TWEEDE GENERATIE

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

 

De 2e generatie betreft 4 personen, die van belang zijn voor de continuïteit van de stamboom:

TAK I:
1. Pieter Roelfs Kooi, zoon van Roelf Pieters Kooi.

TAK II:
2. Heine Roelfs Kooi, zoon van Roelf Pieters Kooi.

TAK III:
3. Klaas Roelfs Kooi, zoon van Roelf Pieters Kooi.

TAK IV:
4. Sijmen Roelfs Kooi, zoon van Roelf Pieters Kooi.

___________________________________________________________________________

 

kadastrale kaarten 1828

Het kooikershuisje staat links onder de eendenkooi.
Perceelnummer 228 vermeldt: 'Water-eendenkooi'.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

TAK I

TAK I vertoont, in tegenstelling tot de drie andere hoofdtakken, een ‘normaal’ patroon, al blijven er enkele plekken open die moeilijk ingevuld kunnen worden omdat de informatie daar ontbreekt. In de meeste gevallen is het gezin dan naar Noord Amerika geëmigreerd - nazaten van Pieter Roelfs Kooi, die een poging waagden in den vreemde hun povere leefomstandigheden in Noord Groningen te verbeteren.

Kenmerkend voor deze tak is ook het godsdienstverschil. Vrijwel alle nakomelingen van Roelf Pieters en Wobge Heines waren de Hervormd/Gereformeerde godsdienst toegedaan. Door het huwelijk van Pieter Roelfs met Siepke Jans (Siertsema) - die Doopsgezind was - gingen haar kinderen en kleinkinderen aanvankelijk met haar mee. Ik herinner me goed dat mijn grootvader, Simen Kooi, mij vertelde dat zijn vader, Simen Kooi, Mennist was. Zo ver werkte de invloed van Siepke Jans dus nog door! Hijzelf was met zijn vrouw - mijn oma - Hillechien de Groot, die diepgelovig was, meegegaan naar de Hervormde Kerk.
Aan de inbreng van Siepke Jans is overigens, zoals in de inleiding reeds is aangegeven, nog een ander interessant aspect verbonden. Siepke was een landbouwersdochter en het mag hoogst opmerkelijk genoemd worden dat zij met een dagloner als Pieter Roelfs trouwde, die door zijn huwelijk niet alleen een vrouw maar ook een boerderij met landerijen verwierf.

Deze middelgrote boerderij stond aan wat nu de Laanweg no.12 (9983 RH) in Roodeschool is. Na hun huwelijk, begin 1803, betrokken zij deze boerderij, die, naar ik veronderstel, door de ouders van Siepke Jans was aangekocht.

De boerderij stond aan wat toen Laanweg no. 203 was (kad. nr. 230, met landerijen: 205 t/m 214, 224, 227 t/m 231, 247, 255 en op de Greeden: 406, 407, 442), door Evert Jans
Bolt en zijn broer Claas Jans Bolt voor 1795 gekocht hadden voor 3400 gulden, als boerenplaats met de beklemming van 65 grazen (is ongeveer 30 hectare) met kwelder. Ze betaalden daarvoor een jaarlijkse huur van respectievelijk: 132, 60 en 14 gulden. [Bron: HBU, p.400/401; BH, p.546]. (Het is me niet gelukt een koopovereenkomst of iets dergelijks op te sporen).

Bij de boedelscheiding in 1853, toen Siepke Siertsema op 25 januari van dat jaar overleed, ging de boerderij over op haar ongehuwde zoons Siert en Lubbert. De laatste bleef op de boerderij toen hij, ruim een jaar na het overlijden van zijn moeder op 13 september 1854 met de afgescheiden Trijntje Jacobs Jensema trouwde. De beklemming met de jaarlijkse huur was FL. 180. Siert Pieters trok zich in 1865 terug - hij was toen 56 jaar. Hij overleed tien jaar later, op 1 januari 1875. De boerderij werd toen toegescheiden aan Lubbert Kooi en Trijntje Jensema, die intussen vijf kinderen hadden. In 1887 werd de boerderij publiek verkocht aan Derk Jans Norg en Trientje Eilke Ritsema. [Bron: HBU, p.400 en 401; BH, p.546].
Honderd jaar later, in 1988 werd de boerderij afgebroken om plaats te maken voor een garagebedrijf, zodat er op deze plek niets meer is dat aan het verleden herinnert.

Rond het huwelijk van Pieter en Siepke is nog een ander opmerkelijk verschijnsel op te merken. Er kunnen vraagtekens gezet worden bij de geboorte van hun eerste zoon, die twee maanden na de huwelijkssluiting werd geboren. Op zich was dit niet ongebruikelijk, maar wat wel bevreemding wekt, is dat hij als eerste stamhouder niet de naam van zijn grootvader van vaderskant, Roelf Pieters, kreeg - zoals het in die tijd de gewoonte was - maar vernoemd werd naar zijn grootvader van moederszijde, Jan Sierts. Hij kreeg niet de naam Roelf Pieters mee, maar werd Jan Pieters genoemd. De tweede zoon, die twee jaar later geboren werd, kreeg wel de naam Roelf Pieters mee. Dit zou betekenen dat deze Roelf door zijn ouders als eerstgeborene is beschouwd. Roelf Pieters liet echter geen nakomelingen na. Hij stierf in 1835 ongehuwd op dertigjarige leeftijd. Zou dit vermoeden op waarheid berusten, dan bestaat TAK I niet uit nazaten van Roelf Pieters Kooi en Wobge Heines, zoals ik in de inleiding reeds heb uiteengezet.
Voor wie dit alles ietwat overdreven voorkomt wil ik wijzen op een ander raadsel rond Jan Pieters Kooi. Zijn geboorte vond volgens het Doopboek Uithuistermeeden (boek 607-611, p.17) plaats op 23 maart 1803 in Uithuizermeeden, of preciezer geciteerd: “Den 23 maart 1803 is geboren het zoontje van Pieter Roelfs en Siepke Jans, woonagtig in Uithuistermeeden, genaamd Jan”). Dit hoeft niet te betekenen dat Jan is Uithuizermeeden geboren is, maar dat hij elders ter wereld werd gebracht, bijvoorbeeld in ‘t Zandt. Zowel in zijn huwelijksakte (22 november 1823, akte 15), als in zijn overlijdensakte (15 april 1874, akte 25) wordt namelijk ‘t Zandt als geboorteplaats genoemd. Tijdens de Volkstelling van 1860 gaf hij op in ‘t Zandt geboren te zijn, terwijl hij tien jaar later (Bevolkingsregister 1870) beweerde in Uithuizermeeden geboren te zijn. Dit alles kan niet zonder redenen geweest zijn. We zullen er waarschijnlijk nooit achter komen...

- Pieter Roelfs Kooi -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. 2e GEN. - TAK I

PIETER ROELFS (KOOI) en SIEPKE JANS (SIERTSEMA)


PIETER ROELFS KOOI, het vierde kind van Roelf Pieters en Wobge Heines, werd gedoopt op 20 januari 1771 in Uithm. Hij werd vernoemd naar grootvader van vaders zijde: Pieter
Claesen.
Hij trouwde, 31 jaar, op 16 januari 1803 in Uithm. met SIEPKE (ook SYPKE) JANS SIERTSEMA, 28 jaar. (“Den 1 januari 1803 aangegeven ‘t huwelijk van Pieter Roelfs en
Sypke Jans, beiden van de Meeden, getrouwd den 16 dito”). Zij werd geboren op 15 december 1774 (volgens het boek Doopsgezinden - Zijldijk). Haar vader was Jan Sierts, haar
moeder was Martje Lubberts.
Jan Sierts (ook Sijrts) van Uithuizen en Martjen Lubberts van Usquert waren op 13 april 1766 in Uithuizen getrouwd. Uit het boek Doopsgezinden van Uithuizen, dat begint bij 1764 blijkt dat zij zes kinderen kregen:

1. Siert Jans, geboren op 10 december 1767.
2. Martje Jans, geboren op 25 september 1770.
3. Bauke Jans, geboren op 10 september 1776.
4. Siepke Jans, geboren op 17 februari 1778.
5. Aaltje Jans, geboren op 16 mei 1772.
6. Aagtje Jans, geboren op 25 juli 1784.

[Zie: NOTITIES - SIEPKE JANS SIERTSEMA].

- PIETER ROELFS KOOI, landbouwer, overleed op 23 maart 1849 in Uithm., ‘s middags om 5 uur, 78 jaar op huisnummer 203, zoon van Roelf Pieters en Wobge Heines. Aangegeven
door Teunis Bontekoe Peppelenbos, schoolonderwijzer, 30 jaar en Jan Alderts Bierling, landbouwer, 75 jaar, beiden naburen (akte 24).

- SIEPKE SIERTSEMA, landbouwersche, overleed op 25 januari 1853 in Uithm., ‘s middags om 6 uur, 79 jaar (vermeldt wordt: 75 jaar), dochter van Jan Sierts en Martje Lubberts.
Aangegeven door: Tonnis Bontekoe Peppelenbos, 35 jaar, onderwijzer en Garmt van Heuvel, 54 jaar, landbouwer, beiden naburen. [geen huisnummer-aanduiding] (akte 5).

Pieter en Siepke kregen acht kinderen, die allen in Uithm werden geboren:

* 1 - JAN PIETERS KOOI, geboren op 23 maart 1803.
Hij trouwde op 22 november 1823 in Uithm. met ETTJE (ook Etjen) ALDERTS MEIJER (volgt: 1. 3e GEN. - TAK I).

* 2 - ROELF PIETERS KOOI (3e GEN), geboren op 29 april 1805.
Hij, daglooner, overleed ongehuwd op 27 oktober 1835, 30 jaar (akte 40). Hij, 25 jaar, woonde en werkte volgens het Bevolkingsregister 1830 als boerenknecht op de boerderij van Egge W. Arkema, 22 jaar, landbouwer en Jeike R. Rengers, uit ‘t Zandt, 36 jaar, met nog drie andere boerenknechten en drie boerenmeiden.

* 3 - MARTJEN PIETERS KOOI (3e GEN), overleden op 23 oktober 1808, 3/4 jaar, ‘aan de hooilanden’.

* 4 - SIERD (ook SIERT) PIETERS KOOI (3e GEN), geboren op 4 december 1809.
Hij, landbouwer, overleed ongehuwd op 1 januari 1875, 65 jaar. Aangegeven door Willem Ties Oosterhuis, landbouwer, 57 jaar en Marten Luitjens, zonder beroep, 29 jaar, naburen (akte 1).

* 5 - SIMON PIETERS KOOI (3e GEN), geboren 20 februari 1811. [Laatst genoteerde kind in Zijldijk op 10 juli 1812]. Overleden.

* 6 - SIMON PIETERS KOOI (3e GEN), geboren 18 februari 1813.
Op 23 februari 1813 geeft Pieter Roelfs Kooij (landbouwer) aan dat op 18 februari 1811, ‘s middags om 2 uur, op huisnummer 203 ‘uit zijn huisvrouw Siepke Jans Siertsema’ een zoon is geboren, genaamd: SIMON (of SIMEN). In tegenwoordigheid van: Jan Tiemens Bierling, 56 jaar, landbouwer en Geert Hendriks Lunenberg, 24 jaar, schoolonderwijzer. Pieter heeft verklaard niet te kunnen schrijven.
SIMEN, dagloner, overleed ongehuwd op 24 juni 1837, 24 jaar (akte 52).

* 7 - LUBBERT PIETERS KOOI, geboren op 12 december 1815 in Uithm.
Hij trouwde op 13 september 1854 met TRIJNTJE JACOBS JENSEMA (volgt: 2: 3e GEN. - TAK I).

* 8 - NN Kooi (3e GEN), levenloos geboren op 25 april 1819 (akte 15).

WONEN:

* 1815 - Volgens het eerste Bevolkingsregister van 1815-1830 woonde het gezin van Pieter Roelfs Kooi en Siepke Jans Siertsema op huisnummer 83.
Er woonden toen de volgende personen:

1. Pieter R. Kooi, geboren 13 maart 1777 (moet zijn: 20 januari 1771);
2. Sijpke Jans, geboren 10 juni 1777 (moet zijn: 15 december 1774);
3. Jan P. Kooi, geboren 29 april 1803 (moet zijn: 23 maart 1803);
4. Roelf P. Kooi, geboren 10 november 1805 (moet zijn: 29 april 1805);
5. Siert P. Kooi, geboren 20 februari 1809 (moet zijn 4 december 1809;
6. Jan Freerks, geboren 1 januari 1801 (14 jaar);
7. Jantje Sierts, geboren 6 februari 1778 (36 jaar).

Opmerkingen:

- Sijmen Pieters Kooi (20 februari 1813) was nog niet geboren.
- Lubbert Pieters Kooi (12 december 1815) was nog niet geboren.
Jan Freerks zal knecht op de boerderij zijn geweest.
Jantje Sierts was waarschijnlijk een zuster van Jan Sierts.

* 1830 - Bij de volgende volkstelling ten dienste van het Bevolkingsregister van 1830-1840 woonde het gezin ook op de boerderij aan de Laanweg. Er had inmiddels een nummerwijziging plaatsgevonden: huisnummer 83 was huisnummer 203 geworden.
Er woonden op dit adres in 1830 de volgend personen:

1. Pieter P. Kooi, 59 jaar;
2. Siepke J. Siertsema, 51 jaar (moet zijn: 56 jaar);
3. Siert P. Kooi, 20 jaar;
4. Simen P. Kooi, 15 jaar (moet zijn:17 jaar);
5. Lubbert P. Kooi, 14 jaar;
6. Jantje, 27 jaar.

Opmerkingen:

- Jan Pieters Kooi, 27 jaar, had inmiddels het ouderlijk huis verlaten. Hij was in 1823 getrouwd met Ettje Alderts Meijer. Volgens het Bevolkingsregister woonden ze in 1830 in ‘t
Zandt.
- Roelf Pieters Kooi, 25 jaar, woonde ook niet meer thuis. Hij bleef ongehuwd. Hij woonde en werkte volgens het Bevolkingsregister van 1830 bij Egge W. Arkema, 22 jaar, landbouwer en Jeike R . Rengers, 36 jaar, uit ‘t Zandt, op huisnr. 18, met nog drie andere boerenknechten en drie boerenmeiden. Hij overleed op 29 april 1835, 30 jaar.
- Het is onduidelijk wie Jantje was.

* 1840 - Ook volgens het Bevolkingsregister van 1840-1850 woonde het gezin op huisnummer 203. Nu worden de volgende personen vermeld:

1. Pieter Roelfs Kooi, 60 jaar (moet zijn: 69 jaar);
2. Siepke Jans Siertsema, 58 jaar (moet zijn: 66 jaar);
3. Siert Pieters Kooi, 29 jaar (moet zijn: 31 jaar);
4. Lubbert Pieters Kooi, 23 jaar (moet zijn: 25 jaar);
5. Kornelske Pieterman, 19 jaar, werkmeid;
6. Roelf Jans Kooi, 11 jaar (moet zijn: 12 jaar).

Opmerkingen:

- Roelf Pieters Kooi was overleden op 27 oktober 1835, 30 jaar oud.
- Siert Pieters Kooi en Lubbert Pieters Kooi bleven op de boerderij wonen en werken. Zij waren ongehuwd.
- Het is onduidelijk wie Kornelske Pieterman was.
- Roelf Jans Kooi was het derde kind van Jan Pieters en Ettje Alderts Meijer, geboren in ‘t Zandt op 6 februari 1828. Hij woonde en werkte dus bij zijn grootouders. Hij zou in 1853 trouwen met Aafke Balkema.

Laanweg 12 - Roodeschool

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

TAK II

TAK II is geen lang leven beschoren. HEINE ROELFS KOOI en GEERTJE JACOBS kregen vier kinderen, van wie en maar een zoon de stamboom zou voortzetten: Roelf Heines Kooi, het derde kind.
Het eerste kind was FENJE HEINES KOOI, die trouwde met Jakob Hindriks Baar. We besteden uitgebreid aandacht aan haar, omdat een van haar zoons: Hindrik Jakobs Baar, later trouwde met Martha Willems Dijk, zijn achternicht. Zij figureert in tak IV als weduwe van Klaas Sijmens Kooi.
Het tweede kind was Jacob Heines Kooi; hij overleed op 1 jaar oud.
Het derde kind, Roelf Heines, zette de stamboom voort.
Het vierde kind was Martha Heines Kooi; zij overleed ongehuwd, 27 jaar oud.

ROELF HEINES KOOI was blijkbaar niet erg trouwlustig. Hij trouwde pas op 41-jarige leeftijd met AALTJE PIETERS VOS, 27 jaar oud.

Zij kregen drie kinderen:

1. Grietje Roelfs Kooi, die met Jan Bouwman trouwde;
2. Heine Roelfs Kooi, die overleed toen hij 1 jaar oud was;
3. nogmaals een Heine Roelfs Kooi, die in 1872 op vijftienjarige leeftijd naar ‘t Zandt vertrok. Ik heb (nog) niet kunnen achterhalen wat er van hem geworden is. Misschien is hij naar Amerika vertrokken.

Voorlopig sterft TAK II op dat moment een vroegtijdige dood. (Overigens, Aaltje Pieters Vos overleed niet lang daarna, 35 jaar oud en Roelf Heines twee jaar later, 52 jaar oud).

- Heine Roelfs Kooi -

2. 2e GEN. - TAK II

HEINE ROELFS (KOOI) en GEERTJE JACOBS

HEINE ROELFS KOOI, het vijfde kind van Roelf Pieters en Wobge Heines, werd gedoopt op 9 augustus 1772. Hij werd vernoemd naar grootvader van moeders kant: Heine Clasen.
Hij trouwde op 22 juli 1798 met GEERTJE JACOBS. ‘Den 1 july aangegeven en voor de eerste maal geproclameerd het huwelijk van Heine Roelfs en Geertje Jacobs, beiden van de Meeden, gecopuleerd den 22 july voor H. Blankstum, predikant te [onleesbaar] en J. Dekens, predikant te Zandeweer’. Zij werd gedoopt in Warffum op 31 januari 1773. Haar vader was Jacob Reinders, haar moeder was Sara Jacobs.

Het gezin woonde in Uithm. op huisnummer 66 (kad. nr. 382 en 383) - huisje met een moestuintje - vlak naast het langgerekte Diaconiehuis (kad. nr. 384). Heine Roelfs verhuurde zich waarschijnlijk als dagloner aan een van de boerderijen die daar in de buurt staan, zoals de Grote Hadder en Rensuma.

- GEERTJE overleed op 14 april 1838 in Uithm., 65 jaar. op huisnummer 66 (akte 10).
- HEINE overleed op 31 januari 1843 in Uithm., ‘s nachts om 3 uur, 69 jaar, op huisnummer 66 (akte 8).

Heine en Geertje kregen vier kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

* 1. FENJE HEINES KOOI (3e GEN), gedoopt op 6 januari 1799. ‘Den 6 Januari 1799 is geboren Fenje, eene dogter van Heine Roelfs, gedoopt in de Meeden, en Geertje Jacobs, echtelieden, den derden februari door A.J. Costerus, leraar te Rottum’.
Zij trouwde, 20 jaar, op 6 februari 1819 met JAKOB HINDRIKS BAAR - boomkweker - 20 jaar. Hij werd gedoopt op 18 februari 1798 in Uithm. Zijn vader was Hindrik Benes (de) Baar, zijn moeder was Grietje Simens Hindriks.
Fenje en Jacob gingen niet ver bij haar ouders vandaan wonen op huisnummer 139 (kad. nr. 610, 611, 612 en 615 bis) - huisje met erf, boomgaard, een stukje bouwland en een stukje weiland.

- FENJE overleed in haar kraambed op maandag 4 december 1826 in Uithm, 26 jaar (akte 61).
- JAKOB overleed op 5 juni 1857 in Uithm., 59 jaar, op huisnummer 610 (akte 39).

Fenje Heines Kooi en Jacob Hindriks Baar kregen drie kinderen, die allen in Uitm. werden geboren:

- 1. Heine Jakobs Baar, geboren op 12 augustus 1819. Hij, ‘zonder bepaald beroep’, trouwde, 27 jaar, op 17 oktober 1846 met Trijntje Alberts Scholtens, 20 jaar (akte 21). Zij werd op 18 januari 1826 in Uithm. geboren. Haar vader was Albert Ties Scholtens, korenschipper, haar moeder was Grietje Jans Rijpma.

* Heine Jakobs Baar, 20 jaar, woonde en werkte volgens het Bevolkingsregister van 1840 als boerenknecht bij Aaltje P. Doyes, 61 jaar, landbouwster, op huisnr. 14 (nu ‘Meyema’, Oosternielandseweg 26).
* Op 24 september 1853 vertrok het gezin vanuit Londen naar Noord Amerika (New York), waar ze op 8 november 1853 aankwamen.

Heine en Trijntje kregen vier kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

1. Jacob Baar, geboren 9 oktober 1847, s‘ochtends om 9 uur (akte 72).
2. Albert Baar, geboren 30 november 1849 (akte 119). Hij overleed op 16 december 1853, 4 jaar, in Sheboygan (VS).
3. Fenje Baar, geboren 7 januari 1852, ‘s ochtends om 7 uur (akte 3). Zij overleed op 24 oktober 1853 op zee en kreeg een zeemansgraf in de Atlantische Oceaan, bijna 2 jaar.
4. Albert Baar, geboren 8 december 1853 in Sheboygan (VS). Hij krijgt dezelfde naam als zijn broer, die een week eerder was overleden.

- Heine Jackobs Baar schreef op 16 december 1853 een brief uit Amerika naar zijn ‘geliefde Ouders, Broeders, Zusters en Familie en andere bekenden!’ over de barre omstandigheden waaronder de reis was verlopen. [ZIE BIJLAGEN].

- Heine en Trijntje overleden beiden in Sheboygan (Wisconsin, VS).

- 2. Hindrik Jakobs Baar, geboren op 3 februari 1823. Hij trouwde, 23 jaar, op 21 november 1846 in Uithm. met Grietje Willems Oosterhuis - dagloonster/boerenmeid - 20 jaar. Getuige was o.a. Okke H. Kat (akte 25). (De huwelijksaankondiging was op zaterdag 31 oktober 1846, akte 23. De afkondigingen waren op zondag 1 en op 8 november 1846). Zij werd geboren op 8 januari 1826 in Uithm. Haar vader was Willem Jans Oosterhuis, haar moeder was Lijzabet Tonnis Sikkenga.
* Hindrik Jakobs Baar woonde en werkte in 1840 (B.R.), 16 jaar, als boerenkecht bij Jannes Alderts Rijpma, 71 jaar, landbouwer en Aaltje K. Zigterman, 58 jaar, op huisnummer 57.

Hindrik Jacobs had tijdens de loting in 1843 lotnummer 15 getrokken en was daardoor ‘tot geen dienst verpligt’. Zijn lengte was: 1 EL, 6 PM (palm), 9 DM (duim), 3 ST (streep), hetgeen overeen komt met: 1 m, 6 dm, 9 m, 3 mm. Zijn totale lengte was dus 1 meter, 69 cm en 3 mm. Zijn ‘aangezigt’ werd als volgt omschreven: ‘blozend’, zijn voorhoofd was ‘breed’, zijn ogen waren ‘blaauw’, zijn neus ‘ovaal’, zijn mond ‘groot’, zijn kin ‘breed’, zijn haar ‘blond’, zijn wenkbrauwen ‘blond’ en ‘merkbaare tekens geen.’

Hindrik en Grietje kregen zes kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

1. Jakob Hindriks Baar, geboren 13 mei 1847, ‘s avonds om half 12 (akte 43). Hij vertrok, 20 jaar, op 23 december 1867 naar ‘t Zandt. Hij trouwde, 23 jaar, op 14 mei 1870 in ‘t Zandt met Jantje ikkenga, 21 jaar (akte 13). Haar vader was Harm Tonnis Sikkenga, haar moeder was Antje Eltjes Sijtsema.
2. Willem Baar, geboren 23 december 1848, ‘s nachts om 2 uur. Getuige: Roelf Willems Dijk, 43 jaar (akte 98). Hij vertrok, 19 jaar, op 27 december 1867 naar ‘t Zandt.
3. Heine Baar, geboren 10 mei 1850. Hij overleed op 15 maart 1858, 7 jaar (akte 30).
4. Lijzabeth Baar, geboren 21 april 1851, ‘s ochtends om 11 uur. Aangegeven door Harmanna Monningh, vroedvrouw, 52 jaar, ‘verklarende de aangeefster bij de verlossing te zijn tegenwoordig geweest’. Getuigen: Jakob Hindrik Baar, boomkweker, 52 jaar en Andries Dik, veldwachter te Oldenzijl, 39 jaar (akte 50). Zij overleed op 15 december 1858, 8 jaar (akte 111).
5. Fenje Baar, geboren 2 december 1853. Zij overleed op 23 november 1864, ‘s middags om 5 uur, 10 jaar. Aangegeven door Gerrit van Dellen, 56 jaar, schipper en Berend van Dellen, 44 jaar, dagloner, beiden naburen (akte 59).
6. Jan Baar, geboren op 9 december 1855 (akte 108). Hij overleed op 10 februari 1859, 3 jaar (akte 8).
Van deze zes kinderen bleef slechts de oudste in leven.

- Grietje overleed op 1 juli 1857 in Oosternieland, 31 jaar (akte 45).
- Hindrik Jacobs Baar - daglooner, maar volgens het Bevolkingsregister van 1860: tolgaarder - hertrouwde, 37 jaar, op 27 juni 1860 in Uithm. met zijn tante Martha Willems Dijk, 40 jaar. Zij was weduwe van Klaas Sijmens Kooi [zie: 3e GEN - TAK IV].
- Hindrik overleed op 7 mei 1864 ‘s avonds om 11 uur in Uithm., 41 jaar. Aangegeven door Remmert Wiggers Vos, 39 jaar, winkelier en Hendrik Angst, 47 jaar, timmerman, beiden naburen (akte 28).

- 3. Jakob Jakobs Baar, geboren 15 november 1826, ‘s nachts om 4 uur, Uithm., huisnr. 139. Aangegeven door Jakob Hindriks Baar, 28 jaar.

JACOB HINDRIKS BAAR, 30 jaar, hertrouwde anderhalf jaar na het overlijden van Fenje Heines Kooi op 14 juni 1828 met AALTJE OKKES DOBBE, 32 jaar (akte 16).
Zij werd gedoopt op 14 februari 1796 in Uithuizen. Haar vader was Okke Jans Dobbe, haar moeder was Jantje Heines.
Aaltje Dobbe was weduwe van Harm Jans Kat, met wie ze getrouwd was op 19 september 1818 (akte 11). Uit dit huwelijk werden geboren:

1. Okke Kat; 2. Trijntje Kat; 3. Jantje Kat.

Harm Jans Kat was overleden op 28 juli 1827, 32 jaar te Bierum (akte 40).

- Aaltje overleed op 9 december 1847, 51 jaar (akte 98).

Jacob en Aaltje kregen drie kinderen die allen in Uithm. werden geboren:

1. Simen Baar, geboren 31 maart 1830 (akte 23). Hij trouwde op 21 mei 1851 in Uithuizen met Hillina Hindriks Jonker (akte 9).
2. Jan Baar, geboren op 18 juni 1833 (akte 35). Hij overleed op 18 april 1836, 2 jaar (akte 22).
3. Grietje Baar, geboren 15 maart 1837, op huisnr. 139 (akte 31). Zij trouwde op 29 oktober 1859 met Harmannus Kuiper (akte 28).

JACOB HINDRIKS BAAR, 51 jaar, hertrouwde anderhalf jaar na het overlijden van Aaltje Okkes Dobbe op 10 maart 1849 in Uithm. voor de derde maal en wel met de meer dan twee maal jongere PIETERINA HILBRANDS NIEHUIS, 23 jaar (akte 3).
Zij werd geboren op 10 maart 1826 in Siddeburen (Slochteren), in huis no. 84. Haar vader was Hilbrand Tiemens Niehuis - broodbakker - 50 jaar, haar moeder was Hindriktje Oomkes Arkema, 45 jaar.

Jacob en Pieterina kregen vier kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

1. Hindrikje Baar, geboren 1 augustus 1849 (akte 81). Zij trouwde op 4 juni 1870 in Middelstum met Jan Harms Smidt (akte 14).
2. Bouwke Baar, geboren 11 januari 1852 ‘s ochtends om 6 uur in Uithm. (akte 3) in Uithm.
3. Martje Baar, geboren 2 oktober 1854 in Uithm. (akte 103).
4. Jacob Baar, geboren 23 februari 1858, 11 uur ‘s ochtends (akte 28). Hij werd vernoemd naar zijn bijna negen maanden eerder overleden vader Jacob Hindriks Baar, die immers overleed op 5 juni 1857.

Pieteriena, 33 jaar - bakkersche -, hertrouwde op 21 mei 1859 in Uithm. met Hindrik Heeres Bosman (geboren op 8 augustus 1824) - bakker - 35 jaar, uit Wittewierum (Ten Boer) (akte 14).

Pieterina en Hindrik kregen zes kinderen:

1. Engelina Bosman, geboren 9 maart 1860 (akte 19). Zij overleed op 18 januari 1879, 18 jaar (akte 3).
2. NN Bosman, levenloos geboren op 5 januari 1862 (akte 2).
3. Geertje Bosman, geboren 22 maart 1864 (akte 42). Zij overleed op 21 augustus 1883, 19 jaar (akte 43).
4. Hilbrand Bosman, geboren 30 april 1866 (akte 46). Hij trouwde op 30 november 1888 met Hilje Scholtens (akte 27).
5. NN Bosman, levenloos geboren op 4 maart 1870 (akte 15).
6. Antje Bosman, geboren 14 april 1871 in Oosternieland (akte 49). Zij overleed op 28 mei 1872, 13 mnd. (akte 25).

Pieterina overleed op 21 mei 1907 in Siddeburen (Slochteren), 81 jaar (akte 62).
Hindrik Heeres Bosman overleed op 16 juni 1906, 81 jaar (akte 30)

* 2. JACOB HEINES KOOI (3e GEN), geboren op 10 augustus 1802 en gedoopt op 22 augustus. Hij, boerenknecht, overleed ongehuwd op dinsdag 4 mei 1824 in Uithm, iu huis no.66, 21 jaar (akte 22).

[Roelf was: "Fuselier bij de achtste afdeeling van het depot Battaljon in de vierde Kompagnie infanterie Nationale Militie, buiten de dienst"].

* 3. ROELF HEINES KOOI, geboren op 30 augustus 1806 en gedoopt op 7 september. Hij trouwde op 12 mei 1849 met AALTJE PIETERS VOS (volgt: 3. 3e GEN. - TAK II).

* 4. MARTHA HEINES KOOI (3e GEN), geboren op 4 mei 1813. Op 6 mei 1813 geeft Heine Roelfs Kooij, 41 jaar, daglooner, aan dat op 4 mei 1813, ‘s middags om 5 uur, op huisnummer 66, ‘uit zijn huisvrouw Geertje Jacobs’ is geboren een dochter: Martha (ook Martje). Dit in tegenwoordigheid van Albert Pieters Bouwma, landbouwer, 47 jaar en Roelf Geerts Luurtsema, landbouwer, 54 jaar. Heine erklaarde niet te kunnen schrijven.

- Volgens het Bevolkingsregister van 1830 woonde en werkte Martje/Martha in Uithm. op huisnummer 105 bij Heike B. Bakker, koopman en winkelier. Nadat haar moeder in 1838 overleden was, trok ze weer bij haar vader in op huisnummer 66. Zij overleed twee jaar later, in 1840. Haar vader Heine Roelfs Kooi overleed nog weer twee jaar later in 1842.

- Martha overleed ongehuwd op 4 september 1840, ‘s ochtends om 7 uur, in Uithm., op huisnummer 66, 27 jaar (akte 34).

WONEN:

* 1815-1830: Volgens het eerste Bevolkingsregister (1815-1830) woonde het gezin van Heine Roelfs Kooi en Geertje Jacobs op huisnummer 279.
Er woonden daar de volgende personen:

1. Heine R. Kooi, geboren 14 augustus 1770 [moet zijn 9 augustus 1772];
2. Geertje Jacobs, geboren 14 januari 1771 [moet zijn: 31 januari 1773];
3. Fenje H. Kooi, geboren 16 januari 1799 [moet zijn 6 januari];
4. Jacob H. Kooi, geboren 14 juli 1802 [moet zijn 10 augustus];
5. Roelf H. Kooi, geboren 20 augustus 1807 [moet zijn: 30 augustus 1806];
6. Martje H. Kooi, geboren 4 mei 1813, 1 jaar.

* 1830 - Bij de volgende Volkstelling van 1830 woonden op huisnummer 66:

1. Heine R. Kooi, 57 jaar;
2. Geertje Jacobs, 56 jaar;
3. Aafke Jans, 59 jaar.

Opmerkingen:

Jacob Kooi was in 1824, 21 jaar oud, overleden. Fenje Kooi was in 1826, 27 jaar oud, overleden; ze was gehuwd geweest met Jakob Hindriks Baar. Roelf Kooi en Martje Kooi waren het huis al uit. Roelf Kooi, 23 jaar, woonde en werkte op dat moment niet ver daar vandaan, op huisnummer 68 op de grote boerderij van Albert Pieters Bouma, 64 jaar en Maike Rienderts, 63 jaar.
Martha Kooi, 16 jaar, werkte en woonde in het dorp op huisnummer 105 als dienstbode, met 2 andere dienstboden, Anje, 29 jaar en Geeske, 26 jaar, bij Heike Berends Bakker, 52 jaar, koopman en winkelier.

* 1830 - Op dat moment woonden op huisnummer 139 de volgende personen:

1. Jacob H. Baar, daglooner, 31 jaar;
2. Aaltje O. Dobbe, 32 jaar;
3. Heine J. Baar, 10 jaar;
4. Hindrik J. Baar, 6 jaar;
5. Okke H. Kat, 9 jaar;
6. Trijntje H. Kat, 6 jaar;
7. Jantje H. Kat + nog enkele leden van de familie Bakker.

* 1840 - Op dat moment woonden op huisnummer 139:

1. Jacob Hindrik Baar, 44 jaar;
2. Aaltje Okkes Dobbe, 44 jaar;
3. Simen J. Baar, 10 jaar;
4. Grietje J. Baar, 2 jaar;
5. Jantje Harms Kat, 12 jaar.

* 1840 - Volgens het Bevolkingsregister van 1840 woonden op huisnummer 66:

1. Heine Roelfs Kooi, 66 jaar;
2. Martha H. Kooi, 26 jaar;
3. Geertruid Freerks, geboren in Groningen, 70 jaar.

Opmerkingen:

Moeder Geertje Jacobs was inmiddels, in 1838, overleden, 69 jaar.
Martha Kooi woonde dus weer thuis, maar zij zou in hetzelfde jaar, in 1840, overlijden, 27 jaar. Vader Heine Roelfs Kooi zou twee jaar later, in 1842 overlijden, 69 jaar.
Roelf Kooi trouwde pas in 1849 met Aaltje Pieters Vos. Hij was toen 41 jaar, zij 27 jaar. Ruim tien jaar later overleden zij beiden. Hij in 1859, 52 jaar, zij in 1857, 35 jaar.
Geertruid Freeks overlijdt op 16 april 1841, 72 jaar (akte 12).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

TAK III

TAK III heeft aanvankelijk een trage start. KLAAS ROELFS KOOI en JANTJE HILBRANDS brachten weliswaar vijf kinderen ter wereld, maar alleen de laatste, Jakob Klassens Kooi (vernoemd naar zijn overgrootvader van moeders zijde: Hillebrand Jacobs), zette de stamboom voort. JAKOB KLASENS KOOI op zijn beurt, kreeg met zijn vrouw ELTJE WILLEMS VAN DER MEIJ zes kinderen, maar ook in deze generatie zette er maar een de stamboom voort: Willem Jakobs Kooi (vernoemd naar zijn grootvader van moeders zijde: Willem Luitjens van der Meij). Pas toen WILLEM JAKOBS KOOI met zijn vrouw LIZABETH KNIPPER zeven kinderen kreeg, van wie er drie zoons de stamboom voortzetten, waaierde deze uit naar de vijfde generatie.
Dit waren: JAKOB KOOI (vernoemd naar zijn grootvader van vaders zijde), TONNIS KOOI (vernoemd naar zijn zijn grootvader van moeders zijde: Tonjes Harms Knipper) en HARM KOOI (vernoemd naar zijn grootvader van vaders zijde: Harmannus Rozemulder).
Harm Kooi trouwde eigenlijk 'binnen de familie'. Zijn vrouw was Geertruida Rozemulder, een dochter van Harmannus Rozemulder en Martje Bogema. Martje Bogema was een dochter van Pieter Derks Bogema en Wopke Klaassens Kooi, een zus van Jakob Kooi, die, zoals we hierboven zagen met Eltje van der Meij was getrouwd. En zo is die cirkel rond.

We mogen aannemen dat het gezin Klaas Roelfs en Jantje Hilbrants in een van de twee huisjes bij de eendenkooi heeft gewoond. Klaas gaf namelijk bij de Volkstelling van 1830 op 'Kooiker' te zijn, wonende op huisnummer 243. Tien jaar later, in 1840, was hij van beroep veranderd, en gaf op 'Tapper' te zijn. Het heeft er alle schijn van dat dit beroep het einde van het kooikersbestaan van de familie Kooi heeft betekend. Volgens de overlevering (informatie op 12 februari 2008 van Tonnis Kooi, geboren in 1918 en zoon van Harm Kooi en Geertruida Rozemulder, wonende aan de Schapeweg, Uithuizermeeden) heeft de drank de familie (ook zoons en later kleinzoons) het kooikersbedrijf geen goed gegaan.
Overigens, Tonnis Kooi had nog goede herinneringen aan zijn grootmoeder Martje Bogema, die pas op 28 november 1927 - op de negende verjaardag van Tonnis - op 91-jarige leeftijd overleed.

Wytsemakooi - 19 juni 2007

Opmerking:

Op de kadastertekening van 1828 is het kooikershuis niet terug te vinden. Perceelnummer 228 vermeldt slechts 'Water - Eendenkooi'.
Waarschijnlijk hebben er enkele generaties Kooi gewoond, totdat Tjipke Kapinga in 1873 het beheer kreeg. Vanaf 1969 had de kooi geen functie meer en kwam te vervallen.
Vandaag de dag wordt de kooi 'Wytsemakooi' genoemd. Het beheer wordt uitgevoerd door de stichting 'Natuurmonumenten'.


volkstelling 1830

 

3. 2e GEN. - TAK III

KLAAS ROELFS (KOOI) en JANTJE HILBRANDS

KLAAS ROELFS KOOI, het zevende kind van Roelf Pieters en Wobge Heines, werd gedoopt (CLAES) op 8 december 1776 in Uithm. Hij werd vernoemd naar een broer van grootvader Roelf Pieters: Claes Pieters.
Hij trouwde, 26 jaar, (een maand voor zijn broer Pieter Roelfs) op 12 december 1802 in Uithuizen met JANTJE HILBRANDS, 26 jaar. (Getrouwd op 12 december 1802 Klaas Roelfs van de Meeden en Jantje Hillebrands van Uithuizen). Zij werd gedoopt op 4 februari 1776 in Uithuizen. Zij was de dochter van Hillebrand Jacobs en Grietje Egberts.

- KLAAS ROELFS KOOI, dagloner, 63 jaar, overleed op 15 februari 1840 in Uithm, ‘s avonds om 8 uur, op huisnummer 243 (vermeld wordt: 64 jaar), zoon van Roelf Pieters Kooi en Wopke Heines. Aangegeven door Klaas Jan de Bruin, dagloner, 63 jaar en Jakob Jakobs Bultena, dagloner, 24 jaar, beiden naburen (akte 8).
Saillant detail: 24 jaar eerder werd de geboorte van deze Jakob Bultena aangegeven door Klaas Roelfs Kooi, wiens overlijden hij nu op zijn beurt aangeeft!

- JANTJE HILBRANDS overleed op 28 december 1841, ‘s avonds om 11 uur, in Uithm, 65 jaar, op huisnummer 243 (vermeld wordt: 67 jaar), weduwe van Klaas Roelfs Kooi. Aangegeven door dezelfde naburen, nu resp. 65 en 26 jaar. De akte bevat een opmerkelijke toevoeging: “zoo mede de namen de ouders en verdere betrekkingen der ouders van de overledene onbekend.” (akte 49).

Klaas en Jantje kregen vijf kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

* 1 - ROELF KLASENS KOOI (3e GEN), werd geboren op 16 maart 1803 en gedoopt op 25 maart. Hij overleed op 6 april 1816 in Uithm, 13 jaar (akte 10).

* 2 - GRIETJE KLASENS KOOI (3e GEN), werd geboren op 29 januari 1805 en gedoopt op 10 februari.
Zij trouwde, 23 jaar, op 7 mei 1828 met WILLEM PIETERS WIERSINGA, 26 jaar (akte 10). Hij werd geboren op 31 augustus 1801 en gedoopt op 6 september 1801 in Uithm. Zijn vader was Pieter Alberts Wiersinga, zijn moeder Dieuwerke Jans.
Willem Pieters Wiersinga was eerder, op 10 december 1823, getrouwd met Anje Wijbrandts Medema (akte 19). Zij werd geboren op 15 augustus 1802 en overleed op 12 augustus 1826, 24 jaar (akte 27). Zij hadden een dochter: Dieuwke Wiersinga, geboren 11 maart 1825 (akte 17). Zij overleed op 23 juli 1828, 3 jaar (akte 48). Willem was toen net twee maanden met Grietje getrouwd.

- WILLEM overleed, achtentwintig jaar later, op 13 november 1859, 58 jaar (akte 86).
- GRIETJE overleed op 17 februari 1887 om 6 uur na de middag, 82 jaar (akte 18).

- Grietje had een voorkind van een onbekende man: JANTJE HINDIKS KOOI (4e GEN), geboren op 19 januari 1827 (akte 7). Jantje overleed twee maanden na het huwelijk van Grietje en Willem op 6 augustus 1828 in Uithm., 1 jaar en 6 maanden (akte 55).

Grietje en Willem kregen samen vier kinderen:

1. Dieuwerke Wiersinga, geboren 16 december 1828 (akte 83). Zij trouwde op 16 november 1854 met Harm van der Molen (akte 22). Zij overleed op 28 september 1898 in Uithm., 69 jaar (akte 42).
2 Jantje Wiersinga, geboren 2 april 1833 (akte 23). Zij, 45 jaar, trouwde op 11 november 1878 in Scheemda met Harm Winter, 39 jaar (akte 41). Zij overleed op 30 augustus 1909 (akte 55).
3. Klaas Wiersinga, geboren 28 april 1835 (akte 37). Hij overleed op 21 januari 1851 in Uithm., 15 jaar (akte 5).
4. Pieter Wiersinga, geboren op 8 augustus 1839 (akte 67). Hij trouwde op 30 januari 1864 met Trijntje van den Berg (akte 1). Hij overleed op 8 juni 1905 in Uithm., 65 jaar (akte 37).

WONEN:

- Volgens het Bevolkingsregister van 1830 woonde het jonge gezin in Uithm. op huisnummer 165B:

1. Willem, 28 jaar, dagloner;
2. Grietje, 24 jaar;
3. Dieuwerke, 3/4 jaar.

- Tien jaar later (1840) woonde het gezin nog steeds op huisnummer 165B:

1. Willem, 37 jaar;
2. Grietje, 35 jaar;
3. Klaas, 4 jaar;
4. Pieter, 16 weken;
5. Dieuwerke, 11 jaar;
6. Jantje, 6 jaar.

- In 1860 woonde het gezin in Wijk B. (Vader Willem Wiersinga is inmiddels overleden):
1. Grietje Kooi, geboren 29 januari 1805, hoofd;
2. Jantje Wiersinga, geboren 2 april 1833, dochter, 27 jaar. Zij overleed op 3 juni 1863 in Uithuizen, 30 jaar.
3. Klaas Wiersinga, kleinzoon, geboren 26 september 1859, 1 jaar. Dieuwerke was in 1854 getrouwd. Pieter was het huis al uit; hij zou in 1864 trouwen.
[De vraag is van wie kleinzoon Klaas Wiersinga een kind is].

* 3 - WOPKE KLASENS KOOI (ook WOBGE) (3e GEN), werd geboren op 27 maart 1807 en gedoopt op 5 april.
Zij trouwde, 21 jaar, (drie weken later dan haar zus Grietje) op 24 mei 1828 met PIETER DERKS BOGEMA, 21 jaar (akte 12). Hij werd gedoopt op 14 februari 1807 in Uithuizen. Zijn vader was Derk Geerts Bogema, zijn moeder was Martje Derks.

- WOPKE overleed in haar kraambed op 15 maart 1845 in Uithm., ‘s ochtends om 11 uur, bijna 38 jaar, op huisnummer 40. Aangegeven door Enje Pieters de Boer en Gerrit Jans Kramer (naburen) (akte 15).
- PIETER overleed, negen maanden later, op 28 december 1845 in Uithm., 38 jaar (akte 59).

Wopke en Pieter kregen zeven kinderen:

1. NN Bogema, levenloos geboren op 22 november 1831 (akte 36).
2. Derk Bogema, geboren 28 oktober 1828. Hij trouwde, 23 jaar, op 19 november 1851 met Aafke Everts van der West, 23 jaar (akte 29). Zij was geboren op 14 april 1828 en overleed op 18 augustus 1909, 81 jaar (akte 42). Derk overleed op 19 november 1916 in Zandeweer, 88 jaar (akte 28). Tijdens B.R. 1860 woonde dit gezin in Wijk B, huisnr. 22: behalve de ouders woonden daar: Trijntje, Pieter, Wopke (geboren 20 juni 1858, 2 uur ‘s middags, akte 62), Anje, Klaas, Ties, Jacob en Ida. [Aafke was een jongere zus van Tietje van der West (TAK IV)].
3. Jantje Bogema, geboren 23 november 1831. Zij trouwde op 20 september 1856 in Zeerijp (‘t Zandt) met Jurrien Bonnema (akte 23).
4. Klaas Bogema, geboren op 5 mei 1834 (akte 30).
5. Martje Bogema, geboren 11 oktober 1836.[Zie: NOTITIES - MARTJE BOGEMA en HARMANNUS ROZEMULDER].

6. Jacob Bogema, geboren 22 juni 1839 (akte 64). Hij trouwde, 25 jaar, op 24 december 1864 in ‘t Zandt met Aafke Pothof, 16 jaar (akte 17).
7. Geertruida Bogema, geboren op 24 mei 1842 (akte 24). Zij trouwde op 19 november 1866 met Rieuwert Buitenwerf (akte 20). Zij overleed op 26 oktober 1916, 74 jaar te
Kantens (akte 25), hij overleed op 23 februari 1909, 69 jaar, te Kantens (akte 4).

WONEN:

Volgens het Bevolkingsregister van 1830 woonde het gezin in Uithm. op huisnummer 40 (kad. nr. 316 en 317), huisje met moestuin (3 gezinnen, 7 personen), waaronder: Pieter Bogema, 22 jaar, dagloner, Wopke Kooi, 22 jaar, dagloonster en Derk Bogema, 1 jaar.

- In 1840 woonde de familie Bogema nog steeds op huisnummer 40 (3 gezinnen, 8 personen):

1. Pieter, 32 jaar;
2. Wopke, 32 jaar;
3. Derk, 11 jaar;
4. Klaas, 5 jaar;
5. Jacob, 1/4 jaar;
6. Jantje, 8 jaar;
7. Martje, 3 jaar;
8. Geeske Jans Hut, dienstmaagd, 13 jaar.
- Vijf jaar later waren zij weeskinderen geworden.

* 4 - HILJE KLASENS KOOI (3e GEN), werd geboren op 7 maart 1810 en gedoopt op 16 maart.
Zij trouwde, 30 jaar, op 20 mei 1840 (dezelfde dag als waarop Roelf Willems Dijk met zijn tweede vrouw Jantje Willems Griede trouwde), met JAN OKKES HUIZINGA - timmerman - 36 jaar (akte 7). Hij werd geboren in 1804 in Uithuizen. Zijn vader was Okke Jans, zijn moeder was Trientje Gerrits.
Jan Okkes Huizinga en zijn broer en Jacob Okkes Huizinga (dagloner) verkochten in dat jaar (1840) de vaste beklemming van 4B, 7R, 40E met kwelder en aanwas met een jaarlijkse huur van F 40 van de boerderij ´Olde Heckinga´ (HBU 30b, p.332, afgebroken in 1954).

- JAN, timmerman, overleed, na 7 jaar huwelijk, op 31 december 1847 in Uithm., 43 jaar (akte 104).
- HILJE overleed, vijfenveertig jaar later, op 17 december 1892 in Uithm., ‘s nachts om 5 uur, 82 jaar (akte 57).

Hilje en Jan kregen drie kinderen:

1. NN Huizinga, levenloos geboren in 1841 (akte 51).
2. Okke Huizinga, geboren op 27 maart 1843 (akte 21). Hij overleed ongehuwd op 29 oktober 1865, 23 jaar (akte 83).
3. Klaas Huizinga, geboren op 26 oktober 1844 (akte 97). Hij overleed ongehuwd op 25 mei 1877, 32 jaar (akte 42).

WONEN:

- Volgens het Bevolkingsregister van 1830 woonde en werkte Hilje als dienstmeid, 19 jaar, bij Siert Tammes Huizinga, 52 jaar en Lijzabet Jans Bussema, 43 jaar, winkeliers in Uithm., op huisnummer 144 (kad. nr. 324) [nu Havenstraat 76-78], (9 personen), evenals Grietje Medema, 13 jaar, dienstmeid. Het gezin Huizinga telde vele kinderen. Siert Tammes Huizinga was de eerste burgemeester ‘maire’ van Uithuizermeeden (1811 en 1814).

- Tien jaar later (1840) woonde en werkte Hilje, 29 jaar, nog steeds bij Siert Tammes Huizinga, 63 jaar, koopman. In mei van dat jaar trouwde ze met Jan Okkes Huizinga. Mogelijk trok hij daarbij in.
Later hadden ze samen met Luurt Tammes Huizinga een tapperij op huisnummer 40 (kad. nr. 459). Luurt Tamminga was weduwnaar van Itje Harms Huizinga en had acht kinderen. De tapperij werd in 1839 aan dokter Pieter Camphuis en zijn vrouw Wibbina Jans Wiersinga verkocht. Later trok dokter Rietema in het doktershuis en nog weer later dokter Wesseling. Dit pand staat nu op de Monumentenlijst.
- In 1860 woonde zij: geboren op 7 maart 1810, hoofd, dagloonster, Hervormd, in Wijk A.

* 5 - JAKOB KLASENS KOOI, geboren op 20 mei 1815. Hij trouwde op 9 december 1836 met ELTJE WILLEMS VAN DER MEIJ (volgt: 4. 3e GEN. - TAK III).

WONEN:

* 1815-1830. Volgens het eerste Bevolkingsregister (1815-1830) woonde het gezin van Klaas Roelfs Kooi en Jantje Hilbrands op huisnummer 45. De volgende gegevens worden vermeld:

1. Klaas R. Kooi, geboren 8 december 1776;
2. Jantje Hilbrands, geboren 8 januari 1774 (moet zijn: 4 februari 1776);
3. Roelf Klasen, geboren 16 maart 1803 (overleden: 6 april 1816, 13 jaar);
4. Grietje Klasen, geboren 29 januari 1806, (moet zijn: 29 januari 1806);
5. Wopke Klasen, geboren 20 maart 1807, (moet zijn: 27 maart 1807);
6. Hilje Klasen, geboren 25 maart 1810, (moet zijn: 7 maart 1810).

Opmerkingen:
Jacob Kooi, 20 mei 1815, was nog niet geboren.

* In 1830 woont de familie op huisnummer 243. Dit was waarschijnlijk het kooikershuis. Er woonden nu de volgende personen:

1. Klaas R. Kooi, kooiker, 52 jaar;
2. Jantje Hilbrands, 56 jaar;
3. Jacob K. Kooi, 14 jaar;
4. Martje L. Werkman, geboren in Oldenzijl, 12 jaar.

* In 1840 wonen ze op hetzelfde adres, huisnummer 243:

1. Klaas Roelfs Kooi, tapper, 63 jaar;
2. Jantje Hilbrands, 65 jaar;
3. Pieter Jans Kooi, 15 jaar;
4. Martje L. Werkman, 23 jaar.

Opmerking:
Pieter Jans Kooi was een zoon van Jan Pieters Kooi en Ettje Alderts Meijer. Hij woonde en werkte dus bij zijn oom en tante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

TAK IV

Voordat TAK IV - de tak van SIJMEN (ook: SIMON) ROELFS KOOI (soms: KOOIJ) - tot bloei kwam, moest er een moeizaam proces van ontwikkeling worden doorgemaakt. Samen met zijn vrouw ANTJE PIETERS HOF - met wie hij op 20 mei 1810 te Garsthuizen trouwde - werden er weliswaar zes kinderen voortgebracht, maar slechts een kind bracht een mannelijke nakomeling voort, die erin zou slagen de continuïteit van deze tak te garanderen. Het had trouwens weinig gescheeld of zelfs dat was niet gebeurd: deze mannelijke loot, die dezelfde naam als zijn grootvader SIMEN ROELFS KOOI droeg, dankte zijn rol aan het feit dat zijn moeder, HILJE ROELFS KOOI, ongehuwd zwanger geworden was en aan haar zoon niet alleen de voornaam, maar ook de familienaam meegaf.

TAK IV zou dus na een wankel begin uitgestorven zijn als Hilje niet voor een mannelijke nakomeling gezorgd had. Op 12 september 1840 gaf zij in Garsthuizen het levenslicht aan een zoon die zij de naam van haar vader, SIMEN ROELFS KOOI, meegaf. Haar moeder Antje Pieters Hoff gaf hem op 14 september 1840 in het gemeentehuis te Stedum aan. Simen Roelfs was ‘in leven ten haren huize in haar tegenwoordigheid’ op 12 september 1840 om 8 uur ‘s ochtends geboren ‘in onecht uit Hilje Siemens Kooi’.
De kleine Simen had dus geen wettige vader die bereid was hem te erkennen, ook later niet, en het hem zijn achternaam mee te geven. Toch wil de overlevering dat de naam van de vader wel degelijk bekend was: de jonge schoenmaker uit Uithuizermeeden ALJE JAKOBS BOELEMA.
[zie: NOTITIES - BOELEMA].

SIMEN ROELFS KOOI trouwde met TIETJE VAN DER WEST. Zij, op hun beurt, kregen twee zoons die voor verdere uitgroei van de vierde tak zorgden. Dat waren Evert en Abel Kooi.


kaart 1827


kaart 2008

4. 2e. GEN. - TAK IV

SIJMEN ROELFS (KOOI) en ANTJE PIETERS (HOFF)

SIJMEN ROELFS KOOI, het negende kind van Roelf Pieters en Wobge Heines, werd gedoopt op 3 februari 1782 in Uithm. Hij werd vernoemd naar de voorlaatste broer van grootvader Roelf Pieters: Simen Pieters.
Hij - boerenarbeider, daglooner -trouwde, 28 jaar, op 20 mei 1810 te Garsthuizen met ANTJE PIETERS HOF (ook HOFF), 25 jaar. (De aankondiging vond plaats op 30 april 1810 en de beide afkondigingen op 6 en 13 may). Zij werd gedoopt op 24 augustus 1784 in Garsthuizen. Zij was de dochter van Pieter Jans Hof en Matje Pieters.

De familie woonde ten oosten van Garsthuizen, of Garshuizen, zoals men toen zei, midden op het land, op huisnummer 49, kadasternummer 237, 238, een huisje met erf en in het verlengde daarvan een smalle strook bouwland, kad. nr. 234. Sijmen Kooi werkte vrijwel zeker als dagloner op de vlakbij liggende boerderijen, zoals Ypemaheerd en Hissemaheerd in het gehucht Dijkum. Tussen hun woninkje en het dorp Garsthuizen bevond zich de imposante graanmolen ‘De Hoop’, die trouwens vandaag de dag nog steeds het landschap siert.


'De Hoop'- uitzicht op Dijkum

- SIJMEN overleed op 14 november 1832 in Garsthuizen, 50 jaar.
- ANTJE overleed (ruim 25 jaar later) op 22 februari 1858 in Garsthuizen, 73 jaar.

Sijmen en Antje kregen zes kinderen, die allen in Garsthuizen werden geboren:

* 1 - MARTJE SIJMENS KOOI (3e GEN), werd geboren op 1 augustus 1810, gedoopt op 19 augustus. Zij overleed ongehuwd op 4 oktober 1831 in Garsthuizen, 20 jaar.

* 2 - ROELF SIJMENS KOOI, gedoopt 8 februari 1813. Hij trouwde op 15 juni 1839 met NANJE LUITJENS DOBBEMA (volgt: 5. 3e GEN. - TAK IV).

* 3 - PIETER SIJMENS KOOI, geboren 24 juli 1817. Hij trouwde op 23 juni 1838 in ‘t Zandt met ANJE JANSD VAN DER LAAN (volgt: 6. 3e GEN. - TAK IV).

* 4 - HILJE SIJMENS KOOI, geboren 23 november 1818. Zij bleef ongehuwd, maar kreeg, 20 jaar, op 12 september 1840 zoon, die zij Simen Roelfs Kooi noemde (volgt: 7. 3e GEN. - TAK IV).

* 5 - KLAAS SIJMENS KOOI, geboren 9 december 1821. Hij trouwde op 16 mei 1846 met zijn volle nicht MARTHA WILLEMS DIJK (volgt: 8. 3e GEN. - TAK IV).

* 6 - HEINE SIJMENS KOOI (3e GEN), werd geboren 6 augustus 1825. Hij overleed ongehuwd op 8 november 1843, 18 jaar.

WONEN:

* 1830 - Volgens het eerste Bevolkingsregister in Garsthuizen van 1830 woonde het gezin van Sijmen Roelfs Kooi en Antje Pieters Hoff op huisnummer 49. Het gezin bestond toen uit de volgende personen, die allen ‘Protestant’ waren en geboren in Garsthuizen, behalve de eerste:

1. Simon Roelfs Kooij, geboren in Uithm., 47 jaar, dagloner;
2. Antje Pieters Hof, 46 jaar;
3. Hilje Simens Kooij, 11 jaar;
4. Klaas Simens Kooij, 8 jaar;
5. Geertje ‘natuurlijk kind’, 4 jaar, ‘gealementeerd door de gemeente van Stedum’;
6. Heine Simens Kooij, 3 jaar.

Opmerkingen:

- Martje Kooi, 19 jaar, Roelf Kooi, 17 jaar en Pieter Kooi, 14 jaar waren op dat moment het huis al uit.
- Martje woonde en werkte in 1830 met vele anderen op huisnummer 36, bij Meindert Takes Bierma, landbouwer uit Spijk, 64 jaar e.a.
- Pieter woonde en werkte op dat moment als ‘dienstbode’ op huisnummer 37 bij: Meint Hindriks Polman, 33 jaar; Jantje Simens Nienoord, 30 jaar; Hendrik Meents Polman, 7 jaar; Anje Meints, 8 jaar; Geeske Jans Izinga, 23 jaar; Geeske Harms Nienoord, 21 jaar.
- Roelf werkte en woonde in 1830 in Uithm. met vele anderen op de grote boerderij van Melle Derks Huizinga en Hieke Dorenbosch op huisnummer 12.

* 1840 - Volgens het Bevolkingsregister van 1840 woonde het gezin nog steeds in Garsthuizen op huisnummer 49 en was de samenstelling als volgt:

1. Antje Pieters Hoff, 56 jaar;
2. Heine Siemens Kooi, 14 jaar;
3. Pieter Siemens Kooi, 25 jaar;
4. Anje Jans van der Laan, geboren in Zeerijp, 25 jaar;
5. Martje Pieters Kooi, 2 jaar.

Opmerkingen:

- Martje Kooi was inmiddels overleden op 4 oktober 1831, 20 jaar.
- Vader Siemen Roelfs Kooi was inmiddels overleden op 14 november 1832, 50 jaar.
- Pieter Kooi was op 23 juni 1838 getrouwd met Anje van der Laan en woonde met hun kind Martje Pieters bij zijn moeder in.
- Roelf Kooi was op 15 juni 1839 getrouwd met Nanje Luitjens Dobbema en woonde in Uithm. op huisnummer 163 in bij Willem Luitjes van der Meij en Bouwke Hindriks Baar.
- Hilje Kooi woonde en werkte als ‘werkmeid’ in Garsthuizen huisnummer 69, op de grote boerderij van: Jan Wristers Bottema uit Westeremden, 59 jaar; Trijntje Sirp Elema, 54 jaar; Jan Jans Bottema, 19 jaar; Grietje Jans Bottema, 24 jaar; Kornelis Tiemens Kreemer, 23 jaar; Willem Molag, 14 jaar, e.a.
- Ik heb (nog) niet kunnen achterhalen waar Klaas Kooi, die in 1846 met Martha Dijk zou trouwen, op dat moment woonde en werkte.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TWEEDE GENERATIE
(ZIJDELINGS)

Hieronder volgt een overzicht van de drie dochters van ROELF PIETERS KOOI en WOBGE HEINES:

1. MARTJE ROELFS,
2. FENJE ROELFS,
3. ANJE ROELFS,

en de gezinnen die zij stichtten:

1. het gezin MAARHUIS,
2. het gezin DOORNBOS,
3. het gezin DIJK.

1. MARTJE ROELFS (KOOI) en MENNE JACOBS (MAARHUIS)

MARTJE ROELFS KOOI, het eerste kind van Roelf Pieters en Wobge Heines, werd gedoopt op 1 september 1765 (als MARGJE). Zij werd vernoemd naar grootmoeder van vaders zijde: Martje Sijmens.
Zij trouwde, 24 jaar, ‘na driemalige kerkkondiging’ (als MATJE ROELFS, van de Meeden) op 17 mei 1789 in Oldenzijl met MENNE JACOBS, 24 jaar. Hij werd gedoopt in ‘t Zandt op 9 februari 1765. Zijn vader was Jacob Mennes, zijn moeder was Trijntje Simens.

- MARTJE overleed op 12 december 1836 in Zandeweer, 71 jaar.
- MENNE overleed op 2 november 1846 in Zandeweer, 81 jaar.

Martje en Menne kregen zes kinderen, die allen in Oldenzijl werden geboren:

* 1 - JACOB MENNES (MAARHUIS), geboren op 7 januari 1790 en gedoopt op 17 januari.

* 2 - FENJE MENNES (MAARHUIS), geboren op 11 februari 1792 en gedoopt op 12 februari.

* 3 - ROELF MENNES (MAARHUIS), geboren op 17 juni 1793 en gedoopt op 23 juni. Hij overleed op 4 mei 1806, dertien jaar oud, ‘nalatende dezelver ouders, 2 broers en 2 zusters’. [Dit laatste betekent dat er intussen nog een zusje overleden moet zijn].

* 4 - SIJMEN MENNES (MAARHUIS), geboren op 17 december 1795 en gedoopt op 20 december,

* 5 - TRIJNTJE MENNES (MAARHUIS), geboren op 7 januari 1798 en gedoopt op 11 maart. (Hier wordt moeder MARRETJE genoemd). Trijntje trouwde op 27 november 1825 in Uithm. met Harm Pieters Oosting, die op 27 september 1802 in Uithm. werd gedoopt. Zijn vader was Pieter Jan Oosting, zijn moeder Geertruid Harms.

Trijntje en Harm kregen zes kinderen, die allen in Zandeweer werden geboren:

1. Geertruida Oosting, geboren in 1828.
2. Menne Harms Oosting, geboren in 1830).
3. Pieter Oosting, geboren in 1832.
4. Marthe Oosting, geboren in 1833.
5. Jan Oosting, geboren in 1837.
6. Simon Oosting, geboren in 1841.

* 6 - HILJE MENNES (MAARHUIS), geboren op 6 mei 1800 en gedoopt op 25 mei. (Hier wordt moeder MARTIEN genoemd).

Toen Martje Roelfs (Kooi) en Menne Jacobs (Maarhuis) in Oldenzijl trouwden, konden zij de beschikking krijgen over een boerderij met de beklemming van 25 grazen land en een jaarlijkse huur van 75 gulden, die betaald moest worden aan de kerk in Oldenzijl (kad. nr. 170 en 171). Ze gingen op deze boerderij wonen.
Twee jaar later, in 1791, kwamen ze in de gelegenheid van de kerkvoogden van Oldenzijl het recht van de vaste beklemming van acht grazen pastorieland met heemstede te kopen, met een jaarlijkse huur van 40 gulden, voor 150 gulden (kad. nr. 186 en 187). Ze exploiteerden deze plaats in combinatie met de boerderij waar ze zelf woonden. Maar al gauw bleek dat het boerenleven niet zo aantrekkelijk was als ze waarschijnlijk aanvankelijk dachten. Daarom verkochten deze kleine boerderij in 1801 aan Evert Tonnis en Martje Cornelis voor 700 gulden. Een behoorlijke winst dus! Dit boerderijtje stond lange jaren leeg aan de Hommesweg 1, 9986 XN in Oldenzijl, en is in 1981 afgebrand.

Intussen bleven ze op hun eerste boerderij wonen met het recht op de vaste beklemming, die omschreven werd in een acte van 1810, waarbij de jaarlijkse huur bepaald werd op 90 gulden. In dat jaar verkochten ze ook deze boerderij, en wel aan Jan Arends van den Berg en Jantje Pauwels voor 3525 gulden.
Deze boerderij was een oude kerkboerderij, die al aan het eind van de twaalfde of het begin van de dertiende eeuw werd bewoond. Dit is op te maken uit de ligging en aan de kloostermoppen die in de oostelijke woonhuisgevel zaten. Hoogstwaarschijnlijk heette deze boerderij de ‘Immen heert’, zoals bleek uit een clauwregister voor het overrecht uit 1403.
Later, in de zestiende eeuw, stond de boerderij bekend als ‘Jemmeheert - Sanct Niclaus’. De opbrengst was bedoeld om de kerk van de heilige Nicolaas in stand te houden. [Bron: HBU, p.270/272; BH, p.625, 630/631].

Martje Roelfs en Menne Maarhuis boerden duidelijk beter op zakelijke gebied. Daarom besloten ze op een gegeven moment het boerenleven vaarwel te zeggen en een tapperij in Zandeweer te beginnen. Het gezin verhuisde in 1800 naar Zandeweer, huisnummer 1.
De boerderij bestaat nog steeds en wordt genoemd ‘Immenheert’, aan de Hommesweg 3, 9989 XN te Oldenzijl en is jammer genoeg op smakeloze wijze verbouwd.

 

2. FENJE ROELFS (KOOI) en PIETER JACOBS (DOORNBOS)

FENJE ROELS KOOI, het tweede kind van Roelf Pieters en Wobge Heines, werd gedoopt (VENJE) op 7 februari 1768. Zij werd vernoemd naar grootmoeder van moeders zijde: Fenje Garmts.
Zij ging in ondertrouw, 28 jaar, op 28 oktober 1796 in Uithm. en trouwde een maand later op 20 november 1796 in Rottum met PIETER JACOBS, 29 jaar. (Ingetekend op 29 october 1768: Pieter Jacobs, jonge man, geboren in Middelbert en Fenje Roelfs, jonge dochter, geboren op Uithuyster Meden, etc.). Hij werd gedoopt op 22 november 1767 in Middelbert. Zijn vader was Jacob Klaassens Doornbos, zijn moeder was Itje Pieters.

Pieter Doornbos was dagloner in Usquert, in het gehucht De Streek op huisnummer 132 (kad. nr. 28 en 29), een huisje aan de Oude Dijk, waar hij zich waarschijnlijk afwisselend als dagloner verhuurde aan een van de grote boerderijen die daar in de buurt staan: Bouwmaheerd, Boukemaheerd, Zuidpool, De Streek, Bouwemaheerd, Cleveringaheer of Papekop.

- PIETER overleed op 19 september 1826 in Usquert, 58 jaar.
- FENJE overleed 20 jaar later, op 13 mei 1846 in Usquert, 78 jaar.

Voor zover is na te gaan kregen Pieter en Fenje een kind:

* 1 - WOBKE (ook WOUKE) PIETERS DORENBOS, gedoopt op 26 juni 1801 in Uithuizen. Zij trouwde, 18 jaar, op 13 november 1819 in Uithuizen met PAUL ATES KWEEKMAN, 24 jaar (akte 8). Hij werd geboren in 1795. Zijn vader was Ate Pauls Kweekman, boomkweker, zijn moeder was Jantje Krijns.

- Paul overleed op 16 januari 1847 in Uithuizen, 51 jaar (akte 7).
- Wobke overleed op 4 januari 1856 in Uithuizen, 54 jaar (akte 2).

Wobke en Paul kregen acht kinderen die allen in Uithuizen werden geboren:

1. Jantje Kweekman, geboren in 1825. Zij trouwde op 7 mei 1846 in Uithuizen met Jan Bulthuis, geboren in 1823. Hierbij werd 1 kind gewettigd (akte 6).
2. Pieter Kweekmans, geboren in Usquert in 1827. Hij overleed in Uithuizen in 1850, 23 jaar (akte 5).
3. Anje Kweekmans, geboren in 1830. Zij trouwde op 27 augustus 1854 in Uithuizen met Jan Derks Zelvius, geboren in 1828 (akte 11).
4. Ate Kweekmans, geboren in Usquert in 1832. Hij trouwde met Fenje Meijer. Hij overleed op 1 december 1858 in Uithuizen, 36 jaar (akte 104).
5. Dieuwerke Kweekmans, geboren in 1833. Zij trouwde op 5 juli 1856 in Uithuizen met Jacob Rop, geboren in 1831. Hierbij werd 1 kind gewettigd (akte 18).
6. Martha Kweekmans, geboren in 1838. Zij trouwde op 2 januari 1858 met Willem Benes Baar, geboren in Uithuizen in 1834 (akte 1). Zijn vader was Bene Hindriks Baar, zijn moeder was Hilje Willems Brontsema.

[ZIE NOTITIES - BENE HINDRIKS BAAR].

Martha overleed op 1 juni 1883 in Uithm., 53 jaar (akte 31). Willem Baar overleed op 23 januari 1886, 52 jaar (akte 6).

7. Cornelia Kweekmans, geboren in Usquert in 1840. Zij overleed in Uithuizen op 9 april 1852, 12 jaar (akte 23).
8. Geertruida Kweekmans, geboren in Usquert in 1844. [Moeder is bij de geboorte 43 jaar]. Zij overleed op 18 augustus 1847 in Uithuizen, 3 jaar (akte 69).

3. ANJE ROELFS (KOOI) en WILLEM PIETERS (DIJK)

ANJE ROELFS KOOI, het achtste kind van Roelf Pieters en Wobge Heines, gedoopt op 1 oktober 1779 in Uithm. Zij werd vernoemd naar de oudste zuster van Wobge Heines: Anje Heines).
Zij trouwde, 28 jaar, op 21 juni 1801 met WILLEM PIETERS DIJK, kleermaker, 28 jaar. (Den 31 mai 1801 aangegeven ‘t huwelijk van Willem Pieters en Anje Roelfs, beiden van de Meeden, getrouwt den 21 juni). Hij werd gedoopt op 22 november 1772. Zijn vader was Pieter Willems Dijk, zijn moeder was Geeske Derks. (Den 3 november 1771 ingetekent Peter Willems van de Meeden met Geesje Derks van ‘t Zandt, getrouwd den 8 december).

Ze woonden ‘in de lough’, dicht bij de kerk op huisnummer 35 (kad. nr. 222 en 223), huisje en een hof, grenzend aan de uitgestrekte landerijen van Onco van Swinderen, de eigenaar van Rensuma.

- WILLEM overleed op 3 februari 1824 in Uithm., 52 jaar (akte 3).
- ANJE overleed bijna twintig jaar later op 23 januari 1842 in Uithm., 63 jaar, op huisnr. 35. Getuigen waren: Feiko Camphuis, 58 jaar, heelmeester en Meindert Jakobs Sterenberg, 42 jaar, herbergier, beiden naburen (akte 5). (Een week eerder dan haar broer Heine Roelfs Kooi).

Anje en Willem kregen acht kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

* 1 - DERK WILLEMS DIJK, geboren op 26 augustus 1802 en gedoopt op 29 september.
Hij trouwde, 25 jaar, op 8 december 1827 met TJAAKTJE FRERIKS BOEKELO, 28 jaar. Zij werd geboren op 11 november 1798, en gedoopt op 3 november te Westerdijkshorn, gemeente Bedum. Haar vader was Frerik Hindriks Boekelo, haar moeder was Aafke Eisses.
Toen hij trouwde was Derk kurassier bij de ‘Nationale Militie’. Hij had voor zijn trouwdag toestemming van zijn commandant van de ‘Afdeling Kurassiers No.3' gekregen om voor die dag verlof te hebben. Ze trokken in bij zijn moeder op huisnummer 34. Aanvankelijk was Derk dagloner; later werd hij een in de archieven alom aanwezige veldwachter, die vele geboorte- en huwelijksakten mede ondertekende.

- TJAAKTJE overleed op 17 september 1869, 70 jaar (akte 48).
- DERK (aanvankelijk daglooner; later veldwachter) overleed op 12 mei 1890, ‘s nachts om 3 uur, 87 jaar (akte 23).

Derk en Tjaaktje kregen zes kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

1. Willem Dijk, geboren op 16 februari 1828 (akte 15). Hij overleed op 19 juni 1828, 17 weken (akte 40).
2. Anje Dijk, 26 augustus 1829.
3. Freerk Dijk, geboren op 15 juli 1835. Hij trouwde op 23 oktober 1858 met Anje Kat. Hij was veldwachter en overleed op 26 maart 1903, 67 jaar (akte 17).
4. Roelf Dijk, 14 februari 1838.
5. Anje Dijk, geboren op 30 januari 1840 (akte 13). Zij trouwde op 22 mei 1863 met Geert Karp en op 15 maart 1871 met Harm Nieuwendijk.
6. Pieter Dijk, 25 januari 1843, ‘s nachts om half 2 (akte 5). Hij trouwde op 22 mei 1863 met Janna Berghuis.

WONEN:

- Tijdens VT 1830 woonden Derk en Tjaaktje op huisnummer 34:
1. Derk Willems Dijk, daglooner, 37 jaar; 2 Tjaaktje Boekelo, zonder beroep, 40 jaar; vier kinderen van 10,6, 4 en 1 jaar; 7. Aafke Eisses, 69 jaar [moeder van Tjaaktje Boekelo].

- Volgens het Bevolkingsregister van 1860 woonde het gezin met 5 kinderen in Wijk A. Derk was toen veldwachter.

* 2 - ROELF WILLEMS DIJK, geboren op 25 september 1805 en gedoopt op 6 oktober.
Hij trouwde aanvankelijk, 24 jaar, op 8 mei 1830 met ANJE PIETERS VOS, 21 jaar oud (akte 7). Zij werd gedoopt op 1 september 1808 in Holwierde. Haar vader was Pieter Bartelts Vos (landbouwer), haar moeder was Elisabeth Hendriks Hekema.
Roelf nam na het overlijden van zijn vader de kleermakerij over. Bij de loting van 1824 had hij nr. 17 getrokken en was tot geen dienst verplicht.

Roelf en Anje kregen drie kinderen die allen in Uithm. werden geboren:

1. Anje Dijk, geboren op 29 juli 1831 (akte 46). Zij overleed op 22 december 1844, ‘s ochtends om 9 uur, in Uithm. op huisnr. 91D, 13 jaar (akte 60).
2. Pieter Dijk, geboren op 2 januari 1834 (akte 1). Hij overleed op 15 juni 1836, 2 jaar (akte 37).
3. Elizabeth Dijk, geboren op 4 februari 1836 (akte 8). Zij overleed op 2 juni 1837, 1 jaar en 16 weken (akte 42).

- ANJE overleed op 14 juni 1836, ‘s ochtends om 10 uur in Uithm. op huisnummer 34, 28 jaar (akte 36), na zes jaar huwelijk.

ROELF WILLEMS DIJK, 34 jaar, hertrouwde vier jaar later op 20 mei 1840 met de veertien jaar jongere JANTJE WILLEMS GRIEDE, zonder beroep, 20 jaar (akte 9). (Eerste afkondiging op zondag 3 mei 1846 - akte 26, tweede afkondiging zondag 10 mei 1846 - akte 30). Zij werd geboren op 11 december 1819, ‘s avonds om 10 uur in Oosternieland,huisnr. 19. Haar vader was Willem Jans Griede, haar moeder was Grietje Hindriks Tilma.
Jantje was de weduwe van Jan Cornelis Bos uit Zandeweer met wie ze op 17 november 1838, 18 jaar, in Kantens was getrouwd. Dit huwelijk duurde slechts een maand: op 27 december 1838 overleed Jan Bos, 23 jaar oud.

Roelf en Jantje kregen twee kinderen, die beiden in Uithm. werden geboren:

1. Willem Dijk, 27 februari 1841 (akte 17). Hij overleed op 21 september 1844, ‘s ochtend om 5 uur in Uithm. op huisnr. 91D, 3 jaar (akte 47).
2. Grietje Dijk, 16 augustus 1842 (akte 72 en 73). Zij overleed op 5 januari 1845, ‘s avonds om 10 uur in Uithm. op huisnr. 91D, 2 jaar, aangegeven door Johannes Jans Arkema, winkelier en Sibrand Martens, schrijnwerker - naburen (akte 1).

- JANTJE overleed op 23 april 1845, ‘s ochtends om half 11 in Uithm op huisnummer 91D, 26 jaar, aangegeven door Johannes Arkema en Sibrand Martens - naburen (akte 22), na vijf jaar huwelijk.

ROELF WILLEMS DIJK, 40 jaar, hertrouwde na een jaar voor de derde keer op 16 mei 1846 met de veertien jaar jongere ANJE JANS WIERINGA, 26 jaar - in tegenwoordigheid van Derk Willems Dijk, 43 jaar, daglooner (akte 9). Zij werd geboren op 4 februari 1820, ‘s middags om half 5, in Zandeweer, gemeente Kantens, op huisnummer 40 (akte 7). Haar vader was Jan Jans Wieringa, haar moeder was Hilje Alberts Tillema.
Roelf Willems Dijk trouwde op dezelfde dag als zijn jongste zuster Martha Willems Dijk, die met Klaas Sijmens Kooi trouwde [zie aldaar]. Volgens het Bevlkingsregister van 1840 woonden ze in Wijk A.

Roelf en Anje kregen zes kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

1. Jan Dijk, geboren op 25 december 1847, ‘s avonds om 6 uur. Getuige was Klaas Simens Kooi, daglooner 26 jaar (akte 89). Hij overleed op 16 juni 1853, 5 jaar (akte 34).
2. Hilje Dijk, geboren op 30 oktober 1849 (akte 109). Zij, 27 jaar, trouwde op 10 januari 1877 met Jan Visscher, 19 jaar (akte 3). Hilje overleed op 25 oktober 1938, 88 jaar te Bedum (akte 27, Bedum).
3. Willem Dijk, geboren 14 april 1851, ‘s ochtends om 4 uur. Getuigen waren: Derk Willems Dijk, veldwachter, 48 jaar en Jakob Ennes Oosting, rentenier, 40 jaar (akte 47). Hij, 22 jaar - kleermaker - trouwde op 16 mei 1873 met Trijntje Buitenwerf, 26 jaar (akte 14). Haar vader was Pieter Rieuwerts Buitenwerf, haar moeder was Korneliske Harms Oosterhof. Trijntje overleed op 7 januari 1929, 81 jaar te Kantens (akte 1).

Het gezin van Willem Dijk en Trijntje Buitenwerf illustreert genadeloos hoezeer de kindersterfte in die tijd kon toeslaan. Zij kregen dertien kinderen, van wie er negen vroegtijdig overleden:

1. Roelf Dijk, geboren 21 februari 1874 (akte 19). Hij overleed op 24 maart 1874, 1 maand (akte 18).
2. Roelof Dijk, geboren 26 augustus 1875 (akte 90). Hij overleed op 13 juni 1880, 5 jaar (akte 44).
3. Cornelia Dijk, geboren 15 december 1876 (akte 90). Zij overleed op 19 januari 1877, 5 maanden (akte 4).
4. Pieter Rieuwert Dijk, geboren 4 september 1877 (akte 96). Hij, letterzetter, trouwde op 22 mei 1903 met Arendina Dijksterhuis (akte 8). Hij, koetsier, overleed op 8 november 1920, 43 jaar in Groningen (akte 1229).
5. Jan Dijk, geboren 25 november 1878 (akte 133). Hij overleed op 13 december 1878, 17 dagen (akte 80).
6. Cornelia Dijk, geboren 27 april 1880 (akte 44). Zij overleed op 3 augustus 1880, 3 maanden (akte 55).
7. Cornelia Dijk, geboren 8 juni 1881 (akte 75). Zij, 26 jaar, trouwde op 23 mei 1908 te Kantens met Hendrik Rozeboom, 23 jaar.
8. Roelfina Dijk, geboren 29 juni 1882 (akte 66). Zij, 26 jaar, trouwde op 30 oktober 1908 met Bonne van Dam, 25 jaar (wettiging van 1 kind, akte 32).
9. Reinje Dijk, geboren 4 augustus 1883 (akte 74). Hij overleed op 8 september 1883, 1 maand (akte 46).
10. Roelof Dijk, geboren 24 februari 1885 (akte 21). Hij overleed op 13 juni 1880, 5 maanden (akte 44).
11. Grietje Dijk, geboren 10 maart 1886 (akte 22). Zij overleed op 26 juli 1886, 4 maanden (akte 47).
12. Jan Wigger Dijk, geboren 4 november 1888 (akte 117). Hij overleed op 13 december v1878, 17 dagen (akte 80).
13. Derk Dijk, geboren 26 januari 1890 (akte 7). Hij overleed op 25 mei 1890, 3 maanden.

4. Jan Dijk, geboren op 18 juni 1853 (akte 49). Hij overleed ongehuwd op 30 mei 1948, 94 jaar (akte 25).
5. Derk Dijk, geboren 5 oktober 1855, ‘s morgens om 10 uur. Getuigen: Derk Willems Dijk, 53 jaar, veldwachter te Uithm. en Jan Andries Dik, 55 jaar, veldwachter te Oldenzijl (akte 88). Hij was kleermaker en trouwde op 12 april 1879 met Frouwke Klevering (akte 17). Derk overleed op 18 januari 1937, ‘s middags om 6 uur, 81 jaar (akte 4).
6. Levenloos geboren kind op 31 mei 1861 te Oldenzijl (Uithm.) (akte 39).
7. Anje Dijk, geboren op 20 oktober 1863 (akte 113). Zij, dienstmeid, kreeg op 3 september 1884 als ongehuwde moeder een zoon: Roelf (akte 95), die na 6 dagen, op 19 september 1884, ‘s middags om 12 uur overleed (akte 32). Anje, 23 jaar, trouwde op 6 april 1887 met Ties Boelkens, 38 jaar, grofsmid (akte 2). Ties overleed op 14 oktober 1893, 45 jaar (akte 60). Anje, 32 jaar, hertrouwde op 25 november 1895, met Pieter de Haan uit Kooten (Achtkarspelen), 25 jaar, (akte 26).

- ROELF overleed op 14 september 1870, 64 jaar (akte 57).
- ANJE overleed vijfendertig jaar later, op 8 december 1905, 85 jaar (akte 58).

* 3 - GEESKE WILLEMS DIJK, geboren op 21 april 1808 en gedoopt op 15 mei. Zij overleed op 7 april 1817, 9 jaar.

* 4 - WOBGE WILLEMS DIJK, gedoopt op 29 november 1810 en gedoopt op 9 december 1810.
Zij trouwde, 30 jaar, op 13 februari 1841 met ALJE JAKOBS BOELEMA, schoenmaker, 29 jaar (akte 1)

Op akte staat o.a. vermeld: "Voorts hebben de toekomende Echtgenooten aan ons verklaard, bij dezen voor hunnen zoon te erkennen, een kind buiten het huwelijk geboren te Uithuistermeeden, den vijftiende October des jaars 1840, genaamd JACOB".

De getuigen waren: Derk Willems Dijk, 37 jaar, daglooner; Roelf Willems Dijk, 35 jaar, kleermaker (volle broers); Arent Berendt Jonker,63 jaar, veldwachter en Meindert Jacobs Sterenberg, 41 jaar, herbergier). (De vooraankondigingen waren op zondag 31 januari en op zondag 7 februari).

- Alje Boelema werd geboren op 26 oktober 1811, ‘s avonds om 7 uur, op huisnummer 98. In tegenwoordigheid van Klaas Benes, 66 jaar, boerenarbeider en Albert Derks, 37 jaar.
[De geboorteakte van Alje Boelema is een van de eerste akten uit het geboorteregister van Uithuizermeeden (pag.5), dat op 15 augustus 1811 begon. Aanvankelijk waren dit louter geschreven akten, die nog niet genummerd waren.]

* Zijn vader was Jacob Aljes Boelema - schoenmaker - geboren op 8 maart 1781. Hij trouwde, 29 jaar, op 9 september 1810 in Uithm. met de 12 jaar jongere Anje Kornelis Keizer, dagloonster, 17 jaar, geboren op 24 februari 1793 in Uithuizen. Hij overleed op 13 mei 1821, 40 jaar.

Zij kregen 4 kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

1. Alje Jacobs Boelema, geboren 26 oktober 1811.
2. Kornelis Jacobs Boelema, geboren in 1814. Hij trouwde, 32 jaar, op 28 mei 1846 met Geeske Klasen Brongersma (akte 10).
3. Jan Jacobs Boelema, geboren in 1816. Hij trouwde, 33 jaar, op 30 maart 1849 met Jantje Jans Wielema, 27 jaar (akte 5). Hij overleed op 21 februari 1901, 85 jaar (akte 10). [Jan Boelema werkte in 1830 (VT) als boerenknecht, 15 jaar, op de boerderij van Melle D. Huizinga, 42 jaar, en Hieke D. Doornbos, 36 jaar, in Uithm. huisnummer 12, met andere knechten, waaronder: Roelf Sijmens Kooi, boerenknecht, 17 jaar]. Jan Jacobs en Jantje Jans kregen een zoon: Berend Boelema, geboren .......... 1853. Hij, 25 jaar, trouwde op 13 april 1888 met Anje Heuvel, 23 jaar (akte 3). Zij werd geboren op 11 november 1864 (akte 125). Haar vader was Jan Derks Heuvel, haar moeder was Derkje Jans Sikkema. Berend overleed op 6 juli 1921, 59 jaar (akte 21); Anje overleed op 22 september 1939 in ‘t Zandt, 74 jaar (akte 20).
4. Aaltje Jacobs Boelema, geboren in 1821. Zij trouwde, 23 jaar, op 20 april 1844 met Izebrand Kornelis Groendijk, 25 jaar (akte 7).

* Toen vader Jacob Aljes Boelema overleed was Alje was negen jaar oud.
Zijn moeder hertrouwde op 28 februari 1824 (31 jaar) met Fokke Roelfs Bakker (28 jaar), die in 1795 in ‘t Zandt was geboren. Hij was schoenmakersknecht. Alje was toen 12 jaar oud. Twee jaar later, op 18 september 1826 overleed Fokke Bakker (30 jaar) en raakte Alje zijn tweede vader kwijt. Hij was toen 14 jaar. Vijf jaar later, 27 september 1831, Alje was toen 19 jaar, overleed zijn moeder (38 jaar). Alje was toen kannonnier.

* Uit de Huwelijkse bijlagen blijkt dat Alje Jacobs Boelema in 1830 het lotnummer 32 getrokken had en daarom tot geen dienst verplicht was. Toch was hij in militaire dienst gegaan, getuige de ‘trouwpermissie’ tot het aangaan van een huwelijk met Wopke Willems Dijk, ‘als zijnde gemelde kanonnier van de 9e januari’. Alje Boelema was kanonnier 2e klasse bij het 3e Bataillon Artillerie.

* Wopke woonde en werkte volgens het Bevolkingsregister van 1830 op huisnummer 124 als dienstmeid bij Izebrand P. Bosch, 42 jaar, winkelier en Grietje J. Rijpma, 30 jaar,winkelier en hun kind Jannes I. Bosch, 3/4 jaar, alsmede Hindrikje K. Glas, 6 jaar.

WOBGE (WOPKE) WILLEMS DIJK had een voorkind, dat ze JACOB had genoemd. Hij was geboren op 15 oktober 1840, ‘s namiddags om 1 uur. Aangegeven op 17 oktober 1840 door haar broer Derk Willems Dijk, 38 jaar, daglooner. Getuigen: Siert Tammes Huizinga, 40 jaar, zonder beroep en haar andere broer Roelf Willems Dijk, kleermaker, 35 jaar (akte 75). Daarbij een aantekening van 20 februari 1841, dat Wopke Willems Dijk, zonder beroep, de moeder van Jacob is: “Het hierin genoemd kind is op 13 februari 1841 volgens daarvan
opgemaakte huwelijksacte, door Alje Jacobs Boelema voor het zijne erkend.” (akte 75).

* JACOB BOELEMA trouwde, 28 jaar, op 20 mei 1869 in Uithm. met Catharina de Jongh, 25 jaar. Haar vader was Harmannus de Jongh, haar moeder was Frouwke Willems Smid(t) (akte 7). Zij kregen twee kinderen:

1. Wobke Boelema, geboren 6 april 1870 (akte 34). Zij overleed op 6 augustus 1880, 10 jaar (akte 57).
2. Harmannus Boelema, geboren 3 juni 1878 (akte 76). Hij overleed op 16 mei 1895, ‘s ochtends om 7 uur, 16 jaar (akte 27).

- Catharina de Jongh overleed op 3 december 1921, ‘s middags om 3 uur, 78 jaar (akte 36).
- Jacob Boelema overleed op 5 juli 1927, 86 jaar, (akte 36).

- WOBGE WILLEMS DIJK, schoenmakersche, overleed op vrijdag 6 maart 1846, ‘s namiddags om 3 uur in Uithm. huisnummer 92, 35 jaar. Aangegeven op zondag 8 maart 1846 door Bene Hindriks Baar, daglooner, 50 jaar en Klaas Pieters Heenes, 36 jaar, timmerman, naburen (akte 18).

Wobge en Alje kregen tijdens hun huwelijk nog twee kinderen:

1. Willem Boelema, geboren 2 oktober 1843, ‘s nachts om 4 uur. Getuigen: Pieter Derks Dijk, 36 jaar en Klaas Menses Oosting, 34 jaar (akte 85). Hij, schoenmaker, 31 jaar, trouwde op 19 mei 1875 in Uithm. met Anje Heuvel, 26 jaar. Zij was geboren op 15 juni 1848 (akte 51). Haar vader was Derk Jans Heuvel, haar moeder was Anje Jeltes Dobbema (akte 9). Anje Heuvel overleed op 16 november 1933 in ‘t Zandt, 85 jaar (akte 33). Willem Boelema overleed op 20 januari 1907, 63 jaar (akte 7).
2. Anje Boelema, geboren 5 maart 1846, ‘s avonds om 11 uur. Aangegeven op 7 maart door Alje Jacobs Boelema. Getuigen waren dezelfden die een dag later het overlijden van de moeder zouden melden (zie boven) (akte 17). Zij overleed op 1 februari 1847, ‘s namiddags om 5 uur in Uithm., huisnr. 72, 11 maanden (akte 16).

Alje Jacobs Boelema, 36 jaar, hertrouwde twee jaar na het overlijden van Wobge Dijk, op 17 mei 1848 in Uithm. met Jantje Frederik Lammerts, 27 jaar, dienstmeid, geboren op 11 januari 1821 in Leens. Haar vader was Frederik Berents Lammerts, kleermaker, haar moeder was Jacomina Pieters Pilon (akte 9). De voorafkondigingen waren op 7 en op 14 mei 1848.
Kinderen...................??

- Jantje Frederiks Lammerts overleed op 9 december 1874, 53 jaar (akte 75).
- Alje Jacobs Boelema overleed op 3 februari 1883, ‘s middags om 4 uur, 71 jaar (akte 12).

[zie: NOTITIES - BOELEMA].

* 5 - PIETER WILLEMS DIJK, geboren 2 juni 1813. Hij overleed op 6 november 1813, 5 maanden.

* 6 - ANNA WILLEMS DIJK, geboren 21 november 1814.
Zij trouwde, 20 jaar, op 13 december 1834 met FOLKERT JANS KRUIZINGA, 20 jaar. Hij werd geboren op 9 januari 1814 (akte 2). Zijn vader was Jan Folkerts Kruizinga, zijn moeder was Martje Jans Wagenaar. Hij overleed op 24 mei 1848, 64 jaar (akte 41). Zij overleed op 26 augustus 1861, 74 jaar (akte 73). De ouders van Folkert Jans Kruizinga waren kleine tuinders/hoverniers. Zij woonden op een kleine boerderij (BHU 40, nu Lutjeweg 3). In 1852 kocht Jhr. Theodorus van Swinderen op Rensuma van de kinderen van Jan Folkerts en Martje Wagenaar deze behuizing met de beklemming van de heemstede en tuin en grond met een jaarlijkse huur van F 9, gelegen aan de Hefswal, groot 65R, 70E, voor F 600. De behuizing werd in 1859 gesloopt, waarna er een nieuwe behuizing werd gebouwd. In 1865 kwam er nog een schuur bij. Bij de boedelscheiding van Theod. van Swinderen werd het geheel toegescheiden aan Johanna Margaretha van Swinderen.

Anna woonde en werkte volgens het Bevolkingsregister van 1830 als boerenmeid, 14 jaar, op het landgoed Rensuma op huisnummer 61 (met ander personeel als: Hindrik Klaver, heereknecht, 40 jaar; Aldert j. Rijpma, boerenknecht, 33 jaar; Grietje Frits, kamermeid, 48 jaar; Geertuid Meijer, keukenmeid, 41 jaar; Trijntje L. Boerema, veemeid, 34 jaar).

- FOLKERT overleed op 7 juni 1865, 51 jaar (akte 47)
- ANNA overleed eenendertig jaar later, op 22 april 1896, ‘s nachts om 6 uur, 81 jaar (akte 20).

Anna en Folkert kregen tien kinderen, die allen in Uithm waren geboren:

1. Martje Kruizinga, geboren op 23 februari 1835, ‘s avonds om 8 uur op huisnummer 35 (akte 15). Zij trouwde op 13 december 1856 met Edze Pieters Lantinga (akte 29). Zij overleed op 8 augustus 1900, 65 jaar (akte 50).
2. Jan Kruizinga, geboren in 1837. Hij overleed ongehuwd op 5 november 1857, 20 jaar (akte 99).
3. Anje Kruizinga, geboren in 1841. Zij trouwde op 21 december 1866 met Derk Wieringa (akte 26). Zij overleed op 28 januari 1869, 28 jaar (akte 6).
4. Willem Kruizinga, geboren in 1842. Hij overleed op 16 februari 1843, 1 jaar.
5. Jantje Kruizinga, 16 januari 1841 (Folkert is de schrijfkunst niet machtig) (akte 2). Zij trouwde met Aldert Laninga; 6. Willemtje Kruizinga, geboren in 1844. Zij trouwde op 20 november 1876 met Sikke Bultena (akte 16).
7. Willem Kruizinga, geboren op 27 augustus 1845. Hij overleed op 31 augustus 1845, 4 dagen (akte 42).
8. Willem Kruizinga, geboren in 1847. Hij trouwde op 21 november 1877 met Martje Groenendal (wettiging van 2 kinderen) (akte 32). Hij overleed op 3 november 1880, 33 jaar (akte 76).
9. Derk Kruizinga, geboren in 1851. Hij overleed ongehuwd op 4 april 1874, 23 jaar (akte 22).
10. Roelf Kruizinga, geboren in 1855. Hij overleed op 16 mei 1882, 7 jaar (akte 38).

WONEN:

Volgens het bevolkingsregister van 1840 woonde het gezin op huisnummer 62 en bestond uit de volgende personen:

1. Folkert Kruizinga, daglooner, 24 jaar;
2. Anna Willems Dijk, dagloonster, 25 jaar;
3. en 4. twee kinderen van 2 en 4 jaar;
4. Martje Kruizinga, 2 jaar;
5. Anje Kruizinga, 72 jaar;
6. Trijntje Geerts, 35 jaar.

* 7 - GEESKE WILLEMS DIJK, geboren 15 juli 1817, ‘s avonds om 8 uur. Aangegeven door Willem Pieters Dijk; uit zijn huisvrouw Anje Roelfs.
Zij trouwde, 24 jaar, op 24 november 1841 met GERRIT KLASENS PIETERMAN, 22 jaar. Hij werd geboren op 20 september 1819. Zijn vader was Klaas Gerrits Pieterman, zijn moeder was Jantje Edzes. Ze woonden in Oudeschip op huisnummer D27.

- GEESKE overleed op 5 november 1890, ‘s avonds om 8 uur, 73 jaar (akte 50).
- GERRIT overleed op 27 april 1900, 80 jaar (akte 31).

Zij kregen vier kinderen, die allen in Uithm. werden geboren:

1. Klaas Pieterman, geboren op 24 mei 1851. Hij trouwde, 26 jaar, op 9 juni 1877 met Siepke Kooi, 19 jaar (akte 19). Zij werd geboren op 10 februari 1858 (akte 17).
(Siepke Kooi was geen familie: haar vader was Freerk Jans Kooi, haar moeder was Grietje Hindriks Veldman.)
Zij kregen een zoon: Willem Pieterman, geboren op 22 september 1891 in Zijldijk (‘t Zandt) (akte 81). Klaas overleed op 18 maart 1920, in ‘t Zandt, 68 jaar (akte 5). Siepke overleed op 2 november 1932 in Zijldijk, 74 jaar.
2. Jantje Pieterman, geboren op 23 februari 1853. Zij trouwde met Pieter Pieterman. Zij overleed op 5 maart 1928, 75 jaar (akte 5).
3. Willem Pieterman, 3 juni 1855. Hij overleed op 9 maart 1863, 7 jaar (akte 12).
4. Derk Pieterman, geboren op 27 oktober 1857. Hij overleed ongehuwd op 7 januari 1878, 20 jaar (akte 4).

* 8 - MARTHA WILLEMS DIJK, geboren 13 september 1819, ‘s morgens om 9 uur, op huisnummer 35. Aangegeven door Willem Pieters Dijk- geboren uit zijn huisvrouw Anje Roelfs. In tegenwoordigheid van Jacob Abels Dorenbos, wagenmaker, 65 jaar en Pieter Jans Berghuis, horlogemaker, 31 jaar (akte 57).
Zij - zonder beroep - trouwde aanvankelijk, 26 jaar, op 16 mei 1846 in Uithm. met haar volle neef KLAAS SIJMENS KOOI, daglooner, 24 jaar. Hij werd geboren op 9 december 1821 in Garsthuizen. Zijn vader was Sijmen Roelfs Kooi, zijn moeder was Antje Pieters Hoff.

- KLAAS overleed op 11 april 1859 in Uithm., 37 jaar (akte 27).

Zij kregen zes kinderen [zie verder: 8. 3e GEN. - TAK IV - KLAAS SIJMENS KOOI].

* MARTHA WILLEMS DIJK hertrouwde, 40 jaar, na een jaar, op 27 juni 1860 in Uithm. met haar achterneef HINDRIK JAKOBS BAAR, daglooner, 37 jaar (akte 19).
Hij was geboren op 3 februari 1823 in Uithm. Zijn vader was Jakob Hindriks Baar, zijn moeder was Fenje Heines Kooi [zie verder bij: 3e GEN. - TAK IV].

* MARTHA WILLEMS DIJK hertrouwde, 45 jaar, tien maanden later, op 25 maart 1865 in Uithm. met EDZE KLAASSENS PIETERMAN Pieterman, 37 jaar (akte 4). Hij werd geboren op 28 augustus 1827 in Uithm. (akte 27). Zijn vader was Klaas Gerrits Pieterman, zijn moeder was Jantje Edzes van den Berg [zie verder bij: 3e GEN. - TAK IV].

WONEN 1:

* Volgens het Bevolkingsregister van 1840 woonde Edze Pieterman, 12 jaar, in Uithm. op huisnummer 245 bij: Jan Geerts Laman, 25 jaar, dagloner; Aafke J. Noordersluis, 24 jaar en Geert Jans Laman, 4 jaar.

* Volgens het Bevolkingsregister van 1860 (blad 8) woonde Edze Pieterman, geboren 26 augustus 1828, nu in Wijk D bij zijn broer: Gerrit Pieterman, geboren 20 september 1810; Geeske Dijk, geboren 27 juli 1817, plus 4 kinderen: Klaas Pieterman, Antje Pieterman, Willem Pieterman, Derk Pieterman.
(Geeske was een oudere zus van Martha Dijk, met wie Edze in 1865 trouwde).

WONEN 2:

* Volgens het Bevolkingsregister 1815-1830 woonde het gezin van Anje Kooi en Willem Dijk in Uithm. op huisnummer 7. De volgende gegevens worden vermeld:

1. Willem P. Dijck, geboren 20 november 1772, kleermaker;
2. Anje R. Kooij, geboren 23 oktober 1777;
3. Roelf W. Dijck, geboren 20 okober 1805;
4. Geeskie W. Dijck, geboren 2 april 1807;
5. Wobgie W. Dijck, geboren 2 december 1814.

* Volgens het Bevolkingsregister van 1830-1840 woonden op hetzelfde adres, nu huisnummer 35:

1. Anje R. Kooi, 50 jaar, zonder beroep;
2. Roelf W. Kooi, 24 jaar, kleermaker;
3. Geeske W. Dijk, 12 jaar, zonder beroep;
4. Martha W. Dijk, 10 jaar, zonder beroep;
5. Klaas W. (Heins), kleermakersknecht.

* Volgens het Bevolkingsregister van 1840-1850 stonden op hetzelfde adres schijnbaar twee huisjes, nu huisnummer 34. De volgende gegevens worden vermeld:

Op nummer 34: 5 personen:

1. Roelf Willems Dijk, 35 jaar, kleermaker;
2. Anje Roelfs Dijk, 8 jaar, zonder beroep;
3. Wobke Willems Dijk, 28 jaar, dienstbode;
4. Hindrik de Haan, 20 jaar, uit Appingedam, kleermakersgezel;
5. Freerk S. Lanting, 13 jaar (uit Oldenzijl), kleermakersgezel.

Ook op nummer 34: 7 personen:

1. Derk Willems Dijk, 37 jaar, dagloner;
2. Tjaaktje Boekelo, 40 jaar (uit Westernieland), zonder beroep;
3 t/m 6: vier kinderen van 10, 4, 1, 6 jaar;
7. Aafke Eissens, 69 jaar (uit Huizinge), zonder beroep. [Zij was de moeder van Tjaaktje Boekelo].

Op nummer 35 woonden:

1. Anje Klasen Kooi, 61 jaar (dus geboren in 1779). Dit moet Anje Roelfs Kooi zijn, de moeder van de kinderen Dijk.
Ook woonden op dit adres:
2. Jan Pieters Berghuis, 25 jaar;
3. Hilje van der Hoek, 25 jaar;
4. Pieter Berghuis, 2 jaar;
5. Geeske Berghuis, 24 weken.

Van Roelf Pieters en Wobge Heines overleden er vier kinderen vroegtijdig:

- HILJE ROELS KOOI, het derde kind, gedoopt 10 maart 1769. Zij werd vernoemd naar de oudste zuster van grootvader Roelf Pieters: Hillije Pieters.

- ANJE ROELFS KOOI, het zesde kind, gedoopt op 14 mei 1775.

- AALTJEN en BROND ROELFS (KOOI), het tiende de elfde kind, een tweeling die werd gedoopt op 19 december 1784.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

NOTITIES ALJE JACOBS BOELEMA

Wopke Willems Dijk bracht op 15 oktober 1840 een kind ter wereld en het heeft er alle schijn van dat het negen maanden eerder door Alje Jacobs Boelema was verwekt. De naam die Wopke aan het kind gaf - Jacob - zou al vooruit kunnen verwijzen naar een eventueel huwelijk met Alje, waarop ze had gehoopt, maar waarvan ze op dat moment waarschijnlijk niet zeker was. Alje’s vader heette Jacob Aljes en in de familie Dijk kwam de naam Jacob niet voor. Voorlopig zou de kleine Jacob Dijk heten.
Wopke’s onzekerheid was terecht. Ze had namelijk een concurrente: haar nichtje Hilje Sijmens Kooi, die in Garsthuizen woonde. Vrijwel zeker had Alje bij haar, op ongeveer hetzelfde moment, een kind verwekt. Dit kind, door Hilje naar haar vader vernoemd, Simen Roelfs Kooi, werd op 12 september 1840 geboren, een maand eerder dan de geboorte van Jacob. Volgens de nakomelingen van deze Simen Roelfs Kooi was de vader niet onbekend, maar heette hij Alje Jacobs Boelema.
Zo gaat het verhaal dat een kleinzoon van Simen Roelfs Kooi, Simen Roelf Kooi, geboren in 1920 (zoon van Abel Kooi, geboren in 1884, zoon van de Simen Roelfs Kooi over wie we het hier hebben) indertijd op de lagere school met een jongetje Boelema in dezelfde zat. Ze leken zo sterk op elkaar, dat ze vaak ze voor broertjes versleten werden. Deze Koois en de Boelema’s hadden vrij ronde gezichten, in tegenstelling tot de meeste andere Koois uit Uithuizermeeden, die vrijwel altijd lange, smalle koppen (‘Kooikoppen’) hadden.
(Mondelinge mededeling van Abel Kooi in Wijchen, 6 februari 2008). De gevolgen van een jeugdzonde kunnen lang hun sporen nalaten!

Al stond Alje Boelema - toen nog kanonnier, later schoenmaker - niet te trappelen om in het huwelijk te treden, uiteindelijk koos hij toch voor een huwelijk met Wopke met als gevolg dat hij op 13 februari 1841 te Uithuizermeeden met haar trouwde en Jakob officieel als zijn kind wettigde, die daarmee Jacob Aljes Boelema werd. Toch duurde het nog tot 4 april 1841 totdat het kind werd gedoopt.
Wobke en Alje kregen samen nog twee kinderen: Willem Boelema, die geboren werd op 2 oktober 1843. Hij was vernoemd naar zijn grootvader van vaders zijde. Drie jaar later, op 5 maart 1846, beviel Wopke nogmaals van een kind: een dochter, die ze Anje, noemden, naar haar grootmoeder van moederszijde. Wopke overleefde de bevalling niet en een dag later, op 6 maart 1846, bezweek ze in haar kraambed, 35 jaar oud. De kleine Anje was echter ook weinig geluk beschoren. Ze leefde slechts elf maanden; op 1 februari 1847 overleed ze.

Alje Boelema, 37 jaar, hertrouwde twee jaar na de dood van Wopke op 17 mei 1848 met Jantje Frederik Lammerts, dienstmeid, 27 jaar, uit Leens. Met haar kreeg hij nog ... kinderen:
..................

Alje overleed op 3 februari 1883, 71 jaar oud. Jantje Lammerts overleed op 9 december 1874, 53 jaar oud.

[ZIE VERDER BIJ WOPKE WILLEMS DIJK].

Hilje had dus het nakijken en moest haar kind alleen opvoeden of liet de verzorging aan haar moeder over. Tot overmaat van ramp kreeg Hilje vier jaar later, op 7 september 1844 in Garsthuizen, weer een kind van een onbekende man, een dochter, die zij Antje Roelfs Kooi noemde. Dit kind werd echter niet ouder dan ruim zeven maanden; ze overleed op 30 april 1845.
Dit sterven maakte het leven er voor de toch al vrij labiele Hilje niet gemakkelijker op. Het feit dat de dood veelvuldig bij de familie in Garsthuizen langskwam liet haar niet onberoerd. Eerst was haar oudste zus Martje, 20 jaar oud, op 4 oktober 1831 overleden. Hilje was toen 13 jaar. Haar vader, Sijmen Roelfs, overleed een jaar later, op 14 november 1832; hij was 50 jaar geworden.
Hilje was het huis uitgegaan om zich als werkmeid bij de grote landbouwer Jan Wristers Bottema te verhuren. Dat duurde tot ze van Alje Boelema zwanger werd en in 1840 de kleine Simen op de wereld zette. Haar broer Pieter Kooiwas vlak daarvoor, in 1838, met Anje Jans van der Laan getrouwd, haar broer Roelf Kooieen jaar daarna, in 1839, met Nanje Dobbema. Pieter en Anje waren in Garsthuizen bij haar moeder ingetrokken. Ze hadden al gauw een kleine gekregen: Martje, die in 1839 was geboren. Roelf en Nanje woonden in Uithuizermeeden en woonden in bij Willem Luitjes van der Meij, die met Bouke Hindriks Baar was getrouwd (de ouders van neef Jacob Klasens Kooi, die in 1836 met Eltje Eillems van de Meij was getrouwd).
Zij waren minder gelukkig met hun kroost. Hun eerste kind, Simen Kooi, werd in 1840 geboren en leefde slechts een maand; hij overleed op 4 april 1840.

Het tweede kind, Antje Kooi, werd in 1841 geboren, maar overleed op 2 juni 1843, nog geen twee jaar oud. Vader Roelf Kooi, Hilje’s broer, overleed ruim vier maanden later, op 4 oktober 1843. Hij was 30 jaar geworden.
Alsof dit niet genoeg was overleed een maand later, op 8 november 1843 Hilje’s jongste broer Heine, 18 jaar oud.

Vlak daarna kreeg Hilje van een onbekende man een tweede kind: een dochter, die ze Antje noemde. Antje overleed al na acht maanden, op 30 april 1845. De dood was nu wel heel aanwezig op huisnummer 49 in Garsthuizen. Nog geen week later, op 3 mei 1845, overleed het tweede kindje van de inwonende Pieter en Anje. Een week later, op zaterdag 10 mei 1845, vond men Hilje ‘s nachts om 1 uur dood in de regenput op het erf van het huis. Haar kleine Simen Roelfs, ruim 4 jaar oud, bleef bij zijn grootmoeder achter. We kunnen reconstrueren dat hij later in het gezin van Hilje’s broer Klaas Roelfs Kooi, die op 16 mei 1846 met zijn volle nicht Martha Willems Dijk trouwde, werd opgenomen.

Om het verhaal compleet te maken: broer Pieter Kooi overleed in datzelfde jaar, op 14 november 1846, 31 jaar oud; moeder Antje Pieters Hof overleed op 22 februari 1858; ze was
73 jaar geworden - een uitzondering in die tijd en in die kringen!
Broer Klaas overleed twee maanden later, op 11 april 1858, 37 jaar oud. Het hele gezin Kooi uit Garsthuizen behoorde in vrij korte tijd tot het verleden. Aan Simen Roelfs Kooi, die eigenlijk een Boelema was, de taak, om via deze curieuze vrouwelijke lijn de stamboom, die aan een zijden draadje hing, voort te zetten.

TRIJNTJE JANS KOOI

Voor de 'statistieken' is het wellicht interessant om te weten dat Alje Jakobs Boelema tussen de bedrijven door, tussen de geboorte van zijn zoon Willem in 1843 en dochter Anje in 1846 vrijwel zeker ook nog een ander meisje Kooi bezwangerde: Trijntje Jans Kooi. Alje was blijkbaar niet voor een gat te vangen. Trijntje was geen familie, maar afkomstig van de andere kooistam: JAN EDZES KOOI en ANJE JANS.

Trijntje’s vader was hun zoon JAN JANS KOOI, haar moeder was GRIETJE FREERKS BAKKER, gehuwd op 17 november 1811. Trijntje werd geboren op 11 februari 1823 en had veel broers en zusters.

Trijntje Kooi woonde volgens het Bevolkingsregister van 1830 aanvankelijk bij haar ouders op huisnummer 257. Het gezin bestond toen uit:

1. Jan J. Kooi, 49 jaar, geboren in 1781,
2. Grietje F. Bakker, 40 jaar, geboren in 1790,
3. Jan J. Kooi, 10 jaar, geboren in 1820,
4. Anje J. Kooi, 11 jaar, geboren in 1819,
5. Trijntje J. Kooi, 7 jaar, geboren in 1823.

Tien jaar later (Bevolkingsregister 1840) woonden op hetzelfde adres:

1. Grietje F. Bakker, 50 jaar, dagloonster, geboren in 1790,
2. Jan Jans Kooi, 19 jaar, boerenknecht, geboren in 1821,
3. Freerk Jans Kooi, 8 jaar, geboren in 1832,
4. Anje Jans Kooi, 21 jaar, geboren in 1819.
Trijntje Jans Kooi woont en werkt dan als boerenmeid, 16 jaar, met tien andere knechten en dienstmeiden bij Timen Medema, 40 jaar en Anje Jans Maring op huisnummer 190.

Op 20 juli 1844, ‘s ochtends om 8 uur, beviel Trijntje Jans Kooi, 21 jaar oud, van een zoon, die ze ALJE JACOBS noemt, ALJE JACOBS KOOI. De vader was, zoals zo vaak, onbekend. De aangifte werd gedaan door Bouke Harms Maring. Als getuige trad op: Pieter Edzes van der Weg. In de marge staat aangetekend dat het hierin genoemde kind op 17 oktober 1855 door de moeder is erkend (akte 58).
Deze naamgeving doet natuurlijk in de richting van Alje Jakobs Boelema denken, als vader van dit kind. Dit klopt ook, want elf jaar later, op woensdag 17 oktober 1855 verscheen Trijntje Kooi, 32 jaar, dagloonster, op het gemeentehuis.
Zij verklaarde ‘bij deze te erkennen een kind van het mannelijk geslacht op de 20e juli des jaars 1844 (akte 58), onder de naam Alje Jakobs, als kind van Trijntje Jans Kooi.’ Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van Alje Boelema, 44 jaar, schoenmaker en van Jan Velting, 34 jaar, verver (akte 91). In de marge staat dat enkele voorbedrukte regels zijn doorgehaald.

Deze aangifte werd aan het eind van die week nogmaals gedaan in aanwezigheid van Alje Jakobs Boelema, 44 jaar, schoenmaker van beroep, die het kind op zaterdag 20 oktober 1855 erkende.
Enkele dagen later verscheen Alje Boelema weer op het gemeentehuis; nu als getuige van de op 25 oktober 1855 geboren Antje Groendijk, dochter van Izebrand Kornelis Groendijk en Aaltje Jakobs Boelema. De getuigen waren: Eisse Ennes Oosting, 39 jaar, landbouwer en Alje Jakobs Boelema, 44 jaar, schoenmaker (akte 95).

Deze aangifte zou te maken kunnen hebben met het huwelijk van TRIJNTJE JANS KOOI, 31 jaar, met FRIKKE MOLAG, 22 jaar, maar dat was inmiddels driekwart jaar eerder, op 20 januari 1855 in Uithuizermeeden gesloten (akte 1). [Een week later, op 27 januari 1855, trouwden Siert Kooi en Lijzabeth Pieters Oosterman (akte 2), die we nog zullen leren kennen]. Frikke was een landbouwer, afkomstig uit Stedum. Zijn vader was Willem Friks Molag, zijn moeder was Bouwke Harms U(u)ldersma.

Trijntje overleed op 12 april 1898, 75 jaar oud.
Frikke overleed op 31 maart 1903, 71 jaar oud


Trijntje Kooi en Frikke Molag kregen drie kinderen:

1. Bouke Molag, geboren op 16 maart 1855. De getuigen waren: Hindrik Boomker, 30 jaar, landbouwer en Derk Dijk, 52 jaar, veldwachter. Zij trouwde op 22 november 1878 Jacob Allersma,
2. Grietje Molag, geboren op 20 januari 1859. Zij overleed op 21 november 1893 (34 jaar),
3. Wilmina Molag, geboren in 1858. Zij trouwde op 31 mei 1884 met Harm Frans. Wilmina overleed op 17 januari 1946, 88 jaar.

Vervolgen we nu de levensloop van ALJE JAKOBS KOOI:

Hij trouwde, 30 jaar oud, op 20 november 1874 met SIEPKE AUSEMA, 24 jaar oud, uit Uithuizen. Zij was geboren op 4 november 1848. Siepke overleed op 29 november 1876, 28 jaar. Zij woonden aan de Dijkweg 12 in Uithuizermeeden. Alje en Siepke kregen een kind:

1. Frikke Kooi, geboren op 7 mei 1875.

Twee jaar na de dood van Siepke hertrouwde Alje Kooi op 21 augustus 1878, 34 jaar, in Uithuizen, met een jongere zuster van Siepke: MARTJE AUSEMA, 24 jaar. Zij was geboren op 17 januari 1854.
De vader van de beide zussen was Jannes Cornelis Ausema (1821-1904), hun moeder was Jacomina Jans Smit, geboren in 1829.

Martje Ausema overleed op 21 juni 1927 in Mensingewier, 73 jaar.
Alje Kooi, landbouwer, overleed op 24 maart 1935 in Mensingewier, gemeente Leens, 90 jaar.
Beiden liggen begraven in Mensingawier, Schouwerzijl, Groot Maarslag.


Alje Jacobs Kooi

Alje en Martje kregen zes kinderen:

1. Trijntje Kooi, geboren op 7 september 1878. Zij trouwde, 31 jaar, op 23 april 1910 met Geert van Dijk, landbouwer, 33 jaar. Zij overleed op 2 maart 1947, 68 jaar, in Groningen.
2. Jannes Kooi, geboren op 21 maart 1881.
3. Jacomina Kooi, geboren op 30 oktober 1883. Zij trouwde op 27 januari 1905 met Ritsko Dijk.
4. Willem Kooi (foto), geboren op 6 oktober 1886 in Uithm. Hij was bakker en trouwde, 27 jaar, op 28 april 1915 in Bedum met Pieterke Veldman (26 jaar). Zij was geboren op 23 januari 1887 in Bedum. (Willem en Pieterke waren broodbakker in Zijldijk. Ze verhuisden op 27 april 1933 naar Haren). Pieterke overleed op 2 maart 1968 in Leek, 81 jaar. Willem overleed op 10 januari 1972, 85 jaar in Zuidhorn.
5. Kornelis Kooi, geboren op 31 mei 1889. Hij trouwde op 29 april 1916 met Etje Smit,
6. Siepke Kooi, geboren op 11 augustus 1893. Zij trouwde, 27 jaar, op 9 juni 1921 in Leens, akte 24, met Geert Tiddens, verver, geboren in Appingedam in 1892, 29 jaar.
7. Hillina Kooi, geboren op 8 februari 1897. Zij trouwde op 30 maart 1922 in Leens met Nanko Smit.

Volgens het Bevolkingsregister van 1880 woonden Alje Kooi, 35 jaar en Martje Ausema, 35 jaar in wijk B no. 83. De gezinssamenstelling was als volgt:

1. Alje Kooi, geboren op 19 juli 1844, hoofd, daglooner, Hervormd.
2. Martje Ausema, geboren op 7 mei 1844 ????, vrouw, zonder beroep.
3. Frik Kooi, geboren op 7 mei 1875, zoon [kind van Alje en Siepke].
4. Trijntje Kooi, geboren op 7 september 1878.
5. Jannes Kooi, geboren op 19 maart 1881, zoon, ingeschreven op 21 maart.
6. Jacomina Kooi, geboren op 30 oktober 1883, dochter (met potlood bijgeschreven).
7. Willem Kooi, geboren op 6 oktober 1886, zoon (idem).

Willem Kooi en Pieterke Veldman kregen een kind:

1. Martje Kooi, geboren op 15 maart 1916 in Zijldijk, gemeente ‘t Zandt. Zij trouwde op 26 mei 1939 te Bedum met Egbert Nieboer. Hij werd geboren op 27 maart 1913 in Bedum. Hij was zuurkoolfabrikant aldaar. Egbert overleed op 29 augustus 1966 in Groningen, 53 jaar;
Martje overleed op 26 oktober 1984 in Groningen, 68 jaar.

Martje Kooi en Egbert Nieboer kregen drie kinderen:

1. Petronella Zwanette Nieboer, geboren op 3 oktober 1940 in Bedum. Zij trouwde 6 juni 1966 te Bedum met Willem Klaas Hoekzema. Hij werd geboren op 21 juli 1939 in Bedum.
Zij kregen geen kinderen.
2. Dirk Baltus Willem Nieboer, geboren op 26 augustus 1944 in Bedum.
3. Zwanette Martha Trientje Nieboer, geboren op 12 augustus 1951 in Bedum. Zij woont samen met Jacob Derk Huizinga.

Zwanette Nieboer en Jacob Derk Huizinga kregen een kind:

1. Ella Marieke Huizinga, geboren op 22 november 1978.

________________________________________________________________________________

 

DE TWEEDE KOOI-LIJN IN UITHUIZERMEEDEN:

JAN EDZES KOOI

Omdat herhaaldelijk blijkt dat de 'tweede Kooilijn' in Uihuizermeeden de onze kruist lijkt het me raadzaam ook hier de voorgeschiedenis aan te geven. Deze genealogie is beknopter, maar is nog niet volledig. Er wordt aan gewerkt (! = overleden).

We beginnen bij:


THOMAS ISEBRANDS X MARTIE EDZENS
Zij kregen een zoon: EDZE THOMAS, * 1690, Uithm., - ! 6 december 1753, Uithm. (63 jaar).

JAN TIJMENS X ENGEL AALNIJS trouwen in Spijk. Jan Tijmens komt met attestatie uit Spijk op 9 september 1698.
Zij kregen een dochter: ANJE JANS, * 25 november 1703, Uithm. - ! 18 juni 1793, Uithm. (89 jaar).

 

EDZE THOMAS (32 j) X ANJE JANS ( 18 j) trouwen in Uithm. op 1 maart 1722. Edze is landbouwer. Ze wonen 'Buitendijks op de Griede'.

Edze Thomasen Anje Jans kregen 10 kinderen:

- 1. Thomas Edzes, * 1722 X Pieterke Jans, * ... Uitwierda,
- X 15 februari 1767.

- 2. Engel Edzes, * 11 juni 1724, Uithm. ! 27 januari 1795 Uithm. (71 j),
X 1. Thomas Harms - X 30 maart 1766, Uithm,
X 2. Pieter Jacobs Herder, * Westeremden, ! 30 april 1809, Uithm. - X: 30 maart 1766 (25 december 1771?), Uithm.

- 3. Martje Edzes (VAN DER LAAN) (26 j), * 22 september 1726, Uithm., ! 23 december 1793, Uithm. (67 jaar),
X 1. Ebel Tjarks (26 j), * 11 augustus 1726, Warffum, ! 4 januari 1776, Uithm. (49 jaar) - X 26 november 1752, Usquert. Ze wonen aan de Laanweg no.12 - vandaar dat de kinderen in 1811 de naam VAN DER LAAN aannemen,
X 2. Jurrien Menkes (Godlinze) X 22 februari 1778, Uithm.

De oudste zoon is: Edze Ebels van der Laan, * 23 februari 1755, tapper, ! 3 juli 1814 (59 jaar) - X Aafke Simons, X 6 april 1787.

- 4. Edze Edzes, * 31 oktober 1728, Uithm.

- 5. Aafke Edzes, * 25 februari 1731, Uithm.
X 1. Hindrik Lammerts, - X 28 april 1754, 't Zandt,
X 2. Foeke Jans, * Opwierda, - X 7 november 1762, Uitwierda.

- 6. Tijmen Edzes, * 10 mei 1733, Uithm. X Tjaske Jacobs, - X 6 juni 1779, Uithm.

- 7. Pieter Edzes (VAN DER WEG), * 1736, Uithm. ! 23 juli 1789, Uithm. X Dieuwerke Klasen, * 1 januari 1746, Uithm. ! 6 februari 1822, Uithm. Pieter is landbouwer te Roodeschool, Hooilandseweg 145.

- 8. Jantje Edzes, * 26 januari 1738, Uithm., ! 17 oktober 1808, Uithm., (70 jaar) X Arent Jacobs (VAN DEN BERG), 28 oktober 1725, Uithm., ! 5 februari 1801, Uithm. (76 jaar).
X 8 juli 1759, Uithm. (zoon van Jacob Arents en Aagtje Jacobs).

Tweede zoon: Edze Arends van den Berg X Anje Simens.

Jantje Edzes en Arent Jacobs kregen 8 kinderen, w.o.:

- 1. JANTJE EDZES VAN DEN BERG (20 j), * 15 juli 1798, Uithm.,
X KLAAS GERRITS PIETERMAN (21 j), * 1798, Uithm.
X 22 mei 1819, Uithm.
Jantje Edzes en Klaas Gerrits kregen 4 kinderen:

------ 1. Anje Klasen Pieterman
------ 2. EDZE KLASEN PIETERMAN (37 j), * 28 augustus 1827, Uithm. X MARTHA WILLEMS DIJK (46 j), * 13 september 1819, Uithm. (derde huwelijk).
------ 3. Willem Klasen Pieterman X ............
------ 4. GERRIT KLASEN PIETERMAN (22 j), * 20 september 1819, Uithm., ! 27 april 1900 (80 jaar) X GEESKE WILLEMS DIJK (24 j), * 15 juli 1817, Uithm., ! 7 november 1890 (73 jaar) - X 24 november 1841, Uithm.

------------------ Gerrit Klasen en Geeske Willems kregen een zoon:
------------------ 1. KLAAS PIETERMAN (26 j), * 24 mei 1851, Uithm., ! 18 maart 1920, Kolhol, (68 jaar) X SIEPKE KOOI (19 j), * 10 februari 1858, Uithm., ! 2 november 1932, - X 9 juni 1877, Uithm.

- 2. Aafke Edzens van den Berg, * 1810, Uithm.
X Lippe Derks Wieringa, * Eppenhuizen, X: 28 maart 1840, Uithm.
Aafje en Lippe kregen een zoon:
------- 1. Derk Wieringa X Anje Kruizinga, X 21 december 1866 (dochter van Folkert Jans Kruizinga en ANNA WILLEMS DIJK).

- 9. Tonnis Edzes (BOS), * 6 december 1739, Uithm., ! 1 februari 1776 X 1. Bieuwke Jans, * 1725, Uithm., ! 11 augustus 1767, Uithm.
X 24 oktober 1762, Uithm; 2. Fenje Luitjens - X 5 februari 1769, Uithm.

- 10. JAN EDZES (KOOI) (26 j) * 8 april 1742, Oosternieland, ! 2 mei 1811, Uithm. (69 jaar),
X 1. ANJE JANS (27 j) * 17 maart 1741, Spijk, ! 4 juli 1780 (39 jaar) (dochter van Jan Tijmens en Harmke Eppes).
X 11 september 1768, Uithm. Ze wonen 'Buitendijks op de Griede'. De kinderen nemen in 1811 de naam KOOI aan. [Anje Jans overlijdt 3 maanden na de geboorte van Jan Jans!];

JAN EDZES (KOOI) hertrouwt (39 j) met 2. JANTJE KLASEN (20 j), * 3 augustus 1760, Uithm., ! 15 mei 1820, Uithm. (59 jaar).
X 29 april 1781, Uithm.
Jan Edzes en Anje Jans kregen 4 kinderen:

---- 1. Anje Jans, * 26 februari 1769, Uithm.
---- 2. Harmke Jans, * 19 april 1772, Uithm.
---- 3. Edze Jans, * 13 april 1777, Uithm.
---- 4. JAN JANS (KOOI), * 23 juni 1780, Uithm., ! 27 februari 1838, Uithm. (57 jaar).

JAN JANS (KOOI) (31 j) X GRIETJE FREERKS (BAKKER) (22 j), * 25 december 1788, Uithm., ! 17 mei 1860 (71 jaar).
X 17 november 1811, Uithm. (akte 4) (haar vader was Freerk Dreewes (Bakker) (26 j), * 10 maart 1760, Uithm., ! 26 juni 1794, Uithm. (34 jaar), koornschipper X Elisabet (Liesbeth) Meinders (25 j), * 28 september 1760, Holwierde, ! 7 december 1804 (44 jaar) - X 14 mei 1786, Uithm. - (zij hertrouwt op 25 oktober 1795 met Peter Roelfs, * Garsthuizen).

- 1e huwelijk: Jan Edzes en Anje Jans kregen 8 kinderen:

1. ANNA JANS KOOI (22 j), * 4 februari 1812, Uithm., ! 23 december 1880, Uithm. (68 jaar),
X TONNIS (TONJES) KNIPPER (28 j), * 24 april 1806, Vollen (Dtsl.), ! 11 december 1864, Uithm. (58 jaar),
X 9 augustus 1834, Uithm. (zoon van Harm Hindriks Knipper en Elske Tonjes) (akte 11).

2. LIZABET JANS KOOI (24 j), * 5 april 1814, Uithm. ! ................. X PIETER HARMS VAN HUIZEN (29 j), * 18 januari 1809, Zandeweer, ! 2 maart 1868, Uith. 59 jaar (akte 9).
X 5 mei 1838, Uithm. (akte 7).
(kind: Elizabeth van Huizen (42 j), * 13 mei 1839, Uithm., ! 16 juni 1906, Roodeschool (67 jaar) X (1. Pieter Wiersinga), 2. Pieter Jonker Hamming (37 j), * 21 september 1824, Den Ham, ! 17 februari 1905, Oudeschip (80 jaar), X 7 april 1882, Uithm. (zoon van Jacob Derks Hamming en Sjoukje Pieters Jonker).

3. Anje Jans Kooi, * 28 april 1816, Uithm., ! .............

4. ANJE JANS KOOI, (25 j), * 21 april 1818, Uithm., ! 30 mei 1882, Uithm. (64j ).
X 1. HINDRIK KLASEN JONKER (19 j), * 10 januari 1823, Uithm., ! 11 juli 1858, Uithm. (35 jaar) (turfschipper) X 3 december 1842, Uithm. (akte 25).
(Anje Jans (42 j) hertrouwt op 28 april 1860, Uithm. met Jan Simens Dijkema (54 j) (akte 8).
Anje en Hindrik kregen 5 kinderen:

1. KLAAS HINDRIKS JONKER, * 11 april 1843, Uithm. ! 11 februari 1901, Zijldijk (57 jaar), X Hindrikje Engberts Medema, * 1841, Uithm., X 13 juni 1863, Uithm.
2. Jan Hindriks Jonker, .........
3. Klaaske Hindriks Jonker, * 1851, Uithm., X Tamme Kremer, * 1845, Uithm., X 18 februari 1870, Uithm.
4. Meindert Hindriks Jonker, * 1851, Uithm., ! 13 december 1858, Uithm. (7 jaar).
5. Grietje Hindriks Jonker, * 1855, Uithm., ! 21 mei 1875, Bierum X Anthonie Stoppels, * 1846, Bierum.

5. JAN JANS KOOI (25 j), * 9 november 1820, Uithm., landgebruiker/dagloner, ! 20 april 1887,
X ELTJE MELLES HUIZINGA, (30 j), * 22 januari 1816 Uithm., landgebruikster, ! 22 januari 1904
X 24 januari 1846, Uithm. (dochter van Melle Derks Huizinga en Hieke Douwes Doornbos) (akte 3).
Jan en Eltje kregen 3 kinderen:

1. Jan Jans Kooi, * 1848, Uithm., ! 5 januari 1853, Uithm. (5 jaar) (akte 1).
2. Melle Jans Kooi (41 j), * .. december 1849, Uithm., landbouwer ! 21 juni 1927, Uithm. (78 jaar) (akte 32) X Anna Kooi (18 j), 15 mei 1871, Uithm., ! .. mei 1958 (87 jaar).
-------- X 11 april 1890, Uithm. [volle neef en nicht]. (dochter van Freerk Jans Kooi en Grietje Hendriks Veldman) (akte 3).
-------- Melle en Anna kregen 3 kinderen:
---------1. Eltje Kooi (26 j), * 1890, Uithm. X Jan Klein (26 j), * 1890, Uithm. winkelier - X 10 november 1916, Uithm. (zoon van Jacob Klein en Grietje Maarhuis) (akte 24).
---------2. Hieke Kooi (23 j), * 1895, Uithm. X Luitje Bultena (23 j), * 1895, Uithm. onderwijzer - X 10 mei 1918, Uithm. (zoon van Jakob Bultena en Lamberdina Veldman) (akte 9).
---------3. Grietje Jans Kooi, (22 j), * 20 november 1855, Oldenzijl, ! 22 augustus 1838 (82 jaar) X Jan Zandt, (26 j), * 16 september 1851, Uithm., ! 18 oktober 1936 (85 jaar) (foto 0636).
-------- X 30 november 1887, Uithm. (zoon van Simen Jacobs Zandt en Trijntje Jans Dorenbos) (akte 35).
------------------ Grietje en Jan kregen 6 kinderen:

------------------ 1. Trijntje Zandt (29 j), * 1879, Uithm. X Klaas Wieringa (28 j), * 1880, Harkstede - X 27 februari 1908, Uithm. (zoon van Klaas Wieringa en Frouwke Munting) (akte 3).
------------------ 2. Jan Zandt (24 j), * 1880, Uithm. landbouwer X Fenna van der Zwaag (* 1877), Opwierde - X 29 april 1904, Stedum (dochter van Steven Reinders van der Zwaag) (akte 4). huwelijk ontbonden op 30 december 1914, Groningen.
------------------ 3. Eltje Zandt (23 j), * 1881, Uithm. X Gerrit Bolhuis (31 j), * 1873, Loppersum X 23 september 1904, Uithm. (zoon van Roelf Bolhuis en Harmina Kremer) (akte 30).
------------------ 4. Simon Zandt (27 j), * 1885, Uithm. landbouwer X Arenkelina Riewiena Houwing (19 j), * 1893, Loppersum - X 27 januari 1912, Loppersum (dochter van Willem Houwing en Nantje van Dijk) (akte 3).
------------------ 5. Duurke Zandt (21 j), * 1886, Uithm. X Hindrik Nieboer (25 j), * 1890, Garmerwolde - X 10 november 1911 (zoon van Jan Nieboer en Elizabeth Brust) (akte 23).
------------------ 6. Hieke Zandt (21 j), * 1894, Uithm. X Siewert van Veen (38 j), * 1877, Uithuizen - X 15 mei 1915, Uithm. (zoon van Jan Schillhorn van Veen en Itje Boukema) weduwnaar van Zwaantje Hartman (akte 14).

6. TRIJNTJE JANS KOOI (31 j), * 11 februari 1823, Uithm. (gedoopt: 6 april 1823), ! 12 april 1898, Uithm.
X FRIKKE MOLAG (22 j), * 15 maart 1832, Stedum, ! 31 maart 1903, Uithm. - X 20 januari 1855, Uithm. (zoon van Willem Friks Molag en Bouwke Harms Uuldersma) (akte 1).
[Trijntje Jans Kooi had een voorkind van een onbekende man: ALJE KOOI, * 20 juli 1844. Hij werd niet gewettigd door Frikke Molag. ZIE HIERBOVEN BIJ TRIJNTJE JANS KOOI].

7. Freerk Jans Kooi, * 3 januari 1827, Uithm. (akte 1).

8. FREERK JANS KOOI (20 j), * 29 juli 1831, Uithm. (akte 45), ! 2 september 1909, Kolhol ('t Zandt) (78 jaar) (akte 28),
X GRIETJE HINDIKS VELDMAN (20 j), * 12 mei 1831, Uithm., ! 25 april 1917, Uithm. (85 jaar) (akte 23).
X 14 februari 1852, Uithm., wettiging 1 kind (dochter van Hindrik Jans Veldman en Siepke Barnjes van der Zwaag) (akte 2).

- Freerk en Grietje kregen 9 kinderen:

- 1. Jan Kooi, * 20 maart 1855, Uithm (akte 27), ! 26 februari 1933, Groningen (77 jaar) (akte 296) X Annechien Venema, X 5 juni 1886, Sappemeer (akte 25).
- 2. SIEPKE FREERKS KOOI (19 j), * 10 februari 1858, Uithm. (akte 17), ! 2 november 1932 (74 jaar), Zijldijk ('t Zant) (akte 22),
X KLAAS GERRITS PIETERMAN (26 j), * 24 mei 1851, Uithm., ! 18 maart 1920, Kolhol ('t Zandt) (68 jaar).
X 9 juni 1877, Uithm. (zoon van Gerrit Klasen Pieterman en GEESKE WILLEMS DIJK) (akte 19).

---Siepke en Klaas kregen 4 kinderen:

---1. Gerrit Pieterman (23 j), * 3 oktober 1877, Zijldijk, ! 2 december 1918, Kolhol ('t Zandt) (41 jaar) Spaanse griep X Feinje Nienhuis (22 j), * 25 januari 1879, Westeremden, ! 17 november 1959, Kolhol (80 jaar)
X 18 mei 1901, 't Zandt.
---2. Geessien Pieterman (19 j), * 1884, Zijldijk ('t Zandt) X Popke van Velsen (22 j), * 1881, Kantens X 28 mei 1903, Stedum (zoon van Jan van Velsen en Anna Wigboldus) (akte 8).
---3. Barteld Pieterman (22 j), * 1890, Zijldijk X Aafien Westerman (23 j), * 1889, Oosterwijtwerd X 25 mei 1912, 't Zandt (dochter van Tomas Westerman en Trientje van der Ploeg) ( akte 12).
---4. Grietje Pieterman (23 j), * 1896, Zijldijk X Popke van Velsen (37 j), * 1881, Kantens X 13 februari 1919, Bierum, (weduwnaar van Geessien Pieterman) (akte 4).

- 3. Hindrik Kooi, * 7 september 1860, Zijldijk (akte 70).
- 4. Grietje Freerks Kooi (22 j), * 20 maart 1863, Zijldijk (akte 30), ! 17 oktober 1930, Zijldijk (67 jaar) (akte 25) X Hendrik Vogelenzang (23 j), * 18..., Oldenhove
X 21 januari 1886, 't Zandt (akte 3) (zoon van Jan Jans Vogelenzang en Anje Hendriks Kamphuis) (akte 3).
- 5. Anna Kooi, * 9 december 1865, Zijldijk (akte 138).
- 6. Klaas Kooi, * augustus 1869, Zijldijk, ! 28 november 1869, 8 weken (akte 60).
- 7. Anna Kooi, * 14 mei 1871, Zijldijk (akte 67).
- 8. NN, 3 november 1874, Kolhol ('t Zandt) (akte 55).
- 9. Klaaske Kooi, * 19 februari 1876, Uithm. ! 9 mei 1942, Uithm. (66 jaar) (akte 28) X Harm Faber, verver, * 1 juli 1878 (akte 52), ! 13 oktober 1932 (foto nr. 0910).
X 17 mei 1902, Kantens (akte 9).

Het gewettigde kind was:
BARTELD FREERKS KOOI, * 25 september 1851, Uithm. (akte 92).
Hij, timmerknecht, trouwde (25 j) op 25 april 1877 in Uithm. (akte 9) met:
MARTJE HARMS DE BOER, naaister (27 j) * 1 juni 1850, Wirdum (dochter van Harm Willems Boer en Margaretha Jakobs Bakker).
Barteld overleed op 11 september 1939 in Roodeschool (87 jaar) (akte 35).
Martje overleed op 23 november 1912 in Roodeschool (61 jaar).

Barteld en Martje kregen 6 kinderen:

1. Freerk Kooi, * 8 januari 1878, Uithm. (akte 19).
Hij trouwde (23 j) op 18 augustus 1906 in Uithuizen (akte 22) met Kornelia Sijtsema (21 j), * 22 november 1884 in Uithuizen.
2. Harm Kooi, * 29 augustus 1881, Uithm. (akte 89). Hij overleed op 4 april 1886 (5 jaar) (akte 24).
3. Jan Kooi, * 12 februari 1883, Uithm.
Hij trouwde (25 j) op 28 maart 1908 in Loppersum met Janna Olthof (23 j), * 31 oktober 1885 in Loppersum.
4. Jacob Kooi, * 12 februari 1886 ,Uithm.
Hij trouwde (31 j) op 27 september 1917 in Hoogezand met Edina Schutte (21 j), * 28 oktober 1895 in Kropswolde.
5. Harm Kooi, * 14 december 1887, Uithm. (akte 125).
Hij trouwde (25 j) op 7 juni 1913 in Kantens met Martje Broekhuizen (23 j) (akte 14), * 11 mei 1889 in Zandeweer.
---- Harm overleed op 3 maart 1966 in Uithm. (78 jaar).
---- Martje overleed op 27 april 1969 in Uithm. (79 jaar).
---- Beiden zijn in Uithm. begraven (foto 797 Uithm).

---- Harm en Martje kregen 2 kinderen:
---- 1. Barteld Kooi, * 11 juli 1914?, Uithm. Hij, timmerman, overleed ongehuwd op 10 mei 1940, 07.30 uur, in Den Haag (26 jaar) (akte 36) - eerste oorlogsdag!
--- 2. Willemtje Kooi, * 4 juni 1919, Uithm. Zij overleed op 31 januari 1948 in Groningen (28 jaar). (akte 180)

6. Grietje Kooi, * 9 november 1890, Roodeschool (akte 118), ! 29 september 1932, Roodeschool (41 jaar) (akte 37) (begraven in Oosteinde)

- 2e huwelijk: Jan Edzes en Jantje Klasen kregen 1 kind:

1. Klaas Jans Kooi, (21 j), * 19 april 1801, Uithm. X Wiertje Jans Oosterhuis, (20 j), * 7 maart 1802, 't Zandt - X 23 november 1822, Uithm. (dochter van Jan Heines Oosterhuis en Trijntje Willems) (akte 14).
Klaas Jans en Wiertje Jans kregen 3 kinderen:

1. Trijntje Klasen Kooi (31 j), * 1824, Uithm. X Simen Hindriks Juk (33 j), *1822, Oldenzijl - X 21 november 1855, Uithm. (zoon van NN en Trijntje Simens) (akte 24).
2. Heine Klasen Kooi (22 j), * 1835, Uithm. X 1. Jantje Bartels Velt (22 j), * 1835, Uithm.
X 24 januari 1857, Uithm. (dochter van Barteld Tonnis Velt en Geeske Doekes de Boer) (akte 2).
(24 j) X 2. Elizabeth (Lijzabet) Doornbos (20 j), * 1838, Uithm., ! 29 april 1858, Uithm. (akte 33).
X 11 december 1858, Uithm. (dochter van NN en Albertje Krijns Doornbos) (akte 27).
(Heine en Elizabeth kregen een levenloos geboren dochtertje op 17 maart 1859, Uithm. (akte 20).
(26 j) X 3. Anna Kremer (19 j), * 1841, Oldenzijl.
X 30 november 1861, Uithm. (dochter van Klaas Jans Kremer en Lijzabet Frederiks Wisseman) (akte 32).
3. Willem Klasen Kooi (24 j), * 1847, Uithm., X Aaltje Kempes (22 j), * 1849, Uithm. - X 20 november 1871, Uithm. (dochter van Hendrik Kemper Kempes en Ida Jacobs Wieringa) (akte 30).

Kinderen van Heine Klasen Kooi en Anna Klasen Kremer:

1. Wiertje Kooi, * 1862 X Johannes Knollinger, * 1855, olieslagersknecht - X 2 mei 1881, Uithuizen (zoon van Wilhelm Knollinger en Elizabeth Stein) (akte 11).
2. Elizabeth Kooi, * 1868 X Nanko Danhof, * 1867, olieslagersknecht - X 10 juli 1889, Stedum (zoon van Albert Pieters Danhof en Fokeltje Elema) (akte 13).
3. Jan Kooi (20 j), * 1871, ! 15 mei 1941, Groningen (70 jaar) (akte 27) X 1. Kornelske Nieman (21 j), * 1870 - X 3 juni 1891, Uithm. (dochter van Jan Nieman en Elizabeth Huizinga) (akte 13)
(28 j) X 2. Grietje Sietsema (30 j), * 1869 - 26 oktober 1899, Uithm. (weduwe van Gerrit Maring, dochter van Roelf Sietsema en Hindrikje van der Molen) (akte 23)
(44 j) X 3. Ida Dijksterhuis (43 j), * 1872 - X 1 oktober 1915, Uithm. (dochter Jan Dijksterhuis en Elske Brontsema) (akte 24)

Kinderen van Jan Kooi en Kornelske Nieman:

1. Anna Kooi (17 j), * 1891, 't Zandt X Marten Boekelo (19 j) - X 26 september 1908, Uithuizen (zoon van Harm Boekelo en Gerritje Visscher) (akte 29).
2. Elizabeth Kooi, * 1893, 't Zandt, ! 20 april 1936, Zuidhorn (43 jaar) (akte 24).
3. Jan Kooi (22 j), * 1896, 't Zandt X Frederika Buurman (23 j), * 1895, Uithuizen - X 18 mei 1918, Uithuizen (dochter van Meindert Buurman en Grietje Gelderloos) (akte 12).
4. Johannes Kooi (24 j), * 1873, Oldenzijl X Hendrikje Bouwkamp (23 j), * 1874 - X 22 mei 1897, Kantens, wettiging 1 kind (dochter van Geert Geerts Bouwkamp en Geertje Arends Veldman) (akte 9).
5. Willem Kooi (21 j), * 1875, ! 20 september 1949, Uithm. (74 jaar) (akte 43) X Martha Sikkenga (18 j), * 1878 - 20 november 1895/96, Uithm. (dochter van Klaas Sikkenga en SIMENTJE KOOI) (akte 29)
6. Ietje Kooi (17 j), * 18 december 1877, Kantens, ! 26 september 1946, Groningen (69 jaar) X Jan Bos (21 j), * 26 november 1873, ! 10 februari 1949 (75 jaar) - X 20 november 1895, Uithm. (zoon van Harm Bos en Jantje van der Molen) (akte 23).
7. Jantje Kooi (16 j), * 1884, Garsthuizen X Heertje Molenkamp (22 j), *1878, Uithuizen X 7 december 1900, Uithm. (zoon van Pieter Molenkamp en Albertina Feltman) (akte 32).


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTITIES - MARTJE BOGEMA en HARMANNUS ROZEMULDER

MARTJE BOGEMA werd geboren op 11 oktober 1836 (akte 63). Zij trouwde, 26 jaar, op 13 mei 1863 met HARMANNUS ROZEMULDER, 37 jaar, kleermaker in Oldenzijl (akte 12).
(Huwelijksaangifte: 28 april 1863 - akte 10. Martje gaf aan niet te kunnen schrijven of tekenen). Harmannus werd geboren op 29 september 1825 in Groningen. Zijn vader was zolderknecht (akte 816, Groningen).
Harmannus was eerder, 26 jaar, op 22 november 1851 getrouwd met van Derkje Jans Werkman, 31 jaar. Zij werd geboren op 18 november 1820 te Zandeweer (Kantens), (akte 67). Zijn moeder Geertje Broekhuis ‘hier tegenwoordig’, was geboren in Groningen. De getuigen waren: Haring Klasen Pekelder, 63 jaar; Jakob Haring Pekelder, 30 jaar ‘beiden smeeden van beroep’; Meindert Jakobs Sterenberg, 52 jaar, herbergier en Derk Willems Dijk, 49 jaar, veldwachter (akte 32).

Harmannus en Derkje kregen twee kinderen:

1. Hendericus Rozemulder, geboren 22 januari 1853 (akte 3);
2. Jacob Rozemulder, geboren 31 juli 1854 (akte 85). Hij, 25 jaar, trouwde op 3 april 1880 in Kantens met Martje Broekhuizen, 25 jaar. Hij overleed op 31 mei 1927 in Uithuizen, 72 jaar (akte 22).

Derkje Jans Werkman overleed op 3 juli 1861, 40 jaar (akte 54).

Harmannus en Martje kregen zeven kinderen:

1. WOPKE ROZEMULDER, geboren 7 juli 1863, ‘s middags om 5 uur. Harmannus en Martje waren toen net een maand getrouwd. Aangegeven door Harmannus Rozemulder. Getuigen: Willem Remges Kooi, 47 jaar, daglooner te Oldenzijl en Derk Willems Dijk, 60 jaar, veldwachter te Uithm. (akte 68). (Het verhaal wil dat dit kind niet van Harmannus was. De akte spreekt dan ook van Wopke Bogema);
2. Derk Rozemulder, geboren 1 juli 1865 (akte 80). Hij overleed op 20 juli 1866, 1 jaar (akte 39);
3. Geertje Rozemulder, geboren 12 augustus 1867 (akte 86);
4. Hendericus Rozemulder, geboren 4 april 1873 (akte 36). Hij trouwde op 14 december 1892 met Mientje Kalk (akte 32);
5. Janje Rozemulder, geboren 7 oktober 1875 (akte 114). Zij trouwde op 23 februari 1898 met Pieter Balk (akte 4);
6. Geertruida Rozemulder, geboren 28 juni 1879, ‘s avonds om 11 uur te Oldenzijl. Aangegeven door Harmannus Rozemulder, 53 jaar, kleermaker (akte 88). Zij trouwde op 19 november 1902 met Harm Kooi (akte 32).
[Hier raken TAK I en TAK III elkaar - zie aldaar];
7. Jacobje Rozemulder, geboren 8 december 1882 (akte 120). Zij trouwde op 7 september 1906 met Jan Pieterman (akte 26).

- HARMANNUS overleed op 29 november 1888, 9 uur ‘s avonds in Oldenzijl, 63 jaar (akte 65).
- MARTJE overleed negenendertig jaar later op 28 november 1927 in Uithm., 91 jaar (akte 52)

WOPKE ROZEMULDER, 26 jaar, trouwde op 22 november 1889 met JAN CORNELIS VOS, 30 jaar.
Hij werd geboren op 19 februari 1859. Zijn vader was Jan Cornelis Vos, zijn moeder was Geertje Kornelis Bos (akte 22).
Bij dit huwelijk werd een kind gewettigd: Klaas Rozemulder (later Klaas Vos), geboren op 13 januari 1887 om 10 uur ‘s avonds. Dit voorkind werd aangegeven door Wopke’s vader: Harmannus Rozemulder, 61 jaar (akte 7). Harmannus gaf aan bij de verlossing aanwezig te zijn geweest. In de marge wordt vermeld: op 22 november 1889 erkend door Wopke Rozemulder en Jan Cornelis Vos.

Wopke Rozemulder en Jan Vos kwamen op een bijzonder tragische manier om het leven. De PROVINCIALE GRONINGER COURANT van maandag 5 november 1894 maakt melding van een ongeluk dat plaatsvond op vrijdag 2 november 1894:

Gisterenavond keerden de heer J.Vos van Uithuizermeeden, O.G., zijne echtgenoote en
een dochtertje met een zekeren J. Norg en een nichtje van dezen van een familiebezoek
van Kantens huiswaarts. Waarschijnlijk door de duisternis misleid, geraakten paard en
rijtuig om pl.m. 6 uur tusschen Doodstil en Uithuizen, niet ver van eerstgenoemde
plaats, in het Boterdiep. Beide laatstgenoemde personen en mejuffouw Vos mochten er
het levend afbrengen, doch de heer Vos en het kind, een aanvallig meisje van drie jaar,
werden levenloos opgehaald.

De volgende dag, dinsdag 6 november 1894, staat er het volgende bericht:

De treurige ramp, vrijdagavond j.l. voorgevallen in het Boterdiep nabij Doodstil,
waarvan in het vorige nummer deze courant reeds melding gemaakt werd, heeft nog een
slachtoffer geëischt: na 24 uur is ook de echtgenoot en moeder der beide verdronkenen
(de heer J.Vos van Uithuizermeeden en zijn dochtertje) aan de gevolgen dezer
noodlottige gebeurtenis overleden.

Het betreft hier het gezin Vos-Rozemulder:
- Jan Cornelis Vos - landbouwer - overleed op 2 november 1894 ‘s avonds om 7 uur, 34 jaar oud (Zandeweer, gem. Kantens, akte 35; aangifte Uithm. 6 november, akte 58).
- Wopke Rozemulder - landbouwersche - overleed een dag later; 3 november 1894, 31 jaar oud (Kantens, akte 37; Uithm., akte 60). [Drie weken later, op 22 november 1894,zouden ze vier jaar getrouwd zijn geweest].
- Geertje Vos, geboren op 24 augustus 1890, ‘s middags om 2 uur (beroep vader: geen), akte 92. Zij overleed op 2 november 1894, 4 jaar oud (Kantens, akte 36; Uithm. akte 59).

De beide andere kinderen waren:
- Klaas Vos, geboren op 13 januari 1887, ‘s avonds om 10 uur (akte 7). (Voorkind van Wopke). Hij trouwde, 25 jaar, op 8 mei 1912 in Uithm. met Petronella Zijlstra. Hij was ten tijde van het ongeluk 7 jaar.
- Martje Vos, geboren op 25 september 1892, ‘s avonds om 8 uur (akte 69). (Kind van Wopke en Jan Vos). Zij trouwde, 19 jaar, twee dagen later dan haar broer op 10 mei 1912 in Uithm. met Fredericus Oosterhuis. Zij was ten tijde van het ongeluk 1 jaar.