EERSTE GENERATIE

________________________________________________________________________________________________________________________
ROELF PIETERS (KOOI) en WOBGE HEINES

Het is moeilijk ons een beeld te vormen van de voorouders van onze ‘stamouders’, afhankelijk als we zijn van de Doop- ,Trouw- en - Begraafboeken (DTB) die door de kerken werden bijgehouden. Vaak loopt men tegen slordige en moeilijk leesbare handschriften op, maar de grootste problemen leveren de combinatie van voornaam en patroniem: de naam van de vader. Bovendien komen in diverse families dezelfde namen voor, zodat het vaak onbegonnen werk is om erachter te komen wie er wordt bedoeld. Als dan die namen elke keer weer anders geschreven worden, dan wordt het zoeken naar een naald in de hooiberg, om in de sfeer van veel van onze voorouders te blijven. Dit is ook het geval met de voorouders van onze Roelf Pieters (Kooi), zodat we er ook wel eens - onbedoeld - naast kunnen zitten.
In elk geval weten we dat Roelf Pieters oorspronkelijk niet uit Uithuizermeeden - of Uithuistermeeden, of ‘van de Meeden’, zoals het dorp toentertijd genoemd werd - kwam, maar uit Westeremden. Hij was de jongste van acht kinderen die allen in Westeremden waren geboren en gedoopt.

Zijn vader was PIETER (PETER) CLAESSEN (KLASEN). Volgens de minutieus bijgehouden gegevens van de Kerkenraad van de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Westeremden was hij op 12 maart 1713 ‘met Attestatie’ van Wittewierum naar Westeremden gekomen: ‘nieuw toegekomen met Attestatie Peter Claessen van Wittewierum’. Onderaan de lange lijst met getrouwde mannen die met hun ‘huisvrouw’ ter communie gingen (of aan het Heilig Avondmaal deelnamen, zoals we nu zeggen) is zijn naam in de marge bijgeschreven bij het lijstje van die enkele ‘getrouwde mannen wiens vrouw geen ledematen zijn’.
Bij het volgende Avondmaal, de Pinkstercommune van 4 juni 1713, staat hij ingevoegd tussen de getrouwde mannen die zonder hun vrouwen aan het Avondmaal zitten. Dit gaat jarenlang
enkele keren per jaar door, al staat er soms achter zijn naam ‘abs’, wat ik opvat als ‘absent’. We zullen waarschijnlijk nooit te weten komen waarom zijn vrouw niet werd toegelaten. Het zou kunnen zijn dat zij Doopsgezind was en elders kerkte.

Interessant is een aantekening in een kerkenraadsverslag van de gemeente Westeremden in 1735 de vermelding van een ‘groote oneenigheid’ tussen Martie Sijmens en een zekere Anje Jans. In een poging tot verzoening of vermaning bezoeken de broeders Anje Jans, die niet anders kan dan Martie Sijmens ‘eenen grooten haat toedragen’. Vanwege haar onverzoenlijkheid besluit de kerkenraad Anje Jans te ‘suspenderen van het Heilig Avondmaal’ (met dank aan Bert Kooi, SK). We zullen wel nooit te weten komen waarom onze Martie Sijmens zo gehaat moest worden, dat haar tegenstandster het er voor over had dat ze van het Avondmaal kon worden geweerd.
Pas op 18 maart 1731, dus na 18 jaar(!), lezen we bij de ‘mannen wiens vrouw geen ledematen zijn’, zoals Pieter Claesen: ‘doch sijnde dersels huisvrouw nu ook naar voorgaande onderwijs aangenomen’. Onder het kopje ‘naar voorgaand onderwijs zijn volgende personen tot ledematen aangenomen; wordt genoemd: Martie Sijmens, huisvrouw van Pieter Claesen’.

Het is curieus dat dit precies de laatste pagina is van het ‘Doop- en Trouwboek Westeremden 1683-1731' (Groninger Archief: toegang 124; inventarisatienummer 520). Misschien nog curieuzer is dat het Doopboek acht maanden later meldt dat op 4 november 1731 is gedoopt ROELF ‘soontie van Pieter Claesen en Martie Sijmens, echtelieden’. Dit is ‘onze’ ROELF PIETERS, die op 6 mei 1764 op drieëndertigjarige leeftijd in Uithuistermeeden met de elf jaar jongere WOBGE HEINES zou trouwen.

Het is me niet gelukt erachter te komen wanneer Pieter Claessen geboren is of wie zijn ouders waren, ook in de kerkboeken van Wittewierum niet. Ook weten we niet wanneer hij met Martie Sijmens trouwde, en of zij misschien al in Westeremden woonde. Als zij geen lidmaat van de kerk was, zullen ze ook niet getrouwd zijn. Misschien was dat het probleem. Wel werden in de periode na de aankomst van Pieter Claessen in Westeremden de zeven of acht kinderen geboren en gedoopt. Ik noem ze hieronder, al kunnen we nooit met zekerheid zeggen of we hier op het goede spoor zitten. Dat geldt zeker voor de tweeling: door de nazaten zijn zij nooit vernoemd. Het zou dus kunnen betekenen dat zij zonen van een andere Pieter zijn.

1,2. - SICKE en FREERICK, ‘tweelingen, sonen van Peter Claesen en Martje, echtelieden’, gedoopt op 29 april 1714.

2. - FRERICK, ‘de sone van Peter Claessen en Martjen, echtelieden’, gedoopt op 9 augustus 1716. Dit betekent dat de eerste Freerick inmiddels was overleden.

3. (Waarschijnlijk) - BRONT, gedoopt in 1718??.....
[Bront Pieters trouwde op 8 september 1743 met Wemeltjen Luitjens, weduwe van Willem Jans, die op 1 januari 1722 in Garmerwolde was overleden].

4. - HILLIJE, ‘egte dogter van Peter Clasen en Martie, echtelieden’, gedoopt op 30 november 1721.

5. - AELKE, ‘egte dogter van Peter Clasen en Martie, echtelieden’, gedoopt op 8 juli 1724.

6. - CLAES, .................. van Peter Claesen en Martien Sijmens, echtelieden’, gedoopt op 30 mei 1726.

7. - SIMEN. ‘Pieter Claasen en Martje Simens, egtelieden, hebben den 20 maart 1729 een jonge zoon overwonnen, welke den zelven dag het bondzegel des H. Doops ontfangende, genaamd is SIMEN.

8. - ROELF, ‘soontie van Pieter Claesen en Martie Sijmens, echtelieden’, gedoopt op 4 november 1731. Hij is de voorlaatste dopeling uit het boek.

Het is onbekend waarom en wanneer Roelf Pieters later naar Uithuistermeeden vertrok.

ROELF PIETERS trouwde op 6 mei 1764, 33 jaar, in de Meeden met de elf jaar jongere WOBGE HEINES, 22 jaar. (Den 19 april 1764 ingetekent Roelf Pieters en Wobge Haijns,
beide van de Meeden, gecopuleerd den 6 mei 1764). Zij werd gedoopt op 9 april 1741 in Uithm. Wobge Heines was de oudste van dertien kinderen.

Haar vader was HEINE CLASEN, die op 7 maart 1771 in Uithm. overleed, haar moeder was FENJE GARMTS, die op 10 februari 1772 in Uithm. overleed. Ook zij kwamen
oorspronkelijk uit Westeremden. Ze waren op 17 juni 1736 in Uithm. getrouwd.

Heine Clasen en Fenje Garmts kregen dertien kinderen:

1 - Wobge Heines, gedoopt op 15 september 1838, kort daarna overleden.
2 - WOBGE HEINES, gedoopt op 9 april 1741.
3 - Anje Heines, gedoopt op 3 maart 1743.
4 - Kornelske Heines, gedoopt in november 1745.
5 - Jantien Heines, gedoopt in april 1747.
6 - Jacob Heines, gedoopt in februari 1749, kort daarna overleden.
7 - Hyke Heines, gedoopt op 21 november 1751.
8 - Jacob Heines, 27 januari 1754.
9 - Jantje Heines, gedoopt op 26 maart 1756, kort daarna overleden.
10 - Jantje Heines, gedoopt op 4 mei 1760.
11 - Hendrik Heines, gedoopt op 9 april 1762.

Er bestaan twee doopboeken in Uithuizermeeden: de eerste loopt van 1670-1806 en de tweede van 1806 tot 1811. Het laatst ingeschreven gedoopte kind is gedateerd op 25 augustus 1811. Het trouwboek loopt van 1670-1811.

- WOBGE HEINES overleed op 12 oktober 1812 in Uithm., 71 jaar (akte 16).
- ROELF PIETERS KOOI overleed op 18 augustus 1814 in Uithm., 83 jaar (akte 17).

Zoals bekend had de Franse overheersing in 1811 de verplichting ingesteld een achternaam te gaan voeren, ten einde een meer overzichtelijke belastinginning te bevorderen en een bevolkingsregister op te zetten. Waarschijnlijk vanwege zijn beroep als kooiker koos Roelf Pieters voor de naam ‘Kooi’.
Er was overigens nog iemand anders die zich toen ‘Kooi’ ging noemen: Jan Edzes (Kooi). Zijn afstammelingen, die af en toe in onze stamboom zullen opduiken zijn dus geen familie.

Roelf Pieters was de eerste die in 1811 de familienaam KOOI ging voeren. Hij was van 1777 tot 1805 - 28 jaar lang, van zijn 46e tot zijn 74e jaar - kooiker van de eendenkooi, die aan de familie Alberda/Rensuma toebehoorde.

Op 4 augustus 1811 werd de eerste overledene in Uithuistermeeden in het register van de Burgerlijke Stand ingeschreven. Dat was Grietje Derks. De aangiften werden gedaan door de
naburen - een verplichting die iedere burger had. De tweede overledene werd aangegeven op 5 augustus (op dezelfde eerste pagina door Pieter Roelfs Kooij, 40 jaar, landbouwer en Edze Pieters, 36 jaar, landbouwer. Dit betrof Freerk Klaassen, 20 jaar, boerenknecht, die ‘in huis getekend No. 206' was overleden.

N.B. aanvankelijk werd dus ‘Kooij’ geschreven - niet veel later werd het ‘Kooi’.

De eerste geboorte die aangegeven werd vond plaats op 15 augustus 1811. Het zevende kind (pagina 5) was Alje, aangegeven door Jacob Aljes, schoenmaker, echtgenoot van Anje Cornelis, die op 28 oktober 1811, ‘s avonds om 7 uur, werd geboren, op huisnummer 98, de latere Alje Jacobs Boelema.

Op 12 oktober 1812 verschenen voor de Maire Siert Tammes Huizinga (‘zijn voor mij gecompareerd’): Roelf Geerts Luurtsema, 53 jaar, landbouwer en Jakob Harms Bultena, 42 jaar, dagloner, “verklarende dat op Maandag den Twaalfden van de maand October des jaars achttien honderd en twaalf in het huis getekend No. 242 te Uithuistermeeden binnen deze Gemeente overleden is WOBGE HEINES, oud een en zeventig jaren, daglonersche van beroep, wonende te Uithuistermeeden.”

Twee jaar later, op zaterdag 20 augustus 1814, verschenen dezelfde naburen, resp. 55 en 44 jaar, voor Willem Christiaans Smit, Schout en Officier van de Burgerlijke Stand te Uithuistermeeden, om aan te geven dat op donderdag 18 augustus 1814, ROELF PIETERS KOOI, 82 jaar oud, zonder beroep, ‘in het huis getekend No. 243 te Uithuistermeeden’ was overleden.

We kunnen reconstrueren dat Roelf Pieters Kooi en Wobge Heines aanvankelijk op nummer 242 woonden, maar dat Roelf na het overlijden van zijn vrouw, waarschijnlijk vanwege zijn hoge leeftijd, introk bij zijn zoon Klaas Roelfs Kooi, die met zijn vrouw Jantje Hilbrands en zijn kinderen - Roelf (1803), Grietje (1805), Wobge (1807), Hilje (1810) - op nummer 243 woonde. Beide woningen zouden heel goed de kooikershuisjes bij de eendenkooi hebben kunnen zijn: bij de Volkstelling van 1830 gaf Klaas Roelfs Kooi namelijk op ‘Kooiker’ te zijn en op huisnummer 243 te wonen. Overigens, bij de Volkstelling van 1840 gaf Klaas Roelfs op ‘Tapper’ te zijn en op hetzelfde adres te wonen.

Klaas Roelfs en Jantje Hilbrands overleden op hetzelfde adres, resp. op 15 februari 1840 (64 jaar) en op 28 december 1841 (67 jaar).

Ten aanzien van de naburen kan nog het volgende opgemerkt worden: nabuur Roelf Geerts Luurtsema bewoonde een boerderij op huisnummer 159 (kad.nr. 415). Die boerderij lag aan wat nu de boerenplaats ‘Oosterheerd’ is, gelegen aan de Hefwalsterweg 27 (9982 TP). (Roelf Geertsema was getrouwd met Jantje Kornelis). De nummers 242 en 243 lagen daar dus niet in de buurt.
Dichter bij het begin van wat nu de Meneersweg - de weg naar de eendenkooi - is, lag en ligt de boerderij ‘Kleine Harder’, Hefwalsterweg 33 en de boerderij op nummer 31. De boerderij van Roelf Luurtsema lag daar naast. Het kan zijn dat Klaas Roelfs Kooi daar van tijd tot tijd heeft gewerkt.
We kunnen zelfs reconstrueren dat nabuur Jakob Harms Bultena ook op het rijtje moet hebben gewoond. Op .. juni 1815 verrichtte Klaas Roelfs Kooi zijn nabuursplicht door aan te geven dat op 18 juni 1815, s‘ochtends om 6 uur werd geboren Jakob, wonende op huisnummer 244, uit wijlen Jakob Harms Bultena en Klaaske Luitjens. Jakob Bultena was dus inmiddels overleden.
Een maand eerder had Klaas Roelfs Kooi zijn eigen zoon JAKOB aangegeven, geboren op 20 mei 1815, ‘s nachts om 1 uur.

Interessant is dat deze JAKOB KLASEN KOOI later als veertienjarige knecht bij zijn oom Klaas Roelfs Kooi op huisnummer 243 werkte (Bevolkingsregister 1830). Hij zou in 1836 trouwen met ELTJEN (of ETTJEN) WILLEMS VAN DER MEIJ, zijn buurmeisje. Willem Luitjens van der Mie (schrijffout?) gaf namelijk aan dat op 17 januari 1814 zijn dochter ELTJE was geboren, wonende op huisnummer 245. Willem Luitjens was een broer van Klaaske Luitjens - de familiebanden werden strak aangehaald!

Roelf Pieters Kooi en Wobge Heines kregen elf kinderen, die allen in Uithm. werden geboren en gedoopt. Van hen bleven er zeven kinderen in leven:

* 1- MARTJE ROELFS (KOOI) (2e GEN), gedoopt 1 september 1765. Zij trouwde op 17 mei 1789 met MENNE JACOBS (MAARHUIS) (zie aldaar).

* 2 - FENJE ROELFS (KOOI) (2e GEN), gedoopt 7 februari 1768. Zij trouwde op 20 november 1796 met PIETER JACOBS (DOORNBOS) (zie aldaar).

* 3 - HILJE ROELFS (KOOI) (2e), gedoopt 10 maart 1769. Zij overleed.

* 4 - PIETER ROELFS (KOOI), gedoopt 20 januari 1771. Hij trouwde op 16 januari 1803 met SIEPKE JANS SIERTSEMA (volgt: 1. 2e GEN. - TAK I).

* 5 - HEINE ROELFS (KOOI), gedoopt 9 augustus 1772. Hij trouwde op 22 juli 1798 met GEERTJE JACOBS (volgt: 2. 2e GEN. - TAK II).

* 6 - ANJE ROELFS (KOOI) (2e GEN), gedoopt op 14 mei 1774. Zij overleed.

* 7 - KLAAS ROELFS (KOOI), gedoopt op 8 december 1776. Hij trouwde op 12 december 1802 met JANTJE HILBRANDS (volgt: 3. 2e GEN. - TAK III).

* 8 - ANJE ROELFS (KOOI) (2e GEN), gedoopt op 1 oktober 1779. Zij trouwde op 21 juni 1801 met WILLEM PIETERS DIJK (zie aldaar).

* 9 - SIJMEN ROELFS (KOOI), gedoopt op 3 februari 1782. Hij trouwde op 20 mei 1810 met ANTJE PIETERS (HOF) (ook HOFF) (volgt: 4. 2e GEN. - TAK IV).

* 10 - AALTJEN ROELFS (KOOI) (2e), gedoopt op 19 december 1784. Zij overleed.

* 11 - BROND ROELFS (KOOI) (2e), gedoopt op 19 december 1784. Hij overleed.

(‘het eene een dogter genaamd Aaltjen, het andere een zoon genaamd Brond’).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VOOROUDERS

Wanneer we ons een beeld proberen te vormen van de voorouders van ROELF PIETERS (KOOI) en WOBGE HEINES, dan lukt dat maar ten dele.
- De vader van Roelf Pieters was PIETER CLAESSENS, die met attestatie uit Wittewierum naar Westeremden kwam. Hij was getrouwd met MARTIE SIJMENS.

- Ten aanzien van Wobge Heines ligt het anders.
Haar vader was HEYNE CLASEN, die omstreeks 1700 werd geboren. Op 17 juni 1736 trouwde hij met FENJE JACOBS/GARMTS, die op 3 mei 1716 werd geboren.
- De vader van Heyne Clasen was CLAAS PIETERS (‘op ‘t Hoyland’) die met WOBGE HEIJNES was getrouwd. (De grootmoeder van Wobge Heines, die dus dezelfde naam droeg).
Het spoor van Heyne Clasen loopt hier dood.
- De vader van Fenje Jacobs/Garmts was JACOB GARMTS, geboren op 1 maart 1696 in Uithm. Hij trouwde op 3 mei 1716 te Uithm. met ANJE DOEKES. Zij werd geboren in Spijk.
Jacob Garmts overleed voor 1737 en Anje Doekes hertrouwde op 22 juni 1738 met Jannes Alberts en op 5 maart 1742 met Geert Willems.
- De vader van Jacob Garmts was GARMEN JACOBS. Hij trouwde op 21 april 1688 te Uithm. met FENNE HINDRICKS. Hij overleed op 17 mei 1747, minstens 77 jaar oud.
- De vader van Anje Doekes was DOEKE ..... Haar moeder is onbekend.

De namen van dit deel van de stamboom zijn interessant omdat enkelen terug te vinden zijn in het boerderijenboek ‘Historie en boerderijen van Uithuizermeeden’ van mevrouw T. K. Nijhoff-Meijer (1979). Daarin wordt o.a. de vroege geschiedenis van de boerderij ‘TERNATE’, gelegen aan de Dwarsweg no.20 in Uithuizermeeden beschreven:

“In 1713 verhuurt Willem Alberda, heer van Dijksterhuis aan Duirt Harkes en Claartje Luitjens als Luitjen Sjabbes voordien heeft bewoond en gebruikt, jaarlijks 320 gulden. In 1723 verhuren de voogden over Gerhard Alberda van Dijksterhuis aan Duirt Harkes en echtgenote op de Meeden 88 grazen land zoals tot dusverre gebruikt is voor 6 jaar, jaarlijks 320 gulden.
In 1734 heeft er een erfwisseling plaats tussen Gerard Alberda van Dijksterhuis ter eenre en CLAAS PIETERS en WOBGE HEIJNES andere zijde. Claas Pieters en vrouw krijgen de plaats zoals door Duirt Harkes is bewoond en gebruikt op de Meeden op het land van de verwisselaar met ook de beklemming der landen daaronder jaarlijks 300 gulden. Ook zal de eigenaar gehouden worden om HEYNE CLASEN, zoon van Claas Pieters en als deze komt te trouwen ook diens vrouw mede zonder geschenk te boek te brengen.”


In 1765 verkoopt Alberda van Dijksterhuis ‘zijn plaats met de beklemming van 30 ½ grazen, uiterdijk met kwelder en de halve winterboute, zoals door Heine Clasen is gebruikt,’ aan Tonnis Rickerts en Lamge Cornelis. De koopsom is 1050 gulden met een jaarlijkse huur van 94 gulden. Een jaar later, in 1766 wordt de boerenplaats ‘Ternative’ bij de Nieuwe Dijk van de weduwe van Tonnis Rickerts met een eklemming van 31 grazen land met een jaarlijkse huur van 94 gulden voor 1153 gulden verkocht aan Willem Pietersen en Antje van der Tuik.

‘Ternate’ ligt eigenlijk pal aan de Middendijk - daar waar de Dwarsweg de Middendijk raakt. Een kilometer ten westen ligt de nieuwere boerderij ‘Altena’ en weer een kilometer ten westen bevindt zich de eendenkooi.

We moeten wel bedenken dat de boerderij hier pas in 1878 is herbouwd. Volgens het boerderijenboek ‘Boerderijen op het Hogeland’ van T.B. Bierema, J. de Boer en R. van der Tuuk (2002) stond de plaats oorspronkelijk op de Hefswal. Anje Dijk, die in 1862 met Klaas Writsers van Kalker was getrouwd, en na diens dood in 1872 met Pieter Geerts Luurtsema trouwde is getuige geweest van deze verplaatsing. Pas in 1909 vindt er een boedelscheiding plaats tussen Pieter Geerts Luurtsema, weduwe, en zijn drie kinderen uit zijn eerste huwelijk en het kind uit zijn tweede huwelijk.

Deze verplaatsingen van boerderijen kwamen veel voor nadat er in 1840 een nieuwere dijk, de Noorderdijk, was aangelegd en er nieuw land, de Oostpolder, ontstond. Op een landkaart van 1868 is er nog geen boerderij aan de Middendijk te bespeuren; wel uiteraard ‘de Kooi’.
Opgemerkt dient te worden dat het boederijenboek van Bierema c.s. de geciteerde tekst uit het boek van Nijhoff- Meijer niet vermeldt.

We weten dus dat de boerderij - die dus aan de Hefswal stond in die tijd, en niet aan de Dwarsweg - en die het eigendom was van Willem Alberda van Dijksterhuis, tussen 1734 en 1765 bewoond werd CLAAS PIETERS en zijn vrouw WOBGE HEIJNES. Zij waren er dus geen eigenaars van. Het is niet duidelijk of hun zoon HEYNE CLASEN er na zijn huwelijk met FENJE JACOBS/GARMTS is gaan wonen.HEINE CLASEN

Het gezin Clasen bestond uit de volgende personen:

- HEINE CLASEN gedoopt in rond 1700, Uithm.
- Pieter Clasen gedoopt in 10 april 1701, Uithm.
- Heile Clasen gedoopt in 20 augustus 1702, Uithm. (op ‘t Hoijlandt)
- Anje Clasen (Claasen) gedoopt in 1 juni 1708, Uithm.

FENJE GARMTS (JACOBS)

Het gezin Garmts bestond uit de volgende personen:

- JACOB GARM(ENT)S , gedoopt op 1/8 maart 1696, Uithm. Hij overleed voor 1737 (ten hoogste 40 jaar).
Hij trouwde, 20 jaar, op 3 mei 1716 in Uithm. met ANJE DOEKES (van Spijk).

Zij hertrouwde, 44 jaar, op 22 juni 1738 in Uithm. met Jannes Alberts (Allerts) en later, 48 jaar, op 5 maart 1742 in Uithm. met Geert Willems.

De ouders van JACOB GARM(ENT)S waren Garbrand (Garment) Jacobs, die op 21 april 1688 in Uithm. trouwde met Fenne Hindricks.

Hun kinderen waren:

1 - Pieterke Garbrands (Garmts), gedoopt op 3 februari 1689.
2 - Anje Garments (Garmes), gedoopt op 19 september 1690 in Uithm. Zij trouwde, 20 jaar, op 19 januari 1710 in Uithm. met Jan Harmens (van Uithm.).
3 - Hindrik Garmts gedoopt op 23 augustus 1691 in Uithm.
4 - Phebe Garments, gedoopt op 19 maart 1692 in Uitm.
5 - Phebe Garmts, gedoopt op 19 maart 1693inUithm.
6 - Hindrick Garments, gedoopt op 9 december 1694 in Uithm.
7 - JACOB GARMTS, gedoopt op 1 maart 1696 in Uithm. (zie boven).
8 - Hindrikje? Garments, gedoopt op 5 december 1697 in Uithm. Zij trouwde, 26 jaar, op 27 augustus 1724 in Uithm. met Aldert Abels (Sebes?) (van Uithm.) en later, 42 jaar, op 15 mei 1740 in Uithm. met Wybrant Rickerts.
9 - Jebbe Garmts, gedoopt op 20 november 1698 in Uithm. Hij trouwde, 33 jaar, op 22 juni 1732 in Uithm. met Aaltje Alderts, 22 jaar, gedoopt op 9 maart 1710 in Uithm. Jebbe overleed op 5 juli 1753 in Uithm., 54 jaar. Aaltje overleed op 30 april 1759 in Uithm., 49 jaar.

Volgens BH 301 was JEBBE GARMTS in 1749 de meier op de pastorieboerderij van de kerk van Uithuistermeeden. Hij overleed in 1762(?) en zijn zoon ALDERT JEBBES, getrouwd met FENJE JACOBS, werd zijn opvolger. In 1805 overleed hun zoon JACOB ALDERTS (36 jaar) als gevolg van een ongeluk met een span paarden, dat schrok van een draaiende korenmolen.
Het grafschrift op het oude kerkhof rond de kerk van Uithuizermeeden vertelt daar dit over:


Na het overlijden van de ouders kochten de drie resterende kinderen de plaats van de kerk. In 1811 noemde de familie zich: ADERTSHOF. In 1825 werd de plaats verkocht (Kad.nr. 270).
Tegenwoordig: Klaas Wiersumweg 9, 9984 XJ, Oudeschip - BH 301.

De kinderen van Jebbe Garmts en Aaltje Alderts waren:

- Alje Jebbes, gedoopt op 19 september 1734 in Uithm.
- Aldert Jebbes, gedoopt op 18 januari 1743 in Uithm. Hij trouwde, 25 jaar, op 15 mei 1761 in Uithm. met Fenje Jacobs, 31 jaar, gedoopt op 1730 in Uithm.
Aldert overleed op 2 november 1779 in Uithm., 43 jaar.
Fenje overleed op 16 maart 1805 in Uithm., 75 jaar.
- Jan Jebbes, gedoopt op 21 januari 1736 in Uithm.
- Anje Jebbes, gedoopt op 2 februari 1738 in Uithm. Zij trouwde met Willem Sijgers.
- Wibge Jebbes, gedoopt op 6 september 1739 in Uithm.
- Hindrik Jebbes, gedoopt in juli 1746 in Uithm. Hij trouwde, 33 jaar, op 23 april 1780 in Uithm. met Trijntje Tiemens Bierling, 30 jaar, gedoopt op 18 september 1750 in Uithm.
Hindrik overleed op 3 december 1793 in Uithm.

10 - Feebke Garments, gedoopt op 10 maart 1700 in Uithm. Zij trouwde, 21 jaar, op 8 maart 1722 in Uithm. met Pieter Alberts (Lammerts) van Spijk en nog later, 31 jaar, op 20 januari 1732 in Uithm. met Luitjen Wolters.
11 - Cornelliske Garments, gedoopt op 22 mei 1701 in Uithm.
12 - Hindrik Garments, gedoopt op 1 april 1707 in Uithm.
13 - Cornelliske Garments, gedoopt op 10 juni 1708 in Uithm.
14 - Alje Garmts, gedoopt op 20 juli 1710 in Uithm. Hij, landbouwer, trouwde, 20 jaar, op 8 oktober 1730 in Uithm. met Anje Jebbes, 24 jaar, gedoopt op 22 augustus 1706 in Uithm. Later trouwde hij, 43 jaar, op 10 maart 1754 in Uithm. met Saartje Hindriks (van Middelstum), 45 jaar en nog later, 45 jaar, op 16 mei 1756 in Uithm. met Venje Thomas (van Stedum)
15 - Cornelliske Garments, gedoopt op 31 juli 1712 in Uithm.

Volgens BH 227 verkocht ALJE GARMTS in 1755 zijn plaats met een beklemming van 86 grazen en een jaarlijkse huur van 252 gulden met nog 8 grazen waarvan het eigendom toebehoorde aan de kerk van Uithuizen, met een jaarlijkse huur van 24 gulden aan Lammert IJzebrands. Het betreft hier de plaats ‘Hiddesma’ - kad. nr. 627. Tegenwoordig Havenweg 4, 9982 ED, Uithuizermeeden.
Volgens BH 244 gebruikte ALJE GAMTS in 1752 30 grazen beklemd land met kwelder en aanwas met een jaarlijkse huur van 90 gulden van een plaats op kad. nr. 384. In 1756 was hij gehuwd met Fenje Thomas van Stedum. In 1763 hertrouwde Fenje Thomas met Hindrik Pieters van Stedum. Het betreft hier de plaats aan de Hefswalsterweg 31, 9982 TP, Uithuizermeeden.
Volgens BH 245 gebruikte ALJE GARMTS in 1746 47 grazen land met aanwas met een jaarlijkse huur van 141 gulden de kerk van ‘Meeden’. In 1757 waren de gebruikers Symon Walles en Albertje Alberts. Het betreft hier de plaats ‘Oosterheert’ aan de Hefswalsterweg 27 (zie hierboven).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

voorouders van: SYPKE (SIEPKE) JANS (SIERTSEMA)

 

Omdat naar mijn idee Siepke Jans Siertsema een zwaar stempel gedrukt heeft op een belangrijk deel van onze stamboom (TAK I) - de tweede generatie (2e GEN) bestaat uit:
PIETER ROELFS (KOOI) en SIEPKE JANS (SIERTSEMA) - geef ik hier eerst een overzicht van haar voorouders.

- haar vader was: JAN SIERTS (SIJRTS) (van Uithuizen) (zoon van SIERT JANS en MARTJE SIERTS).

- haar moeder was: MARTJE(N) LUBBERTS (van Usquert) (dochter van LUBBERT EGGES en WIBGE LULOFS (LUIFS).

Ze trouwden in 1767 (‘aangegeven: den 13 april 1766') en bewoonden met hun kinderen een middelgrote boerderij aan de Oude Dijk (iets ten westen van Ungersma - BH 230 - met veel bijgebouwen - kad.nr. 12) die ze in 1767 (HBU ...) of 1797 (BH 239) voor 5142 gulden hadden gekocht (de kadastertekening staat per abuis bij Ungersum - BH 230).
Acht jaar eerder, in 1759, was de plaats nog voor 3500 gulden aan Harm Cornelis en Jantje Jans verkocht - een beklemde plaats met kwelder en aanwas van 78 grazen, huur 253 gulden aan de kerk van Uithuizermeeden en van 36 grazen land met 117 gulden huur aan de diaconie van deze kerk.

Ze kregen vier kinderen (drie dochters en een zoon):

1 - SIERT JANS, gedoopt op 10 december 1767. Hij bleef leven ongehuwd op de boerderij wonen. Hij overleed op 25 maart 1831, 60 jaar (akte 6). (Dat zou overigens betekenen dat hij in 1771 is geboren).

2 - AALTJE JANS, gedoopt op 16 mei 1772. Zij trouwde in 1802, 30 jaar oud, met de vijfentwintig jaar oudere MAGCHIEL (MICHIEL) JAKOBS, (55 jaar), gedoopt in 1747, voor wie het zijn tweede huwelijk was. Hij was eerder getrouwd met Eltjen Lubberts (zie verder). Zij (landbouwersche, renteniersche) overleed op 16 mei 1860, 88 jaar (akte ...).

3 - SIEPKE JANS, gedoopt op 31 januari 1773 (15 december 1774 volgens het Doopboek Doopsgezinden te Zijldijk, onder Uithuistermeeden). Zij trouwde op 16 januari 1803 in Uithuistermeeden, 29/30 jaar oud (landbouwersche, Doopsgezind) met PIETER ROELFS, 32 jaar oud (dagloner), gedoopt op 20 januari 1771. Siepke Jans overleed op 25 januari 1853, 78/79 jaar (akte 5). [Zie verder: GEN 2 - TAK I].

4 - AAGTJE JANS, gedoopt op 25 juli 1784. Zij trouwde, 28 jaar, op 13 augustus 1812 in Uithuistermeeden met DERK TAMMES (HUIZINGA), 33 jaar, aanvankelijk winkelier) (akte 10). Hij was gedoopt op 31 december 1779.
(Zijn vader was Tamme Pieters, zijn moeder was Trijntje Sierts Huizinga. In 1811 nam deze familie dus de naam van de moeder ‘Huizinga’aan. Derk Tammes was een broer van Siert Tammes Huizinga, winkelier, de eerste ‘maire’, burgemeester van Uithuistermeeden - 1811- 1814).
Zij stonden ingeschreven in het Doopregister van de Doopsgezinde Gemeente van Uithuizen.

(Er is ook een Derk Tammes Huizinga, gedoopt op 23 november 1790. Hij trouwde, 31 jaar, op 19 januari 1822 met Trijntje Heeres Vos, 22 jaar (akte 1). Zijn vader was Tamme Sierts Huizinga, zijn moeder was Siepke Luurts. Trijntje Sierts en Tamme Sierts waren zus en broer. Hun beider zoons Derk Tammes waren dus neven. Men zou zich kunnen afvragen hoe onze voorouders nog meer met elkaar verweven zijn: was bijvoorbeeld onze Jan Sierts een broer van Trijntje en Tamme Sierts?).

A.
- grootvader (vaders kant): SIERT JANS, gedoopt in februari 1705; overleden op 9 september 1769, 64 jaar.
- grootmoeder (vaders kant): MARTJE SIERTS, overleden op 2 oktober 1799.

- overgrootvader (vaders kant): JAN LIPPES, gedoopt in 1658, landbouwer op ‘Wilkemaheert’ in Garsthuizen. Overleden in maart 1720, 62 jaar.
- overgrootmoeder (vaders kant): MARTJE KLAASSENS.
Zij trouwden in 1698.

- betovergrootvader (vaders kant): LIPPE SYERTS, gedoopt in 1608, in Huizinge. Overleden op 31 mei 1679 in Garsthuizen, 71 jaar.
- betovergrootmoeder (vaders kant): AECHTIE JANS.

- oudvader (vaders kant): SYERT (Siert) LIPPES, gedoopt in 1580, landbouwer op ‘Melkema’ en tevens ‘leraar’ van de Doopsgezinde Gemeente te Huizinge. Overleden in 1642, 62 jaar.
- oudmoeder (vaders kant): GEERTRUID JAKOBS, gedoopt op 19 januari 1584. Overleden op 18 november 1652, 68 jaar.
Zij trouwden op 10 februari 1606.

- oudoudvader (vaders kant): LIPPE SIJERTS, gedoopt in 1548 in Wierden. Overleden op 20 februari 1609, 59 jaar.
- oudoudmoeder (vaders kant): GEELE OEMKES, gedoopt in 1552. Overleden op 20 februari 1607, 55 jaar.

B.
- grootvader (moeders kant): LUBBERT EGGES, gedoopt in 1701(07?), landbouwer op de kapitale boederij ‘Boukemaheert’ in Usquert (kad.nr. 94; nu Streeksterweg 75 - BH 98) en tevens ‘leraar’van de Doopsgezinde Gemeente te Usquert. Overleden in 1777.
Zij trouwden op 20 april 1735 en namen de boerderij van de moeder van Lubbert Egges: Martje Lippes, over.

Zij kregen zes kinderen:
vijf dochters en een zoon (waaronder: Anje Lubberts, Eltje Lubberts en Martje Lubberts, die in 1767 trouwde met Jan Sierts).

Grote stukken van het land werden in 1777 afgescheiden en opnieuw beheerd. Dochter Anje Lubberts werd eigenaar. Voor haar werd een nieuwe kapitale, zelfstandige boerderij gebouwd, naast ‘Boukemaheert’: ‘Bouwmaheert’ (kad.nr. 116; nu Streeksterweg 71 - BH 97). Anje Lubberts trouwde twee jaar later, in 1779 met Jan Berents, met wie ze in datzelfde jaar op de nieuwe boerderij ging wonen.
- grootmoeder (moeders kant): WIBGE LULOFS (LUIFS). Overleden in 1784.
Boukemanheert werd daarna overgenomen door een andere dochter: Eltje Lubberts. Zij trouwde in 1786 met Michiel (Machiel) Jacobs, 39 jaar. Hij was gedoopt in 1747.
Zij trouwden op 20 april 1735.

- overgrootvader (moeders kant): EGGE LUBBERTS, landbouwer op ‘Boukemaheert’. Overleden in 1724.
- overgrootmoeder (moeders kant): MARTJE LIPPES (uit Garsthuizen), gedoopt in 1670.
Waarschijnlijk was Martje Lippes een zuster van de hierboven genoemde twaalf jaar jongere Jan Lippes van Melkema in Garsthuizen). Overleden in 1750.
Zij trouwden in 1695.
Zij kregen vier kinderen:
drie dochters en een zoon (Lubbert Egges, Anje Egges, Aagtje Egges en Eltje Egges).
Na 1724 ging Martje Lippes alleen verder met het bedrijf tot 1735, tot haar 65e jaar. Ze vertrok naar Uithuizen, waar ze in 1750, 80 jaar oud, in de kerk werd begraven.

- betovergrootvader (moeders kant): LUBBERT EGGES.
- betovergrootmoeder (moeders kant): ELTIEN PIETERS.
Zij bemachtigden in 1668 de kapitale boerderij ‘Boukemaheert’ in Usquert.
In 1706 stopten zij met boeren en zoon Egge Lubberts nam de boerderij en het uitgebreide grondgebied van zijn vader over.

C.
Wat betreft de beide zusters van Siepke Jans het volgende:

* AALTJE JANS (SIERTSEMA): zij trouwde, 30 jaar oud, met MICHIEL JACOBS, 55 jaar oud. Aaltje was een dochter van een zuster van zijn overleden vrouw: Martje Lubberts, die met Jan Sierts was getrouwd - zijn nichtje dus. Zij trouwde dus met de rijke boer Michiel Jacobs, die op zijn beurt rijk geworden was door zijn eerste huwelijk met Eltje Lubberts. Zo werd een belangrijk deel van het kapitaal van de familie Lubberts - zowel van Eltje als van Martje - samengevoegd.
Door dit huwelijk werd zij mede-eigenaar van de kapitale boerderij ‘Boukemaheert’ in De Streek, tussen Usquert en Uithuizen.

Kinderen uit het eerste huwelijk van Michiel Jacobs (met Eltjen Lubberts) waren:

- Jacob Michiels, gedoopt op 14 mei 1796 in Usquert.
- Wibge Michels, gedoopt op 16 maart 1798 in Usquert.

Aaltje Jans en Michiel Jacobs kregen drie kinderen:

- Jan Magchiels, gedoopt op 22 april 1804 in Usquert.
Hij trouwde op 21 juli 1836 in Uithuizen, 32 jaar, met Geertruid Sieuwerts Wiersum, gedoopt in 1808 in Uithuizen, 28 jaar (akte 14). Later trouwde hij met Geertruid J. Wieringa (akte 14).
- Luurd Michiels, gedoopt op 18 maart 1806 in Usquert.
- Siepke Michiels, gedoopt op 29 november 1807 in Usquert.
Zij trouwde op 3 juli 1828 in Usquert, 20 jaar, met Lubbert Jakobs Arkema, gedoopt in 1806, 21 jaar (akte 8).
Zij kochten in 1829 een kapitale boerderij in Oosternieland, het ‘Voorwerk op den Hoorn-West (kad.nr. 137 - BH 329 - HBU 15. Nu: Hoornsterweg 2).

Hier doet zich de vreemde situatie voor dat een dochter uit het eerste huwelijk van Aaltje Jans: Siepke Michiels Toppinga trouwde met een zoon uit het tweede huwelijk van Aaltje Jans: haar halfbroer Lubbert Jakobs Arkema. Daarmee werd nog meer kapitaal samengevoegd, zodat ze de imposante boerderij ‘Voorwerk op den Hoorn-West’ voor 23.500 gulden konden kopen.
Een ‘Voorwerk’ was aanvankelijk de plaats waar monniken woonden op land dat ver van het klooster gelegen was. Ze hielden zich daar bezig met het aanleggen van dijken. Later werden deze plakken aan boeren verhuurd.

- Siepke Michiels Toppinga, landbouwster, overleed op 1 oktober 1857 in Uithm., 50 jaar (akte 85).
- Lubbert Jakobs Arkema, landbouwer, overleed op 26 augustus 1876 in Uithm., 69 jaar (akte 78)

Siepke Toppinga en Lubbert Arkema kregen vele kinderen:

- Aaltje Arkema, geboren op 20 maart 1829 in Uithuizen (akte 15). Zij trouwde, 24 jaar, op 20 oktober 1852 met Jan Ikema, 40 jaar, landbouwer (akte 15).
Aaltje trouwde later, op 9 november 1871, 42 jaar, met Tiete Gaaikema (uit Grijpskerk), 36 jaar (akte 28). Zij overleed op 28 september 1916, 87 jaar (akte 31).
- Jacob Egges Arkema, geboren op 7 maart 1831 in Oosternieland (Uithm.) (akte 18). Hij overleed op 17 maart 1907, 76 jaar (akte 13).
Hij trouwde, 21 jaar, op 4 oktober 1852 met Martje Lubberts Ikema, 34 jaar (weduwe van Roelf Sikkes Zandt) (akte 14).
- Wibge Arkema, geboren op 3 juli 1833 in Oosternieland (akte 38). Zij trouwde, 23 jaar, op 13 oktober 1856 met Klaas Venhuizen, 37 jaar (weduwe van Klaassien Berends Siersma) (akte 26).
- Martje Arkema, geboren op 1 juli 1835 in Oosternieland (akte 47). Zij trouwde, 26 jaar, op 5 juni 1862 met Teite Eenthuizen, 27 jaar (akte 16).
- Michiel Arkema, geboren op 11 mei 1837 in Oosternieland (akte 52). Hij overleed op.............
- Siewert Egges Arkema, geboren op 27 februari 1839 in Oosternieland (akte 18). Hij overleed ongehuwd op 18 mei 1870, 31 jaar, in Oosternieland (akte 35).
- Geertruid Arkema, geboren op 16 november 1840 in Oosternieland (akte 80). Zij trouwde, 27 jaar, op 22 november 1866 met Doewe Oosterhuis, 29 jaar (akte 22).
- Klaas Arkema, geboren op 16 maart 1842 in Oosternieland (akte 30). Hij trouwde, 22 jaar, op 15 maart 1874 met Klaassien Post, 22 jaar (akte 2).
- Jan Lubberts Arkema, overleden op 11 juni 1846, 10 dagen oud, in Oosternieland (akte 38)

MAGCHIEL JAKOBS overleed na zeven jaar huwelijk in 1809, 63 jaar oud. Daarmee erfde AALTJE JANS meer dan 100 bunder (meer dan 50 ha) land.
De uit dit huwelijk geboren kinderen namen in 1811 de familienaam TOPPINGA aan.

AALTJE JANS, 37 jaar, hertrouwde vrijwel onmiddellijk (in 1809) met SIEUWERT EGGES (ARKEMA), 40 jaar oud. Hij was gedoopt in 1769/71 in ‘t Zandt. Zijn vader was Egge Jacobs, zijn moeder was Martje Siewerts. De uit dit huwelijk geboren kinderen kregen in 1811 de familienaam ARKEMA mee.

Hun kinderen waren:

- Egge Sieuwerts Arkema, geboren in 1811 in Usquert.
Hij trouwde op 12 december 1849 in Uithuizen, 38 jaar, met Elina Johanna Smit, 19 jaar, geboren in 1830 (akte 26).
- Jacob Sieuwerts Arkema, geboren op 15 september 1813 in Usquert. Hij overleed op 20 juni 1872 in Usquert, 59 jaar (akte 10).
Hij trouwde op 15 oktober 1835 in Usquert, 22 jaar, met Hilje Jacobs Zuiderveld, 20 jaar, geboren in 1815 (akte 10). Zij overleed op 28 november 1873, 58 jaar in Usquert, 58 jaar.

Zij kregen twee kinderen:

- Siewert Egges Arkema, overleden op 24 december 1835, 6 dagen (akte 24).
- Siewert Egges Arkema, geboren op 4 december 1838 (akte 75). Hij overleed op 26 mei 1839, 5 maanden (akte 16).

- Sieuwert Egges Arkema, landbouwer, overleed op 18 november 1843 in Usquert, 72 jaar (akte 34). Twee dagen na zijn dood, op 20 november 1843, werd de Boukemaheert, het bedrijf met bijna 110 bunder land, overgenomen door zijn zoon Jacob Sieuwerts Arkema en zijn vrouw Hilje Jacobs Zuiderveld. In 1858 werd het bezit voor 45.000 gulden verkocht aan Wibge Lubberts Arkema en haar man Klaas Egges Venhuizen. Jacob Sieuwerts overleed in 1872, 58 jaar oud.
- Aaltje Jans, landbouwersche, renteniersche, overleed op 16 mei 1860 in Uithuizen, 88 jaar. In 1855 werden de gebouwen aan de Oude Dijk overgebracht naar de Streeksterweg 75.

* AAGTJE JANS (SIERTSEMA): zij trouwde, 28 jaar oud, in 1812 met DERK TAMMES (HUIZINGA) (33 jaar oud). Door vererving betrokken zij de ouderlijks boerderij van Jan Sierts en Martje Lubberts aan de Oude dijk in 1813, waar ook de vrijgezelle zoon/broer SIERT JANS SIERTSEMA woonde, die op dat moment 45 jaar oud was. Het bedrijf was groot: 45.60 ha.
(De boerderij werd in 1852 gesloopt, nadat in 1850 een nieuwe boerderij aan de Hefswal was gebouwd. Nu: Hefswalsterweg no 28, 9982 TR, Uithuizermeeden - BH 239).

Zij kregen zes kinderen van wie er vier vroegtijdig overleden:

- Jan Derks Huizinga, geboren op 10 januari 1812 in Uithm. (akte 20. Hij overleed op 9 februari 1813, 4 weken oud (akte 6).
- Trijntje Derks Huizinga, geboren op 22 maart 1814 in Uithm. (akte 26). Zij overleed op 29 mei 1838, 24 jaar, ongehuwd (akte 18).
Het is opmerkelijk dat moeder AAGTJE JANS drie dagen later overleed! Is het 21 juni, dan zou haar overlijden pas na 3 weken zijn aangegeven...............!)
- Martje Derks Huizinga, geboren op 5 januari 1816 (akte 1). Zij trouwde, 24 jaar, op 20 juni 1843 in Uithuizen met Arnoldus Bonthuis, 27 jaar (akte 14).
- Tamme Derks Huizinga, geboren op 27 april 1819 in Uithm. (akte 31). Hij, landbouwer, trouwde, 24 jaar, op 24 mei 1843 in Uithm. met Anne Berents Westerhuis, 21 jaar, landbouwster (akte 17). Zij was geboren in 1822 in Usquert. Anna Berents kwam van de kapitale boerderij ‘Hoyckingeheerd’ in Usquert (BH 85).

In 1843, na de dood van Derk Tammes Huizinga, werd de boerderij behoorlijk verkleind en in 1844 toegescheiden aan Tamme Derks en Anna Berents.
Tamme Derks overleed op 20 januari 1852, 32 jaar oud (akte 2).
- Aaltje Derks Huizinga, geboren op 9 september 1821 in Uithm. (akte 59). Zij overleed op 1 juni 1829 in Uithm., 7 jaar oud (akte 30).
- Jan Derks Huizinga, geboren op 24 september 1824 in Uithm. (akte 53). Hij overleed op 17 juni 1836 in Uithm., 11 jaar oud (akte 38).

AAGTJE JANS SIERTSEMA, landbouwster, overleed op 1 juni 1838 in Uithm., 53 jaar oud. Er werd aangifte gedaan op 21 juni 1838 (akte 21).
DERK TAMMES HUIZINGA, landbouwer, overleed op 4 januari 1842 in Uithm., 62 jaar oud, (akte 1)

In 1859 hertrouwde Anna Berents Westerhuis met Berend Jans Westerdijk.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


FAMILIE LANTINGA

Om aan te geven hoe relatief families aan elkaar gerelateerd zijn, geef ik hieronder een beeld van de familie LANTINGA.
ROELOF PIETERS was een broer van BRONT PIETERS. De eerste beheerde een eendenkooi en koos in 1811 voor de familienaam KOOI; de andere was landbouwer. Zijn zoon/kleinzoon koos voor de naam LANTINGA. Nu, bijna 200 jaar later, wijst niets erop dat beide families aanvankelijk aan elkaar verwant waren.

BRONT PIETERS werd geboren tussen 1715 en 1721 in Westeremden. Hij trouwde, ongeveer 25 jaar, op 8 september 1743 in Uithuistermeeden met WEMELTIEN LUITJENS, ongeveer 40 jaar. Zij was omstreeks 1700 geboren en weduwe van Willem Jans, overleden op 1 januari 1722 in Garmerwolde.

Hun kinderen waren: HILJE BRONTS en PETER BRONDS.

1. - HILJE BRONTS, gedoopt op 27 november 1746. Zij trouwde, 19 jaar, in 1765 met SI(IJ)MON JANS (BOS).

- Volgens BH 233 verkocht de heer Alberda van Menkema, volgens de ‘keerskoopbrief’, het eigendom van een heerd land groot 34 grazen met kwelder en aanwas (kad.nr. 89), gebruikt door BROND PIETERS onder een vaste beklemming, jaarlijks van 119 gulden 3800 gulden. De behuizing en het recht van beklemming werd vervolgens overgedragen aan de buurman Simon Jans Bos, die in 1765 huwde met HILJE BRONDS (dochter van Brond Pieters). In 1800 verkochten de schuldeisers over de boedel van Simon J. Bos en echtgenote de plaats met de beklemming van 42 grazen met kwelder en aanwas met een jaarlijkse huur van 126 gulden aan Albert Lourens en Eltje Lambertus voor 4475 gulden.
Tegenwoordig: Ouderdijksterweg 47, 9982 HD, Uithuizermeeden.

- Volgens BH 234 verkochten de weduwe Rinjes en haar kinderen in 1778 de naastbijgelegen boerderij (kad. nr. 92) aan Simon Jans Bos en HILJE BRONDS voor 2510 gulden. Tegenwoordig: Oudedijksterweg 43, 9982 HD, Uithuizermeeden. Zij verkopen de plaats in 1805.

- Volgens BH 275 kocht Dieuwerke Klaassens, weduwe van Jan Harms, in 1800 de vaste beklemming van 8 grazen met kwelder n aanwas met een jaarlijkse huur van 24 gulden voor 640 gulden van Symon J. Bos (kad. nr. 608). Tegenwoordig: Dwarsweg 2, 9982 TW, Uithuizermeeden.

Hun kinderen waren:

- Vrouwke Sijmens, gedoopt op 17 januari 1768.
- Wemeltien Sijmens, gedoopt op 29 oktober 1769.

2. - PETER BRONDS, gedoopt op ................. Hij trouwde op ................ met ENGELTJE JANS. ...........

Hun kind was:

- BROND PIETERS (LANTINGA), gedoopt op 28 februari 1768. Hij trouwde op ................ met MARTJE MENNES, gedoopt in 1769. Haar vader was Menne Jans, landbouwer, en Jetske Klasen.
- Brond Pieters (Lantinga), soldaat, overleed op 14 april 1814, 45 jaar in Groningen (akte 397).
- Martje Mennes, dagloonster. Zij overleed op 9 maart 1834 in Uithm., 65 jaar (akte 9).

-Volgens BH 274 verkocht Jan Klasens Bos, weduwnaar van Jetske Klasen, publiek een behuizing met een beklemming van de heemstede, buitendijks gelegen (kad. nr. 71), met een jaarlijkse huur van 3,50 gulden aan Evert Klaassen Bolt, korenschipper te Uithuizen, voor 1745 gulden.

Hun kinderen waren:

1. - Engeltje Bronts (Lantinga), gedoopt op 4 maart 1798 in Uithm. Zij, dagloonster, overleed op 8 november 1836 in Uithm., 39 jaar (akte 57).
Zij trouwde, 35 jaar, op 20 mei 1833 in Uithm. met Klaas Jans Hut, 39 jaar, gedoopt op 12 januari 1794 in Uithm. (akte 4). Zijn vader was Jan Klasen Hut, zijn moeder was Geeske Jans. Hij was eerder getrouwd met Grietje Jans.

- Volgens BH 283 verkochten de kinderen van Jan Klazens Hut en Geeske Jans in 1828 een behuizing met een vaste beklemming van ca. 1.70 ha, waar het huis op stond (kad. nr. 316), met een jaarlijkse huur van 14 gulden aan Peter Jannes Dijksterhuis en Fenje Immes van den Berg. Tegenwoordig: Hooilandseweg 99, 9983 PC, Roodeschool.
2. - Pieter Bronts (Lantinga), gedoopt op 3 april 1804 in Uithm. Hij, boerenknecht, overleed op 17 oktober 1829 in Uithm., 25 jaar (akte 50). Hij was dus elf maanden getrouwd geweest.
Hij trouwde, 24 jaar, op 19 november 1828 in Uithm. met Anje Edzes van der Weg, 24 jaar, gedoopt op 11 augustus 1804. Haar vader was Edze Pieters van der Weg, haar moeder was Aagtje Pieters (akte 24).

Hun kind was:

- Edze Pieters Lantinga, geboren op 11 maart 1829 in Uithm. (akte 14). Hij overleed op 22 juli 1898 in Niekerkje (Uithm.), 69 jaar (akte 31).
Hij trouwde, 27 jaar, op 13 december 1856 in Uithm. met Martje Folkerts Kruizinga, 21 jaar, geboren op ...............1838 (akte 29). Haar vader was Folkert Jans Kruizinga, haar moeder was Anna Willems Dijk (getrouwd op 13 december 1834, akte 21). Zij overleed op ..............

3. - JAN BRONTS LANTINGA, gedoopt op 23 januari 1807 in Uithm. Hij trouwde, 29 jaar, op 14 november 1836 in Uithm. met TRIJNTJE PIETERS LAHEI, 33 jaar, gedoopt op 13 maart 1803 in ‘t Zandt. Daarbij werden twee kinderen gewettigd (akte 18).

4. - JELSKE BRONTS LANTINGA , gedoopt op 2 maart 1810 in Uithm. Zij overleed op 17 september 1834, 24 jaar (akte 27).
Zij trouwde, 22 jaar, op 22 december 1830 in Uithm. met ENGBERT HINDRIKS MEDEMA, 26 jaar, gedoopt op 9 november 1804 in Uithm. (akte 19).

5. - JOHANNES BRONDS LANTINGA, geboren op 9 augustus 1813 in Uithm. (akte 34).
Hij, boerenknecht, overleed op 2 april 1889 in Uithm, 75 jaar (akte 17).
Hij trouwde, 43 jaar, op 23 oktober 1856 in Uithm.met ABELINA HINDRIKS VAN DER PLOEG, 44 jaar, geboren op ............... 1812 in Uithm. Zij was eerder getrouwd met Pieter Pieters Wiertsinga (acte 25). Zij, landbouwster, overleed op 14 mei 1900 in Uithm., 88 jaar (akte 33).

Volgens BH 268 werd de plaats in 1833 verkocht aan Pieter Pieters Wyrsinga en Albertje Hendriks van der Berg. Zij kochten er in 1836 in en 1843 in totaal 3.07.60 ha bij. Tegenwoordig: Dwarsweg 22, 9982 TW, Uithuizermeeden].

6. - JACOB BRONTS LANTINGA, geboren op 9 augustus 1813 in Uithm. (akte 35). Hij, fuselier, overleed op 1 juli 1835, 21 jaar. Op 1 februari 1836 werd er in Uithm. aangifte gedaan van zijn overlijden (akte 8).